Čeští průmyslníci: 32 požadavků na Sobotkovu vládu

Napsal/a -pes- 17. září 2015
FacebookTwitterPocketE-mail

HlídacíPes.org v pátek informoval o chystané výzvě českých průmyslníků Sobotkově vládě. Nyní publikujeme kompletní výčet požadavků, který v pondělí na Sněmu Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně předal prezident svazu Jaroslav Hanák premiérovi Bohuslavu Sobotkovi. 

Digitální ekonomika

 • Jmenovat vládního koordinátora zodpovědného za zpracování zastřešující národní digitální strategie a přípravu jejího implementačního plánu.
 • Zavést princip Digital by default pro veškeré nové veřejné služby státu.
 • Aplikovat závazné hodnocení regulace na digitální ekonomiku (Digital Impact Assessment).

 Energetická politika

 • Přijmout rozhodnutí o využití hnědého uhlí z lomů Bílina a ČSA tak, aby byla zajištěna energetická bezpečnost země a nedošlo k odepsání strategické suroviny. Po zapracování závěrů, které z rozhodnutí vyplynou, schválit Surovinovou politiku ČR. Zpracovat a projednat jednou ročně analýzu plnění ASEK.
 • Přijmout opatření zajišťující ochranu a případné budoucí využití nerostného bohatství ČR.
 • V souvislosti s Národním akčním plánem jaderné energetiky jmenovat vládního zmocněnce pro výstavbu jaderných elektráren.
 • Připravit pozici ČR a soubor konkrétních opatření pro ČR v souvislosti s plněním stanovených cílů EU v oblasti energetiky a ochrany klimatu do roku 2020, resp. 2030, tj.
  a) podporovat revizi EU ETS,
  b) určit podíl obnovitelných zdrojů na energetickém mixu ČR a rozdělit jej mezi jednotlivé sektory,
  c) implementovat alternativní schéma energetických úspor v ČR nákladově efektivním způsobem, tj. dosáhnout splnění mezinárodního závazku České republiky s využitím evropských prostředků a zabránit zavádění obligatorních mechanismů, ve vazbě na schválenou Aktualizaci Státní energetické koncepce, Národní akční plán jaderné energetiky a Národní akční plán energetických úspor.

Podmínky pro investice

 • Připravit návrh koncepční změny systému předpisů pro povolování staveb podle systému fungujícího v Rakousku a Německu, jejíž realizace přesahuje funkční období současné vlády. Na základě důkladné analýzy připravit úpravy předpisů za účelem dosažení:
  a) jednotné formy úkonů všech dotčených orgánů vstupujících do povolovacího řízení,
  b) posílení vzájemné koordinace dotčených orgánů v souvislosti s povolováním záměru,
  c) provádění úpravy souvisejících zákonů s maximální mírou integrace do povolovacího řízení, prováděného podle stavebního zákona                                                                                                             d) redukce související administrativní zátěže,
  e) významného zkrácení celkové doby povolovacího procesu.
 • Prosadit úpravu zákona o veřejných zakázkách. Zajistit včasnou přípravu prováděcích předpisů, dostatečné legisvakanční lhůty a nepřekročení rámce požadavků evropské směrnice s cílem neznevýhodnit tuzemské prostředí pro investice a rozvoj podnikání oproti jiným evropským státům.
 • Připravit koncepční změnu právní úpravy regulující činnost ÚOHS, který by omezil rozsah zastavování realizace projektů na poměrně dlouhou dobu (v praxi kolem 2-3 let) v důsledku odvolání neúspěšných účastníků veřejné soutěže.
 • Do konce roku 2015 zajistit opatření pro realizaci finančních nástrojů v rámci ESIF, včetně předložení konkrétního návrhu aktivizace ČMZRB na investiční banku. Předložit základní prvky koncepce podpory financování skrze kapitálové trhy v ČR a dokončení praktické implementace projektu Národního inovačního fondu, který podpoří kapitálové vstupy do start-upů.
 • Zajistit podmínky pro realizaci klíčových dopravních staveb dle Sektorových strategií II ve všech dopravních módech.
 • Zajistit rozvoj páteřní sítě dobíjecích stanic v ČR v souladu se závazkem vyplývajícím z evropské směrnice 2014/94/EU o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva.

