Tomio Okamura se svými příznivci

Jaké Česko by si zvolili lidé v referendu: Konec uprchlíků a inkluze, zato jádro a eutanazii

Napsal/a Aleš Rozehnal 7. července 2019
FacebookTwitterPocketE-mail

Referendum má v sobě systémově zabudován prvek ohrožující demokracii, ačkoli je označováno jako projev demokracie přímé. Otázka referenda je mantrou Tomia Okamury a jeho hnutí SPD a rezonuje s významným problémem české společnosti – ten spočívá v odcizení občanů a institucí státu, což by referendum pomohlo překonat. Jak by tedy vypadala Česká republika přímé demokracie?

Odpůrci referenda poukazují na to, že občané nejsou dostatečně informovaní, aby rozhodovali o složitých otázkách týkajících se společnosti, mohou být ovlivněni propagandou, silnými osobnostmi, zastrašováním či drahou reklamní kampaní.

V případě voleb do zákonodárných sborů jsou však občané informováni, resp. neinformováni zcela stejnou měrou, rozhodují na základě sympatií, pocitů či instinktů, a přesto nikoho nenapadne tuto volbu zpochybňovat.

Stejně tak jsou při této volbě ovlivněni propagandou, silnými osobnostmi a reklamní kampaní, což je považováno za inherentní součást existence svobodných voleb.

Ani zneužívání referenda těmi nejhoršími diktátory není pádným argumentem proti němu, protože diktátoři často používají demokratické instituty, jako jsou svobodné volby, pro zničení demokracie, a přesto nikoho nenapadne tyto instituty zpochybňovat.

Přesto má v sobě referendum systémově zabudován prvek ohrožující demokracii, ačkoli je označováno jako projev demokracie přímé.

Rizika referenda

Ústavní pořádek demokratických států je sice založen na většinovém rozhodování, ale zároveň dbá o práva menšin. Z tohoto důvodu demokratické režimy používají pro nalezení rovnováhy mezi pravidlem většinového rozhodování a právy menšin tři hlavní nástroje. Prvním z nich je to, že zákony nejsou přijímány přímo občany, ale jejich volenými zástupci.

Dalším nástrojem je separace státních mocí, a to zejména moci výkonné, soudní a zákonodárné, a systém brzd a vyvážení mezi těmito státně-mocenskými složkami.

Třetím nástrojem je to, že součástí ústavního pořádku demokratických zemí jsou také často nepsané zásady zakotvující podstatné náležitosti demokratického právního státu, bez kterých by se již o takový stát nejednalo. Tyto hodnoty a principy jsou na formulaci psaných zákonů v podstatě nezávislé. Jedná se tedy o vázanost hodnotami, na nichž stojí konstitucionalismus, ale i například to, že před vládou práva se musí sklonit i demokratická většina.


CHCETE VIDĚT DO HLAV POPULISTŮM? POŘIĎTE SI NOVOU UNIKÁTNÍ PUBLIKACI HLÍDACÍPES.ORG


Ze státních mocí funguje na většinovém principu pouze moc zákonodárná. Tento fakt není náhodný, ale má zajistit ochranu občanů před vládou davu. Demokratické režimy jsou tedy založeny na nutnosti korekce a limitů vlády většiny.

Z tohoto důvodu se zákonodárného procesu účastní jak moc výkonná, tak moc zákonodárná. Stejně tak je na chodu prosazování práva většinou účastna moc výkonná a soudní. Exekutivní kroky různých složek moci výkonné jsou zase podrobeny dohledu a přezkumu moci soudní a zákonodárné.

Referendum však tuto strukturální ochranu společnosti rozbíjí. Státní moc již není vykonávána vzájemně se kontrolujícími orgány, ale spočívá pouze v rukou většiny občanů, která je ze své povahy nekontrolovatelná a není nikomu odpovědná.

Dalším integrálním problémem referenda je to, že neumožňuje přijetí kompromisního řešení. Z mnoha řešení problému připouští referendum pouze výběr mezi dvěma extrémními polohami, které ve skutečnosti mohou vyhovovat pouze menšině občanů. Kompromis je naopak možno nalézt po dialogu různých složek státní moci.

Bez uprchlíků, bez eura,…

Jak by tedy vypadala Česká republika přímé demokracie? Na tuto otázku je těžké odpovědět, protože by to záviselo na kampaních, které by se vedly před tím kterým referendem, nicméně určité náznaky můžeme vyčíst z dlouhodobě prováděných výzkumů veřejného mínění v otázkách, kde se názory české společnosti v čase prakticky nemění.

