Víme, že vás reklamy otravují, můžete nezávislou žurnalistiku podpořit i jinak, například prostřednictvím systému Darujeme.cz.
Sbírka autora, Postup jednotek 4. pěšího pluku 1. ruské divize VS KONR Plzeňskou třídou na Smíchově, 7. 5. 1945

Válka skončila, boje pokračují, sovětská propaganda nastupuje. Co se dělo v Praze od 9. do 11. května 1945

Poslední den povstání je vnímán prizmatem ranního vstupu tankových útvarů Rudé armády do Prahy. Příliš není známo, že boje na jižních přístupech k Praze s jednotkami Waffen SS pokračovaly až do nočních hodin.

Na Zlíchově se obranných bojů i příprav k útoku zúčastnil také lehký dělostřelecký oddíl mjr. A. F. Gubanova. Odpolední útok nedostatečně vyzbrojené povstalecké obrněné jednotky však byl SS krvavě odražen.

Působení sovětských propagandistů navíc rozložilo bojovou morálku vlasovské jednotky.


Vlasovci v boji za Prahu_obalka.indd

Povstání v hlavním městě Praze na konci 2. světové války stále provází řada mýtů, manipulací či polopravd, které nám neumožňují v plném rozsahu vnímat a pochopit dramatičnost situace posledních dnů války. To se týká pochopitelně i zásahu tzv. vlasovců ve prospěch povstalé Prahy.

Tato edice je věnována jednomu z nejkontroverznějších, ale také nejdůležitějších témat bezprostředně spjatých s průběhem květnového povstání – vystoupení 1. ruské divize VS KONR. Zásadně rozšiřuje již zveřejněný soubor dokumentů o spolupráci Vojenského velitelství Velké Prahy (velitelství „Bartoš“) s ruskými protistalinskými dobrovoleckými útvary.

Edice byla sestavena z 211 dokumentů, hlášení, záznamů a svodek velitelství „Bartoš“.

Ukázky z publikace publikujeme se svolením autora, historika Pavla Žáčka i nakladatelství Academia.

Knihu je možné zakoupit zde.


Dokument č. 871

1945, 9. května, 3.30 hod. – Praha. Záznam škpt. Karla Šimáčka, velitele úseku Zlíchov, o dislokaci čety lehkého oddílu dělostřeleckého pluku 1. ruské divize VS KONR

Dorazila na Zlíchov dělostřelecká četa Vlasovců o dvou dělech, z nichž jedno zaujalo palebné postavení na Novém Zlíchově pro palbu směrem na Žvahov, druhé na silnici u zlíchovské fary s úkolem pálit proti event. nájezdu nepř. tanků ze směru od Křenkova. Toto dělo později se přemístilo zpět asi o 500 m severněji za silniční most přes trať (fa Vondruška), kde zaujalo postavení pro palbu na protější břeh Vltavy.

Dělostřelecká pozorovatelna umístěna na hřbitově při zlíchovském kostele. Velitel kpt. Baton.1

HDK OV SBS Praha 5. Úsek Zlíchov. Průběh bojů na Zlíchově 5. – 9. května 1945. Originál strojopisu.

Dokument č. 876

1945, 9. května, 8.35 hod. – Praha. Fonogram s hlášením Národního výboru Zlíchov o situaci na Žvahově

Národní výbor Zlíchov:

Na Žvahově se ubytoval Wehrmacht u konečné stanice elektr[ické] dr[áhy č.] 5. Dávají se tam tanky do pohybu – není jasno[,] kterým směrem. Vlasovci tam připravují vyčišťovací akci.

VÚA-VHA, f. Velitelství Bartoš, sign. 100/CIII/1/12, č. l. 43. Bojová hlášení, 9. 5. 1945. Originál rukopisu.

Dokument č. 878

1945, 9. května, 13.00 hod. – Praha. Záznam škpt. Karla Šimáčka, velitele úseku Zlíchov, o přípravách útoku na čelní jednotku SS

Dorazilo na Zlíchov pět obrněných vozů pod velením npor. Neubauera.2 Vyzbrojeny jsou pouze lehk[ým] kulometem a puškami, bez děl. […]

S nimi dostavil se z úseku Štefanik. kasáren mjr. gšt. Pávek3, který ujímá se po získání přehledu o situaci velení nad celkem.

Po poradě s dělostřel[eckým] důstojníkem Vlasovců vydává tento rozkaz:

npor. Neubauer s třemi obrněn. vozy za sebou, na vzdálenost po 50 m, vyrazí k útoku po silnici ku přejezdu dráhy a pokračuje směrem na Chuchli. Zbylé dva vozy přes Konvářku po Dívčích hradech útočí bočně proti Žvahovu.