Fondy EU

 • Vyjednat s Evropskou komisí navýšení 20% limitu alokace prostředků pro velké podniky s cílem naplnit jednotlivé cíle stanovené na národní i evropské úrovni pro toto programové období a zajistit maximální využití absorpční kapacity.
 • Zajistit podmínky pro kontinuální realizaci dalších fází velkých projektů zahájených v minulém programovém období.

 


 Čtěte též: Výzva průmyslníků vládě: digitalizujte ekonomiku, prolomte limity, podpořte migraci


Insolvence

 • V návaznosti na dílčí novelu insolvenčního zákona a s využitím zkušeností zaměstnavatelů s insolvencí a zejména s působením tzv. insolvenční mafie připravit návrh tzv. koncepční novely.

Výzkum, vývoj a inovace

 • Připravit a schválit revizi Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací 2013-2015, která zásadním způsobem zohlední význam aplikovaného výzkumu a jeho výsledky, což by se mělo promítnout rovněž do nové metodiky schvalované příští rok.
 • Připravit a schválit aktualizovanou Národní politiku VaVaI zaměřenou na podporu konkurenceschopnosti ČR a nové společenské výzvy (Industry 4.0).
 • Schválit novelu zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, vývoje a inovací, která bude obsahovat nejen požadavky EU, ale měla by reagovat na aktuální trendy, než bude připraven zcela nový zákon na podporu VaVaI.
 • Vyřešit transparentní využívání daňového zvýhodnění VaVaI podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, přijetím jasných pravidel a vytvořením skupin odborníků, které posoudí tzv. ocenitelný prvek novosti a technickou nejistotu.

Ekologie

 • Dopracovat a schválit návrh zákona o ovzduší ve vazbě na další strategické dokumenty ČR, které je nezbytné doplnit o alternativní scénáře a vyčíslení nákladových položek (konkrétně provázat se Strategií přizpůsobení se změně klimatu, Národním programem na snižování emisí, Národním akčním plánem čisté mobility).
 • Projednat a schválit paragrafované znění zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností pro vyjmenované komodity a vytvořit kompatibilní informační systém odpadového hospodářství v ČR. Zajistit implementaci Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpadech a o zrušení některých směrnic. Účelem je dodržování hierarchie nakládání s odpady využíváním moderních a efektivních koncových zařízení odpadového hospodářství ČR, zajištění věrohodného vykazování plnění cílů EU a zajištění spolehlivé základny pro investice a podnikání v oblasti odpadového hospodářství.

Vzdělávání

 • Novelou školského zákona zavést povinnost konání přijímacích zkoušek na maturitní obory od školního roku 2016/17. V rámci společné části maturitní zkoušky od školního roku 2018/19 zařadit povinnou zkoušku z matematiky.
 • Navrhnout reformu financování regionálního školství a úpravu normativů středních škol podle reálných potřeb oborů.
 • Připravit změny systému financování (technických) VŠ tak, aby odpovídal potřebám trhu práce (tj. aby byly více podpořeny studijní programy technického a přírodovědného zaměření a obory s nízkým počtem nezaměstnaných absolventů).
 • Na základě doporučení projektu POSPOLU vytvořit legislativu pro zavedení prvků duálního vzdělávání.
 • Uveřejnit vzorové smlouvy mezi žákem a podnikem.
 • Zpracovat návrh systému předvídání kvalifikačních potřeb a zajistit jeho pilotní ověření (projekt PŘEKVAP).

Trh práce

 • Zpracovat a ověřit opatření na podporu mobility domácí pracovní síly, která přispěje k vyřešení regionálních disparit na trhu práce a rozšíří pracovní uplatnění pro nezaměstnané.
 • Zavádět a průběžně vyhodnocovat a upravovat podmínky na podporu zaměstnání občanů ze třetích zemí na pracovní místa, která nelze obsadit z tuzemských zdrojů (fast track, apod.)
 • Do konce roku 2015 provést úpravy legislativy, které přispějí k vyčištění trhu agenturního zaměstnávání, aniž by nadměrnou regulací ztížily činnost regulérním agenturám a uživatelům – novela zákona o zaměstnanosti.
 • Představit modely změn fungování tzv. 3. pilíře důchodové reformy, jako doplňkové formy k 1. pilíři a vylepšení celkového důchodu, včetně harmonogramu jejich zavedení.

 

Pop-up mobil Mobile (207451)
SMR mobil článek Mobile (207411)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-2)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-3)
SMR mobil pouze text Mobile (207431)

Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.

Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Skyscraper 2 Desktop (211796-4)