Foto: Profimedia

Tomáš Sokol: Spravedlnost je prý slušnost. Ale kdo je tady ten slušný a spravedlivý?

Napsal/a Tomáš Sokol 28. srpna 2023
FacebookTwitterPocketE-mail

POLEMIKA. Je otázkou, zda má nějaký smysl vést diskuzi o důvěře ve spravedlnost, případně o způsobu, jakým se právní předchůdce tohoto státu a případně pak tento stát vypořádal s tím, co se zde dělo v justici a v právu před rokem 1989, je-li na jedné straně této diskuze zjevná neznalost právních reálií. Přesto zkusím pár poznámek k článku Jana Urbana „Důvěra ve stát vyžaduje pocit spravedlnosti. Máme ji? Máme ho?“, jímž autor zareagoval na můj článek „Obrana práva, justice a trochu i právníků“.

Ve svém článku jsem se kriticky vymezil proti tomu, co podle mne Jan Urban předvedl ve svém takříkajíc iniciačním článku „Bezpráví ve jménu zákona. Jako nechat chirurga operovat se sekerou“. Zjednodušeně řečeno autorovi nyní již druhého článku vytýkám, že problém, který když už, tak by měl být předmětem odborné diskuse, řeší emotivními, navíc nepodloženými a ještě k tomu generalizujícími tvrzeními.

Například v druhém článku autor vyjadřuje pohoršení nad mým tvrzením, že po roce 1990 nešlo stíhat za skutky, které sice z dnešního pohledu by byly trestnými činy, ale nebyly jimi před rokem 1990. Na moji námitku, že opačným postupem bychom se vyloučili z civilizované společnosti Jan Urban uvedl: „S prominutím – civilizované společnosti stíhají nepromlčitelné zločiny proti lidskosti. Tomu se říká civilizace“.

To ano, ale musí jít o zločiny, čili trestné činy. Což s promlčením nemá vůbec co společného. Nejdřív musí být trestní odpovědnost a pak případně může nastoupit její nepromlčitelnost. Ale kde není trestní odpovědnost, nepromlčitelnost nic nebere. Podle čl. 7 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, kterou jsme podepsali někdy v únoru 1991 a účinná byla v ČSFR v dalším roce: „Nikdo nesmí být odsouzen za jednání nebo opomenutí, které v době, kdy bylo spácháno, nebylo podle vnitrostátního nebo mezinárodního práva trestným činem. Rovněž nesmí být uložen trest přísnější, než jaký bylo možno uložit v době spáchání trestného činu“. Ovšem za hranicemi Úmluva fungovala již dlouhá léta předtím. Prakticky stejný text obsahuje čl. 40 odst. 9 Listiny práv a svobod, kterou schválilo Federální shromáždění 16. 12. 1992. To na margo zmíněné civilizované společnosti. Nepromlčitelnost trestných činů, spáchaných za totality, v trestním zákoníku máme. Ale muselo jít i tehdy o trestný čin.

Jak by se vám líbilo…?

K tomu nabídl Jan Urban velmi vhodný příklad zmínkou o odposlechovém zařízení v jeho bytě. V době kdy byl odposlech instalován, nešlo o trestný čin. V dnešní době již jsou pravidla pro instalaci odposlechu, tedy operativně pátracích prostředků, jasně stanovena a jejich překročení by v tom nejlepším případě pro pachatele, pokud by jím byl úředník, například policejní orgán, skončilo trestním stíháním pro zneužití pravomoci úřední osoby a zřejmě i odsouzením. V rozhodné době sice existoval podobný trestný čin, ale neexistoval žádný explicitní zákaz umísťování odposlechů do soukromých bytů, resp. kamkoliv bez nařízení soudu. A jsme zpátky u čl. 7 odst. 1 Úmluvy. Ale také u toho, že dnes v mnoha případech soudy odmítají důkaz získaný odposlechem, jsou-li pochybnosti o legálnosti jeho získání.

Čímž se plynule přesouváme k námitce Jana Urbana, podle níž k odmítnutí důkazních dokumentů předložených Úřadem dokumentace a vyšetřování zločinu komunismu často stačilo tvrzení, že jde o pouhou kopii nebo že dokument postrádá čitelné razítko. Nestačilo tvrzení, ale fakt, že tyto vady existují. S výjimkou tzv. politických procesů by takový důkaz sám o sobě zřejmě neobstál ani před rokem 1989, pokud by obžalovaný popřel pravost dokumentu anebo otisk razítka byl podmínkou relevance dokumentu. Namítaným přístupem soudy selektivně nechránily obžalované z trestných činů spáchaných za bolševika, ale nás všechny. Je na každém čtenáři, aby si zvážil, jak by se mu líbilo být uznán vinným anebo třeba jen prohrát civilní spor na základě dokumentu, o němž by namítal, že nikdy neexistoval a kopie je falzifikát. A originál není k nalezení.