Pěší jednotky připojují se ze svých postavení k tomuto útoku frontálním pohybem a zlikvidují odpory před sebou.

Akce bude podpořena dělostřel. palbou.

Hodina H = 15.00 hod.4

HDK OV SBS Praha 5. Úsek Zlíchov. Průběh bojů na Zlíchově 5. – 9. května 1945. Originál strojopisu.

Dokument č. 880

1945, 9. května, 14.02 hod. – Praha. Hlášení ústředny Zpravodajské brigády z povstaleckých kasáren Jiřího z Poděbrad

Vel. Štef. kasáren.

Volal nám Braník. Prosí úpěnlivě o pomoc. Řádí tam SS ve skalách. Chtějí skály vyhodit do vzduchu. Policie se musela předevčírem stáhnouti zpět. Braník je bez policie. Odstřelují naše lidi. Branická ul. a ul. Ke Krči, Přívozní ulice a Modřanská ul. jsou střediskem bojů. Nejlépe poslati vlasovce s tankama co nejdříve.

Ústředna ZB

por. tel. Červenka

VÚA-VHA, f. 308, sign. 308-191-2. Telegramy – hlášení 1. praporu Vládního vojska v revoluci v květnu 1945. Hlášení č. 565, 9. 5. 1945. Originál rukopisu.

Dokument č. 887

1945, 9. května, 16.50 hod. – Praha. Hlášení mjr. pěch. Leopolda Rauše, zástupce velitele úseku Štefanikova kasárna, o kritické situaci po odražení útoku povstalecké obrněné jednotky na Zlíchově

Velitel skupiny mjr. gšt. Pávek žádá, abych podal stručný a jasný přehled o situaci na Zlíchově.

„Situace krajně kritická. Disponuje silou cca 60 mužů (bojových) nějaký kulomet kromě útočných prostředků motorových, které byly v poslední chvíli jako pomoc dodány. Vlasovci vlastně prakticky neexistují. Mají zasazena tři děla v pal[ebném] postavení, z nichž jen jedno je v činnosti. Pěchota Vlasovců vůbec neexistuje. Celkem Vlasovců dle odhadu jest asi 50 mužů (včetně obsluha děl, dvě děla stojí v pal. post bez obsluhy). Mezi Vlasovci působí agenti – vojáci Sovětské armády, kteří po rozhovoru s nimi opouštějí svá postavení. Vpředu[,] pokud bylo zjištěno[,] stojí menší části SS avšak dobře vyzbrojené, čtyři děla, dále děla na housenkových podvozcích – asi dvě až tři, těž[ké] kul[omety] – počet přesně neznám, jelikož nepřítel jich nepoužívá současně a hledí zachovat svoji sílu palebných prostředků v tajnosti. Nepřítel odrazil útok řízený mjr. gšt. Pávkem ihned v zárodku za ztráty našich dvou obrněných vozů. Posádka těchto vozů úplně zničena. Vozy hoří.5

K provedení útoku je zapotřebí bezpodmínečně protipancéřových děl a značnější síly pěchoty. Jest třeba však předem Má-li však býti poskytnuta skutečná pomoc tamnímu českému obyvatelstvu, které dle docházejících zpráv uprchlíků je surově masakrováno, musí býti tato pomoc poskytnuta IHNED A V ŠIROKÉM MĚŘÍTKU. Tím také bude zabráněno vážným ztrátám na životech našich vojáků.

Je třeba v zásadě jednati bojově a nikoliv s ohledem na politické směry jakéhokoliv druhu.

Vzhledem k svému zranění podávám toto hlášení a prosím, aby bylo jednáno skutečně urychleně a vojensky s veškerou energií v zájmu celého národa.

mjr. Rauš

VÚA-VHA, f. 308, sign. 308-191-2. Telegramy – hlášení 1. praporu Vládního vojska v revoluci v květnu 1945. Originál rukopisu; HDK OV SBS Praha 5. Štefanikova kasárna. Hlášení č. 581b, 9. 5. 1945. Kopie rukopisu.

Dokument č. 889

1945, 9. května, 18.34 hod. – Praha. Záznam o spolupráci povstaleckých jednotek s příslušníky lehkého oddílu dělostřeleckého pluku 1. ruské divize VS KONR

V 18.34 [hod.] dostavili se osobně dva lehce zranění tankisté z bojů u kostela na Zlíchově: ze šesti tanků jeden je v pořádku, je odříznut, jeden je poškozen, dva jsou zničeny, dva nezvěstny. Naše jednotky jsou podporovány Vlasovci. Potřebují nutně dělové tanky. Rychlá pomoc velmi nutná. Vládní vojsko mělo 70 mužů, zbylo sedm.

