Etický kodex

Definice termínů

 • Členský subjekt: Člen Asociace Online Vydavatelů, z.s.
 • Uživatel: Reálná osoba využívající možností a obsahu média Členského subjektu Asociace Online Vydavatelů, z.s.
 • Redaktor: Člen redakce zodpovědný za tvorbu obsahu Členského subjektu Asociace Online Vydavatelů, z.s.

I. Obecné zásady

 • Vlastnická struktura členského subjektu je veřejně dohledatelná, a to až na úroveň „koncového vlastníka“.
 • Vlastníkem členského subjektu není PR či mediální agentura, politicky exponovaná osoba nebo osoba či subjekt, který v jiných oborech svého podnikání významným způsobem spolupracuje či obchoduje se státem.
 • Statutární orgány či vlastníci členského subjektu nejsou členy politických stran či hnutí.
 • Povinností členského subjektu je zveřejňovat informace správně a bez prodlení. Pokud je to možné, mělo by být ověřeno, zda jsou poskytnuté nebo reprodukované informace správné.
 • Se zdroji zpráv je třeba zacházet kriticky, zejména pokud jejich výroky mohou být zabarveny osobním zájmem nebo úmyslně.
 • Redakce členského subjektu má povinnost rozlišovat mezi faktickými informacemi a komentáři.

II. Obsahové zásady

 • Členský subjekt se zavazuje, že bude dodržovat redakční standardy, jakými jsou ověřování informací, nestrannost a nezávislost, poskytování prostoru k vyjádření tam, kde to situace vyžaduje a podobně.
 • Členský subjekt nepublikuje citlivé osobní informace u popisovaných osob (zdravotní stav, informace o rodině, bydlišti apod.), aniž by to vyžadoval veřejný zájem. Členský subjekt je v případě publikování takových informací připraven vysvětlit, proč je považoval za nutné publikovat.
 • Členský subjekt nepoutá na svůj obsah „clickbaitovými“ titulky. Forma a obsah titulků a podtitulků musí být opodstatněny dotyčným článkem. Stejné pravidlo platí pro upoutávky na sociálních sítích.
 • Články členského subjektu musí obsahovat jméno či zkratku jejich autora či zdroj. Pokud je uváděna zkratka, musí být na webu dohledatelné jméno autora vystupujícího pod zkratkou.
 • U textů převzatých z jiných webů či zdrojů je nutné doplnit redakcí autorskou nadstavbu, či vlastní zjištění u zpravodajských článků. Pokud téma článku vychází z jiného zdroje/média, je to v textu jednoznačně uvedeno.
 • Veškeré citace obsahu jiných médií jsou redakcí řádně označeny zdrojem.
 • Veškeré fotografie mají redakcí vždy uvedeného autora nebo zdroj původu fotografie.
 • Články členského subjektu nesmí navádět k porušování platných zákonů.

IIIReklama

 • Veškerá reklama je v médiu členského subjektu řádně a viditelně označena dle pravidel jednotlivých médií.
 • Redakce mohou stanovit pravidla zakazující využití prostoru pro komentáře komerčními subjekty, jakož i používání nepřímé nebo skryté reklamy v tomto prostoru.
 • Reklama v médiu členského subjektu nemá pohoršovat uživatele ani odporovat etickému kodexu média, dobrým mravům a platným zákonům. Členské subjekty chtějí v tomto směru působit i na provozovatele platforem pro programatickou reklamu.Nicméně, média členského subjektu nenesou odpovědnost za reklamu dodanou z programatických platforem.