Jako důkaz lze v trestním řízení použít záznam o odposlechu, jen když opatření nařizující odposlech je dostatečně zdůvodněné a samotný záznam má formální náležitosti. Díky tomu už také pár důkazů získaných odposlechem soudy odmítly. I když tím třeba zjevný pachatel unikl usvědčení.

Za sebe bych v této souvislosti nemluvil jako Jan Urban o tom, že: „…instrumentálně použitý jazyk, principy a paragrafy práva, vyhýbající se pojmům slušnosti a spravedlnosti, se kdykoliv mohou stát nespravedlností.“ Požadavek na formality nás všechny chrání před úřední zvůlí. Ta není žádným reziduem komunismu, nebo snad výsledkem nepřerušené kontinuity, ale potenciálně existuje v každé společnosti.  Jde pouze o to, jak efektivně se jí společnost chce nebo dokáže bránit. Pokud se na tomto shodneme, pak zbývá jen otázka, jestli k důkazům ve věcech, které vyšetřoval zmíněný Úřad, mělo být přistupováno jinak. A jestli měla platit pro dokazování v těchto věcech nějaká jiná, speciální pravidla. Pak bychom ovšem nemohli tvrdit, že nejsme jako oni, ale naopak bychom byli oni.

Jan Urban tvrdí, že základem stavovského myšlení českého „právního stavu“ po listopadu 1989 se stala prakticky povinná stavovská amnézie, tedy ztráta paměti. Již v předchozím článku jsem upozornil na to, že zdrcující většina současného právního stavu, pokud vůbec můžeme uvažovat o nějakém profesním monolitu, neměla s komunistickou ideologií vůbec nic společného, protože studovala až po roce 1989, v mnoha případech dokonce v zahraničí. O jakou amnézii tedy má konkrétně jít? Mimochodem předseda Nejvyššího soudu byl soudcem jmenován v roce 1996. Co měl z minulosti zapomenout on a většina nynějších soudců, případně právníků vůbec?

Spravedlnost vs. slušnost

Velmi dobrou ukázkou nahrazení absentujících věcných argumentů univerzální pravdou, umožňující ale i univerzální výklad, je poukaz na výrok, podle něhož „Spravedlnost je slušnost“. Tohle podepíše asi každý. Dokonce lze s touhle pravdou na praporu, jak se říká, upéct fotra na sirkách. Na stole mi leží návrh na redefinování znásilnění v trestním zákoníku. Co je spravedlivé, a tedy slušné? Ta stávající verze nebo nový návrh? A znamená to, že ti, kteří to vidí jinak, jsou nespravedliví či neslušní?

V rámci rekodifikace trestního řádu vedeme spor o to, zda má odvolací soud mít právo změnit zprošťující rozsudek a uznat obžalovaného vinným. Zatím to tak není, do připomínkového řízení půjdou obě dvě možnosti. Kdo je tady ten spravedlivý a slušný? Totéž platí pro aplikaci práva. Je spravedlivý a slušný žalobce, nebo žalovaný? Oba mají argumenty, oba je považují za zásadní a soud nakonec rozhodne ve prospěch jednoho z nich. Byl přitom spravedlivý a slušný? A co když pak odvolací soud rozsudek zcela změní? Do toho pak zasáhne ještě dovolací soud, všechno to nakonec „zbourá“ Ústavní soud anebo dokonce ESLP. Tak sakra, kdo nakonec byl ten spravedlivý a slušný?

Právo i jeho aplikace by jistě mělo brát ohled na morálku. Jenže i na aplikaci morálních principů jsou dost odlišné názory. I v rámci určité komunity, zejména pak mezi nimi. Je například spravedlivé a slušné zakazovat potrat, protože to je vražda? Anebo ho povolit, jelikož žena si má o svém těle rozhodnout sama? A jsou morální homosexuální manželství anebo má být tento institut vyhrazen jen heterosexuálním párům? Tisíce otázek a miliony názorů. Z tohoto pohledu je spor o tom, jak jsme se vypořádali s minulostí, jen prezentací různých názorů, ale ne soubojem poctivé pravdy a postkomunistické lži.

O právu a jeho aplikaci lze jistě vést diskuse. Měly by ale být striktně odborné anebo by si alespoň jejich účastníci neměli otloukat hlavy ideologickými floskulemi a známkovat se navzájem. Neboť právo šířit myšlenky nezahrnuje jen myšlenky vnímané pozitivně nebo ty neutrální, ale též zneklidňující, znepokojující a zraňující.


Autor je advokát, člen představenstva České advokátní komory.

Pop-up mobil Mobile (207451)
SMR mobil článek Mobile (207411)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-2)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-3)
SMR mobil pouze text Mobile (207431)

Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.

Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Skyscraper 2 Desktop (211796-4)