Facebook Bohuslava Sobotky,

Čeští průmyslníci: 32 požadavků na Sobotkovu vládu

Napsal/a -pes- 17. září 2015

HlídacíPes.org v pátek informoval o chystané výzvě českých průmyslníků Sobotkově vládě. Nyní publikujeme kompletní výčet požadavků, který v pondělí na Sněmu Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně předal prezident svazu Jaroslav Hanák premiérovi Bohuslavu Sobotkovi. 

Digitální ekonomika

 • Jmenovat vládního koordinátora zodpovědného za zpracování zastřešující národní digitální strategie a přípravu jejího implementačního plánu.
 • Zavést princip Digital by default pro veškeré nové veřejné služby státu.
 • Aplikovat závazné hodnocení regulace na digitální ekonomiku (Digital Impact Assessment).

 Energetická politika

 • Přijmout rozhodnutí o využití hnědého uhlí z lomů Bílina a ČSA tak, aby byla zajištěna energetická bezpečnost země a nedošlo k odepsání strategické suroviny. Po zapracování závěrů, které z rozhodnutí vyplynou, schválit Surovinovou politiku ČR. Zpracovat a projednat jednou ročně analýzu plnění ASEK.
 • Přijmout opatření zajišťující ochranu a případné budoucí využití nerostného bohatství ČR.
 • V souvislosti s Národním akčním plánem jaderné energetiky jmenovat vládního zmocněnce pro výstavbu jaderných elektráren.
 • Připravit pozici ČR a soubor konkrétních opatření pro ČR v souvislosti s plněním stanovených cílů EU v oblasti energetiky a ochrany klimatu do roku 2020, resp. 2030, tj.
  a) podporovat revizi EU ETS,
  b) určit podíl obnovitelných zdrojů na energetickém mixu ČR a rozdělit jej mezi jednotlivé sektory,
  c) implementovat alternativní schéma energetických úspor v ČR nákladově efektivním způsobem, tj. dosáhnout splnění mezinárodního závazku České republiky s využitím evropských prostředků a zabránit zavádění obligatorních mechanismů, ve vazbě na schválenou Aktualizaci Státní energetické koncepce, Národní akční plán jaderné energetiky a Národní akční plán energetických úspor.

Podmínky pro investice

 • Připravit návrh koncepční změny systému předpisů pro povolování staveb podle systému fungujícího v Rakousku a Německu, jejíž realizace přesahuje funkční období současné vlády. Na základě důkladné analýzy připravit úpravy předpisů za účelem dosažení:
  a) jednotné formy úkonů všech dotčených orgánů vstupujících do povolovacího řízení,
  b) posílení vzájemné koordinace dotčených orgánů v souvislosti s povolováním záměru,
  c) provádění úpravy souvisejících zákonů s maximální mírou integrace do povolovacího řízení, prováděného podle stavebního zákona                                                                                                             d) redukce související administrativní zátěže,
  e) významného zkrácení celkové doby povolovacího procesu.
 • Prosadit úpravu zákona o veřejných zakázkách. Zajistit včasnou přípravu prováděcích předpisů, dostatečné legisvakanční lhůty a nepřekročení rámce požadavků evropské směrnice s cílem neznevýhodnit tuzemské prostředí pro investice a rozvoj podnikání oproti jiným evropským státům.
 • Připravit koncepční změnu právní úpravy regulující činnost ÚOHS, který by omezil rozsah zastavování realizace projektů na poměrně dlouhou dobu (v praxi kolem 2-3 let) v důsledku odvolání neúspěšných účastníků veřejné soutěže.
 • Do konce roku 2015 zajistit opatření pro realizaci finančních nástrojů v rámci ESIF, včetně předložení konkrétního návrhu aktivizace ČMZRB na investiční banku. Předložit základní prvky koncepce podpory financování skrze kapitálové trhy v ČR a dokončení praktické implementace projektu Národního inovačního fondu, který podpoří kapitálové vstupy do start-upů.
 • Zajistit podmínky pro realizaci klíčových dopravních staveb dle Sektorových strategií II ve všech dopravních módech.
 • Zajistit rozvoj páteřní sítě dobíjecích stanic v ČR v souladu se závazkem vyplývajícím z evropské směrnice 2014/94/EU o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva.

Fondy EU

 • Vyjednat s Evropskou komisí navýšení 20% limitu alokace prostředků pro velké podniky s cílem naplnit jednotlivé cíle stanovené na národní i evropské úrovni pro toto programové období a zajistit maximální využití absorpční kapacity.
 • Zajistit podmínky pro kontinuální realizaci dalších fází velkých projektů zahájených v minulém programovém období.