Česká republika by zůstala členem Severoatlantické aliance i Evropské unie, ale více by se do EU neintegrovala. Stejně tak by nebylo zavedeno euro. Česká republika by zvolila volnější spolupráci v rámci EU a pomalejší integraci a upřednostnila by národní suverenitu před efektivností EU posilovanou na její úkor.

Česká republika by zásadně nepřijímala uprchlíky ze zemí postižených válečným konfliktem, a to nejen z oblasti Blízkého východu a severní Afriky, ale ani z Ukrajiny, a to i tehdy, pokud by jejich odmítání mělo znamenat ztrátu peněz z fondů EU.

Obecně by platilo, že by se podmínky pobytu cizinců na našem území ztížily a jejich setrvání by bylo omezeno pouze na splnění určitých předpokladů, nejčastěji studia, výkonu praxe nebo sloučení rodiny. Zaměstnávání cizinců by bylo rovněž výrazně omezeno.

Velký problém by vyvolala otázka trestu smrti, který by byl na základě referenda zřejmě zaveden. Jeho existenci však zapovídají některé mezinárodní úmluvy, kterými je Česká republika vázána, a tudíž by musela od těchto závazků odstoupit.

Bez inkluze, bez poplatků u lékaře…

Změny by se dočkala otázka daní, které by byly zvýšeny pro lidi s vysokými příjmy, a naopak sníženy v případě lidí s nízkými příjmy. Změnu by postihnul i systém důchodového zabezpečení, i když obsah této změny není zcela zřetelný. Je ale jisté, že důchody by byly rozděleny na dvě části, na tzv. první a druhý pilíř, a že by nebyl zvýšen věk odchodu do důchodu.

Ani školství by nezůstalo ve stávající podobě. Existovaly by speciální typy škol v rámci povinné školní docházky, a to pro děti s lehkým, se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, ale rovněž základní školy s rozšířenou výukou. Byla by tedy zcela zrušena inkluze, ale například i víceletá gymnázia.

Maturita pro všechny střední školy by byla společná a matematika by v rámci maturitní zkoušky nebyla povinná. Na veřejných vysokých školách by nebylo možné platit školné.

V oblasti zdravotnictví by došlo v zásadě ke konzervaci stávajícího stavu. Počet lůžek v nemocnicích by byl zachován a jakékoli snížení jejich počtu by bylo zakázáno. To samé by platilo pro snížení počtu specializovaných pracovišť.

Pacienti by také nemuseli platit poplatek za návštěvu u lékaře a připlácet na léky v závislosti na jejich ceně. Zřejmě by také mohla existovat pouze jedna veřejná zdravotní pojišťovna. Nebylo by také možno rozdělit zdravotní péči na standard hrazený z pojištění a nadstandard, za který si pacient musí připlatit.

…zato s jádrem a s eutanazií

Výroba elektrické energie z jádra by zůstala zachována i do budoucna a byl by dostavěn třetí a čtvrtý blok jaderné elektrárny Temelín. Nebyly by však prolomeny územní limity těžby hnědého uhlí a stát by zvýhodňoval využívání obnovitelných zdrojů energie.

Právní úprava interrupcí by rovněž zůstala zachována a právo rozhodnout o přerušení vlastního těhotenství by měla stále žena sama. Do českého právního řádu by však byla začleněna eutanazie.

Bylo by uzákoněno právo homosexuálů na adopci dětí svého partnera či partnerky, ale toto právo by neměli ve vtahu k dětem z institucionální péče. Homosexuálové by neměli právo uzavřít sňatek a zůstala by jim stále pouze možnost registrovaného partnerství.

V otázce politických institucí by velká změna nenastala. Prezident by byl stále vybírán přímou volbou a byl by mu zachován současný rozsah pravomocí. Namále by ale mohl být senát, který mnoho občanů vnímá jako zbytečné politické těleso. Novinkou by však bylo, že politici by museli odstoupit, pokud by byli obviněni z trestného činu, a to ať tento čin souvisí, nebo nesouvisí s jejich funkcí.

O dalších směrech, kterými by se Česká republika vydala, už nelze ani spekulovat. Občané by se totiž buď provedených změn zalekli, nebo by podlehli svodům charakter státu zcela přebudovat.

Pop-up mobil Mobile (207451)
SMR mobil článek Mobile (207411)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-2)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-3)
SMR mobil pouze text Mobile (207431)

Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.

Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Skyscraper 2 Desktop (211796-4)