IVObsah třetích stran

 • Pokud obsah třetí strany neporušuje zákon či kodex média, redakce členského subjektu do obsahu nijak nezasahuje.
 • Všichni členové vydavatelství členského subjektu mají povinnost dbát na to, aby nedocházelo k publikování obsahu, který je nezákonný, porušuje lidskou důstojnost nebo soukromí nebo představuje projevy nenávisti. Je-li to možné, mělo by probíhat takové monitorování před zveřejněním.
 • Členský subjekt musí viditelně zveřejnit na svém webu zásady správy obsahu třetích stran a pravidla, která musí uživatelé dodržovat, aby na své stránky přidávali komentáře nebo jiný obsah. Tato pravidla by měla jasně definovat přípustný obsah třetích stran, nakládání s anonymními komentáři a postupy pro podávání stížností. V ideálním případě vše zmíněné zveřejňuje médium ve svém etickém kodexu, který je pro uživatele webu snadno dostupný.
 • Uživatelům webu členského subjektu by měl být dostupný jednoduchý mechanismus pro nahlášení obsahu třetích stran, který uživatelé považují za nezákonný nebo v rozporu se zásadami webových stránek. Pokud takový mechanismus není zřízen, může ho nahradit jednoduše dohledatelný kontaktní e-mail pro nahlášení závadného obsahu.
 • Pokud jde o komentáře, které představují projevy nenávisti, ohrožují bezpečnost nebo fyzickou integritu jednotlivců nebo mohou způsobit další závažná porušení lidských práv, musí redaktoři a provozovatelé webových stránek členského subjektu zabránit v co nejbližším čase jeho zobrazování. Při opakovaných případech může být autorovi zabráněno ve vkládání dalšího obsahu, který je v rozporu se zákonem či kodexem.
 • V případě, že se pod obsahem objevuje značné množství extrémních nebo nevhodných komentářů, může členský subjekt úplně zablokovat obsah a komentáře třetích stran.
 • Členský subjekt je povinen dbát dodržování zmíněných zásad na všech platformách, které používá k předávání obsahu směrem k uživatelům.

V. Zasahování do činnosti redakce

 • Je nepřípustné vytváření nátlaku na redakci členského subjektu, jehož následkem má být zadržení a nezveřejnění informací zásadního významu pro veřejnost a vyhovění požadavkům osob mimo redakci na ovlivňování obsahu média.
 • Je nepřípustné, aby novináři členského subjektu byly ukládány úkoly, které jsou v rozporu s novinářským etickým kodexem daného média.
 • Novinářům členského subjektu nesmí být ukládány ani úkoly, které jsou v rozporu s jejich svědomím nebo přesvědčením.
 • Redakce členského subjektu nesmí být svazována nařízeními ovlivňujícími objektivní informování uživatelů.

VIStížnosti

 • Již zveřejněná informace členským subjektem, která se následně ukáže jako fakticky chybná či nepřesná, je bez odkladu opravena.
 • Členský subjekt opravu chyby přiznává, nesnaží se ji maskovat.
 • Členský subjekt má viditelně uveden kontakt pro sdělení stížnosti.
 • O vyřízení stížnosti členský subjekt informuje dotyčného uživatele.

VIIOchrana dat o uživatelích

 • Redaktoři členského subjektu by měli zvlášť pečlivě zacházet s anonymním obsahem třetích stran. Anonymitu lze dle práva rozšířit za zvláštních okolností například na děti, oběti násilí nebo jiné zranitelné skupiny. Redaktoři a provozovatelé webových stránek by za normálních okolností měli očekávat, že všichni přispěvatelé budou transparentní a poskytnou legitimní kontakt. Mohou na určitou dobu nebo trvale zablokovat uživatele (anonymní či nikoli), kteří opakovaně porušují pokyny redakce, nebo mohou jejich příspěvky před zveřejněním moderovat.
 • Členské subjekty se zavazují zajistit sběr souhlasů se zpracováním osobních údajů v souladu s nařízením GDPR a souvisejícími předpisy.
 • Členské subjekty nesmí podmiňovat uživateli přístup k obsahu webu bez toho, aby uživatel udělil souhlas či nesouhlas se sběrem osobních údajů.
 • Uživateli musí být viditelně umožněno se v danou chvíli nevyjádřit k souhlasu.
 • Veškeré informace týkající se sběru souhlasu osobních údajů musí být uživateli dostupné srozumitelně a musí z nich být patrné, k čemu uživatel dává souhlas a jaké jsou možnosti o jeho odvolání.
 • Členské subjekty pro uživatelské rozhraní pro sběr souhlasů se zpracováním osobních údajů používají takové řešení, které odpovídá standardům asociace IAB, respektive TCF 2.0.
 • Za a sběr zpracování a zpracování osobních údajů zodpovídá vždy členský subjekt, nikoliv Asociace Online Vydavatelů.