Ilustrační foto, trdelník v Praze. Foto: Profimedia

Jan Urban: Svaté zápaly vlastenectví a bída národního státu 21. století

Napsal/a Jan Urban 11. července 2023
FacebookTwitterPocketE-mail

KOMENTÁŘ. Stát, jeho monarchie, byrokracie a státem garantovaná svoboda vyznání postupně spojovaly různojazyčná společenství v jeden logický celek na základě pozůstatků feudální stratifikace společnosti, především roboty a později i občanství. Bylo to období vzestupu racionalismu a úcty k vědě…

Mluvíme-li o historii střední Evropy, pak podle jedné z nejuznávanějších evropských autorit, profesora Miroslava Hrocha, její novodobé národy vznikaly od počátku 19. století „jakožto abstraktní pospolitosti, založené na kulturních hodnotách.“

Obnovený spisovný jazyk nesl sjednocující historické národní sebevědomí i kulturu – tři nejdůležitější národotvorné prvky té doby.

Ve své době to nebylo nic složitého. Ke konci 18. století se v celé západní a střední Evropě stabilizovala jasně rozčleněná společnost s respektem k autoritám a jasnou, a vlastně povinnou rolí její elity – šlechty, církve a státních zaměstnanců, včetně důstojnického sboru armády.

Samo roste jen hulvátství, touha po moci, lež, a s tím i vše, čemu se začalo říkat politika.

Pěstovat, co samo neroste

České a slovenské emancipační snahy byly oproti polské a maďarské situaci ve značné nevýhodě, protože se nemohly opírat o zásadní vliv šlechty a církve.

Česká „vlastenecká inteligence“ jako tvůrce „národní kultury“ proti modernizačnímu pohybu státu postavila „národní zájem“ a nadřadila ho nad všechny civilizační, vědecké i mravní hodnoty své doby.

Nebojovala za občanská práva podle vzoru francouzské revoluce nebo proti dávno přežité robotě, ale za abstraktní „národ“.

Namísto zrovnoprávnění jazyků a zvýhodňování vícejazyčné kulturnosti elit nastoupilo stále silnější „vlastenecké“ a „lidové“ oddělování a stavění hranic. V úzké vrstvě národoveckých vzdělanců se pak cokoliv dalo prohlásit za vědu, literaturu a národní, cizím nepřístupnou kulturu.

Ve svatém zápalu „vlastenectví“ už nemohla vznikat kultura v původním platónovském smyslu „péče o duši“, ale namísto ní jen podvodné Rukopisy a vymyšlené etnicky čisté dějiny s mýty husitství a Bílé hory. Duše byla vymyšlenému „národu“ s vymyšlenými dějinami nadále už jen na obtíž.

Kultura či kulturnost jako „potřeba člověka pěstovat to, co samo neroste“ – odsud i péče o duši jednotlivce i společenství – začala oslabovat. Samo roste jen hulvátství, touha po moci, lež, a s tím i vše, čemu se začalo říkat politika.

Netrvalo dlouho a vznikající monotématická „politika národního sebeurčení“ začala omezovat dialog jako prostředek dorozumění. Bez kultury se polarizace a konflikt staly jedinou myslitelnou metodou řešení rozdílů.

Na konci první světové války vznikly vůlí vítězů ve střední Evropě samostatné národní státy. Ten československý také díky neuvěřitelnému nasazení skupiny exulantů kolem profesora Masaryka.

Ta dokázala spojenecké špičky i za cenu nepravdivých memorand a kampaní přesvědčit o možnosti demokratizovat následnické státy příkladem prý historického nadnárodního slovanského Československa.

Vznikl stát jako sen, ovšem stát bez společné „duše“ jeho obyvatel, pouhý diktát moci, který, jak věřili jeho tvůrci, stmelí až život v demokratickém prostředí. Slavný Masarykův citát o tom, že „máme demokracii, tak ještě nějaké ty demokraty“, hovoří za všechno.

Příslib nové národní identity

Ještě stále fungoval protirakouský obrozenecký zápal, ale vedle něj na necelá dvě desetiletí i silný étos čechoslovakismu, přijímaný hlavně mladou generací.