 


 Čtěte též: Výzva průmyslníků vládě: digitalizujte ekonomiku, prolomte limity, podpořte migraci


Insolvence

 • V návaznosti na dílčí novelu insolvenčního zákona a s využitím zkušeností zaměstnavatelů s insolvencí a zejména s působením tzv. insolvenční mafie připravit návrh tzv. koncepční novely.

Výzkum, vývoj a inovace

 • Připravit a schválit revizi Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací 2013-2015, která zásadním způsobem zohlední význam aplikovaného výzkumu a jeho výsledky, což by se mělo promítnout rovněž do nové metodiky schvalované příští rok.
 • Připravit a schválit aktualizovanou Národní politiku VaVaI zaměřenou na podporu konkurenceschopnosti ČR a nové společenské výzvy (Industry 4.0).
 • Schválit novelu zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, vývoje a inovací, která bude obsahovat nejen požadavky EU, ale měla by reagovat na aktuální trendy, než bude připraven zcela nový zákon na podporu VaVaI.
 • Vyřešit transparentní využívání daňového zvýhodnění VaVaI podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, přijetím jasných pravidel a vytvořením skupin odborníků, které posoudí tzv. ocenitelný prvek novosti a technickou nejistotu.

Ekologie

 • Dopracovat a schválit návrh zákona o ovzduší ve vazbě na další strategické dokumenty ČR, které je nezbytné doplnit o alternativní scénáře a vyčíslení nákladových položek (konkrétně provázat se Strategií přizpůsobení se změně klimatu, Národním programem na snižování emisí, Národním akčním plánem čisté mobility).
 • Projednat a schválit paragrafované znění zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností pro vyjmenované komodity a vytvořit kompatibilní informační systém odpadového hospodářství v ČR. Zajistit implementaci Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpadech a o zrušení některých směrnic. Účelem je dodržování hierarchie nakládání s odpady využíváním moderních a efektivních koncových zařízení odpadového hospodářství ČR, zajištění věrohodného vykazování plnění cílů EU a zajištění spolehlivé základny pro investice a podnikání v oblasti odpadového hospodářství.

Vzdělávání

 • Novelou školského zákona zavést povinnost konání přijímacích zkoušek na maturitní obory od školního roku 2016/17. V rámci společné části maturitní zkoušky od školního roku 2018/19 zařadit povinnou zkoušku z matematiky.
 • Navrhnout reformu financování regionálního školství a úpravu normativů středních škol podle reálných potřeb oborů.
 • Připravit změny systému financování (technických) VŠ tak, aby odpovídal potřebám trhu práce (tj. aby byly více podpořeny studijní programy technického a přírodovědného zaměření a obory s nízkým počtem nezaměstnaných absolventů).
 • Na základě doporučení projektu POSPOLU vytvořit legislativu pro zavedení prvků duálního vzdělávání.
 • Uveřejnit vzorové smlouvy mezi žákem a podnikem.
 • Zpracovat návrh systému předvídání kvalifikačních potřeb a zajistit jeho pilotní ověření (projekt PŘEKVAP).

Trh práce

 • Zpracovat a ověřit opatření na podporu mobility domácí pracovní síly, která přispěje k vyřešení regionálních disparit na trhu práce a rozšíří pracovní uplatnění pro nezaměstnané.
 • Zavádět a průběžně vyhodnocovat a upravovat podmínky na podporu zaměstnání občanů ze třetích zemí na pracovní místa, která nelze obsadit z tuzemských zdrojů (fast track, apod.)
 • Do konce roku 2015 provést úpravy legislativy, které přispějí k vyčištění trhu agenturního zaměstnávání, aniž by nadměrnou regulací ztížily činnost regulérním agenturám a uživatelům – novela zákona o zaměstnanosti.
 • Představit modely změn fungování tzv. 3. pilíře důchodové reformy, jako doplňkové formy k 1. pilíři a vylepšení celkového důchodu, včetně harmonogramu jejich zavedení.

 

3 komentáře

 1. teufel3424 napsal:

  Jediné co mi tam chybí je: „okamžitě zavést socialistické plánování po pětiletkách“, pak už to bude v cajku

 2. Petr Homoláč napsal:

  Fuj čte se to jako Závěry sjezdu KSČ. Český velký business je jasný a hrdý náslupce bolševického přístupu ke světu.

 3. petrph napsal:

  No to je skutečně škoda, že žádní podnikatelé nejsou v politických stranách, že dokonce nejsou žádní mezi zvolenými zástupci, aby mohli své jistě nezbytné požadavky formulovat otevřeně přímo v parlamentu a vládě, ale musí je posílat panu premiérovi dopisem jako nějaký Svaz českých matek:)

Přidávání komentářů není povoleno
Vážený uživateli, tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s jejich použitím souhlasíte. Více informací o cookies