VÚA-VHA, f. Velitelství Bartoš, sign. 206/CIV/2/32. Zpráva o činnosti vojenského velitelství Vinohrady (Sklenář). Originál strojopisu.

Dokument č. 892

1945, 9. května, 21.15 hod. – Praha. Hlášení o výsledku průzkumné hlídky stržm. Oldřicha Pecha z 38. revíru IV. policejního úseku o situaci v prostoru Smíchov – Velká Chuchle

Velitel průzkumné hlídky O. Pech podal hlášení o průzkumu oblasti Hlubočepy, Slivenec, Zbraslav, Velká Chuchle, Zlíchov[,] Smíchov: náporem oddílu majora Hubanova byly zatlačeny oddíly SS daleko za Zbraslav. Ve stráni nad Chuchlí (chuchelský kostelíček6) je několik kulometných hnízd SS právě likvidováno.

Za Slivencem směrem k Barrandovu byli však Hubanovci v bojových posicích a z druhé strany na Barrandov již postupovaly ozbrojené jednotky.

NA, f. Ústřední výbor SPB, kart. 114, inv. č. 2293. Přehledná zpráva o akcích vedených při policejním revíru č. 38 v Praze XVI., 15. 5. 1945. Originál strojopisu.


1 Srov. ZELENÝ, Karel a kol.: Květnové povstání v Praze 5, s. 36, 88.

2 Npor. pěch. Václav Neubauer, velitel povstalecké obrněné jednotky.

3 Mjr. gšt. Bohumil Pávek byl vyslán velitelem úseku Štefanikova kasárna mjr. pěch. V. Bouzkem koordinovat v prostoru Zlíchov činnost vlasovského dělostřeleckého oddílu a povstaleckých jednotek.

4 Srov. ZELENÝ, Karel a kol.: Květnové povstání v Praze 5, s. 89.

5 Srov. Historie a bojová tradice 1. čs. revoluční tankové jednotky SNR. Svaz národní revoluce – sdružení národního odboje. Praha 1948, s. 21-22; ZELENÝ, Karel a kol.: Květnové povstání v Praze 5, s. 90; FRANCEV, Vladimír: Útočná vozba v pražském povstání. In: Studentské listy, 1991, č. 24, s. 15; ŽÁČEK, Pavel: Poslední den boje v Praze. 9. květen na Zlíchově. In: Národní osvobození, 2001, č. 11, s. 8; JAKL, Tomáš: Prahou pod pancířem povstalců. České květnové povstání ve fotografii. Svazek I. Mladá fronta. Praha 2010, s. 20.

Smilování nad vlasovci? Přímluvy velitelů českých povstalců nepomohly

Zástupci povstaleckých velitelství, v jejichž rámci se jednotky 1. ruské divize aktivně angažovaly ve prospěch Pražanů, se po skončení povstání neúspěšně snažili zakročit v jejich prospěch.

I při vědomí postoje velení Rudé armády vůči vlasovcům se velitelství „Bartoš“ – možná i pod dojmem informací o jejich popravách – snažilo bývalým příslušníkům 1. ruské divize Ozbrojených sil KONR pomoci zdůrazněním jejich pozitivní role během povstání v Praze.

Dokument č. 895

1945, 10. května, 23.30 hod. – Praha. Úřední záznam o návštěvě Vojenského velitelství Velké Prahy „Bartoš“ o přímluvě za lehký oddíl dělostřeleckého pluku 1. ruské divize VS KONR

Dne 10. V. 1945 ve 23.30 hod. dostavili se k firmě ke mně zástupci bojovníků z Hlubočep vedeni p. MUC Karlem L a š t o v i č k o u1 a JUC Oldřichem P e c h e m. Prohlásili zde, že oddíl p. mjr. ruského partyzánského oddílu G u b a n o v a velmi statečně pomáhal bránit ohrožené posice na Smíchově a v Hlubočepích[,] a jak obrannými, tak útočnými akcemi přispěli rozhodným způsobem na osvobození těchto částí města. Měli při tom citelné ztráty.

Zástupci bojovníků z Hlubočep prosí, aby mjr. G u b a n o v Andrej se svým oddílem byl považován za našeho spolubojovníka a podporují jeho žádost k p. presidentu čsl. republiky.

VÚA-VHA, f. Velitelství Bartoš, sign. 106/CIII/5/16. Bojová hlášení 2. oddělení štábu VVVP „Bartoš“, 10. – 14. 5. 1945. Přílohy k seznamu zpráv 2. oddělení z 10. až 14. května 1945, č. l. 1288.