Fikce národa československého měla tedy v tomto ohledu smysl – stejně jako fikce americká, kanadská, švýcarská nebo na řadu desetiletí i jugoslávská. Nehotová a neodpracovaná „vymyšlená“ česká národní identita byla ve jménu čechoslovakismu s lehkostí opuštěna.

Moc nad jinými se pro Čechy stala nevědomky národní hodnotou. V Československu se tak nikdy nemohla prosadit myšlenka podobná švýcarské koncepci „willennation“, tedy národa více jazyků z jejich vlastní vůle.

Deset let po roce 1938 nelze nazvat jinak než jako zhroucení českého národního společenství a jeho kulturnosti. Období ostudného zhroucení samostatného Československa, totalitní druhé republiky, nacistický a po něm od roku 1944-1945 sovětský protektorát ukončil nástup otevřené komunistické diktatury v roce 1948.

Statisíce obětí nacismu, likvidace většiny židovského obyvatelstva Československa, vyhnání více než tří milionů Němců, znárodňování a cenzura jen otevřely prostor pro chiliastické drancování zbytků tradic, institucí a paměti.

Příslib nové národní identity v totalitním rámci proletářského internacionalismu znamenal vymizení hodnot a atomizování společnosti desítky let předtím, než podobný dopad zaznamenaly proměny společenské komunikace v důsledku rozšíření sociálních sítí.

Jen nepatrnou výjimkou byl v těchto desetiletích křesťanský a později i občanský disent se svojí izolovanou kulturou obrany lidských a občanských práv. Společenství bez protestu přijalo svoji bezmoc, nový výklad dějin i zparchantělý jazyk třídní ideologie.

Elita v tradičním hodnototvorném kulturním smyslu zmizela. Elita moci ukradla jazyku jeho hodnototvornou roli a tím ho zbavila kulturnosti. Zprimitivněla ho a zvulgarizovala.

To, co se od 19. století pokoušelo stát se českým národem, se stalo jen jazykem moci definovanou entitou bez potřeby kultury a pravdivých dějin.

Nezávisle na ideologii se v padesátých a šedesátých letech dvacátého století rozhodující částí identity jednotlivce v celém industrializovaném světě stal spotřební způsob života.

Vlivem televize se z kultury spotřební společnosti stal jen další spotřební statek, napříště už však bez sebemenšího kulturního obsahu a přesahu.

Nikdy jsme nebyli moderní

Nástup internetu a především sociálních sítí se svojí nutností okamžité informace a reakce představuje zcela novou kvalitu v dezorganizaci lidských společenství. Jazyk se nevyhnutelně vulgarizuje a brutalizuje. Stává se z něj nástroj polarizace – ne komunikace.

Změna vjemu informací vytváří separované názorové bubliny a návykovou potřebu zjednodušení. Podle neurobiologa profesora Jiřího Horáčka přitom dnes už šedesát procent lidí čerpá informace o okolním světě ze sociálních sítí a nikoli z rádia či televize, kde je sdělení filtrováno profesionálními novináři.

Národní stát ve střední Evropě byl možná ve své době nevyhnutelným modelem. Nedokázal však ani v jednom případě vytvořit stabilní hodnotový rámec rozvoje jazykového společenství.

Když v roce 1991, tedy dlouho před nástupem sociálních sítí, francouzský filozof Bruno Latour publikoval svoji zásadní práci „Nikdy jsme nebyli moderní“, předběhl svoji dobu.

O více než třicet let později můžeme dodat, že ve střední Evropě, a nejen tam, moderní už nejspíše nikdy nebudeme. Museli bychom se totiž vrátit o více než dvě století zpátky a najít cestu k hodnotě a rozvoji kulturnosti individua – ne abstraktního národa.

Pop-up mobil Mobile (207451)
ReklamaSMR mobil článek Mobile (207411)
ReklamaSMR mobil článek 2 Mobile (207416)
ReklamaSMR mobil článek 2 Mobile (207416-2)
ReklamaSMR mobil článek 2 Mobile (207416-3)
ReklamaSMR mobil pouze text Mobile (207431)

Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.

Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

ReklamaSkyscraper 2 Desktop (211796-4)