Dokument č. 898

1945, 11. května, 17.55 hod. – Praha. Fonogram 3. oddělení štábu Vojenského velitelství Velké Prahy „Bartoš“ požadující zaslání situačního hlášení o spolupráci s jednotkami 1. ruské divize VS KONR

Vel. Bartoš !!

Fonogram

Podejte kratší[,] ale výstižné hlášení situační o průběhu spolupráce Vašeho úseku s Vlaso[vo]vými oddíly za dobu bojů ve Velké Praze. Hlaste na 3. oddělení štábu Vojen[ského] vel[itelství] Praha, abychom mohli v jejich prospěch pomoci.

Ihned

Převzal: […]2

VÚA–VHA, f. Velitelství Bartoš, sign. 413/CII/2/79. Spisy 3. oddělení štábu VVVP „Bartoš“, č. l. 51. Originál strojopisu. Telefonogramy–hlášení, 10. 5. 1945. Originál rukopisu.

Dokument č. 899

1945, 11. května, po 17.55 hod. – Praha. Hlášení velitele povstaleckého IV. úseku pplk. pěch. Karla Jahelky o zásahu 1. ruské divize VS KONR v prostoru Praha–Smíchov

Na Váš telefonický rozkaz z dnešního dne – 17.55 hod. podávám toto hlášení:

Spolupráce s oddíly generála Vlasova byla s jednotkami IV. úseku Smíchov tato:

[1./] Dobytí a obsazení kasáren v Motole,

[2./] vyčištění celého Motola, vrchu Cibulky a prostoru [statku] Na Šafránce,

[3./] bojů v prostoru Farkáň a Jinonice.

[Dále] vyčištění zbytků posádky uprchlých z obrněného vozu [vlaku] v Jinonicích mezi Jinonicemi a stodolami v Radlicích,

vyčištění silnice Zlíchov–Chuchle od tří těžkých nepřátelských tanků, které ustoupily ve [ze] směru Žvahov, přičemž oddíly SS obsadily vily na Žvahově. Boj o tyto vily trval dva a půl dne,

vyčištění prostoru Barrandova, Slivence a Hlubočep,

vyčištění smíchovského nádraží,

dobytí skladiště SS vedle zlíchovského lihovaru [v Pasovské ulici],3

dobytí Švehlova Růžového sadu, Kinského zahrady, Seminářské zahrady a stadionu. Zde zvláště se jednalo o akci velkého rozsahu. Pomoc jejich přišla pro náš úsek v nejvyšší čas a myslím, že nepřeháním, když tvrdím, že bez jejich pomoci by byla bývala situace pro náš úsek přímo kritická.

Velitel úseku IV – Smíchov:

pplk. Jahelka

VÚA–VHA, f. Velitelství Bartoš, sign. 73/CII/1/7. Spisy 3. oddělení štábu VVVP „Bartoš“, č. l. 51. Originál strojopisu.

Dokument č. 900

1945, 11. května, 22. hod. – Praha. Hlášení velitele povstaleckého VI. úseku pplk. gšt. Viktora Dyka o zásahu jednotek 1. ruské divize VS KONR ve Strašnicích

O zásahu Vlasov[ov]a vojska v úseku VI. prostor Praha [–] Strašnice.

Jednotky Vlaso[vo]vy armády zasáhly dne 7. 5. 1945 kolem 12. hod. [a] provedly koordinovaný útok, jehož výsledkem bylo zdolání nepřátelského odporu v reálném gymnasiu na Lobkovicově nám[ěstí]. Nepřátelský odpor byl likvidován dvěma přískoky. Vyřazeno bylo 360 SS-manů po zuby ozbrojených[,] jakož i tučná kořist na zbraních. Tímto úspěšným zásahem přispěly ve značné míře k udržení našeho obranného postavení.

Velitel VI. úseku

pplk. gšt. Dyk

VÚA–VHA, f. Velitelství Bartoš, sign. 106/CIII/5/16. Bojová hlášení 2. oddělení štábu VVVP „Bartoš“, 10.–14. 5. 1945, č. l. 1306. Originál strojopisu.


1 MUC. Karel Laštovička, pobočník gen. Aloise Bendy, velitele úseku 38. revíru.

2 Nečitelný podpis.

3 Veškeré výše uvedené doplňky v hranatých závorkách byly doplněny dle rukopisné verze hlášení, zaevidované 3. oddělením velitelství „Bartoš“ pod čj. 23/45. VÚA–VHA, f. Velitelství Bartoš, sign. 73/CII/1/7.

Líbil se vám tento text?

Podpořte nás prostřednictvím Darujme nebo převodem pomocí QR kódu

Moc děkujeme za podporu!

QR kód
Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Podpořte novináře