Foto: Profimedia

Další zaostávání severozápadu Čech: nejchudší, nejméně vzdělaný a nejvíce ohrožený region

Napsal/a Robert Malecký 29. června 2023
FacebookTwitterPocketE-mail

České regiony v rozvoji pomalu dohánějí průměr Evropské unie a přibližují se k němu – i když často různou rychlostí. Je mezi nimi ovšem jedna výjimka, kde o přibližování mluvit nelze; spíš o trvalém zaostávání. Jde o severozápad Čech, na jehož propad upozorňuje i čerstvá zpráva Evropské komise Country report 2023.

Pravidelná hodnotící zpráva o Česku, která je podkladem pro doporučení k národním reformám, nevyznívá pro severozápadní Čechy lichotivě.

Na 88 stranách dokument vypočítává dílčí statistické údaje různého stáří, převážně pocházející z doby po roce 2020. Karlovarský a Ústecký kraj, které společně tvoří evropský celek Severozápad, jsou ve všech klíčových parametrech na posledních příčkách datových žebříčků.

Jde o fakta známá roky, k nim se ale nyní přičítá i dopad epidemie koronaviru. Ten třeba v oblasti poklesu HDP významně postihl regiony nejrozvinutější (Praha -6,4 %, Střední Čechy -7,1 %), tak ty nejchudší (Severozápad -6,4 %).

Severozápadní Čechy tak zůstávají regionem nejchudším, s nejnižší přidanou hodnotou na zaměstnance, nejvíce zatíženým emisemi, nejvíce ohroženým chudobou, nezaměstnaností a exekucemi a s nejméně vzdělaným obyvatelstvem, které je nejvíce ohroženo předčasným ukončením vzdělávání.

K jednotlivým oblastem, zpráva Evropské komise z května letošního roku k severozápadním Čechám uvádí:

  • Trh práce

Podíl osob ohrožených chudobou nebo sociálním vyloučením je jeden z nejnižších v EU, přestože u konkrétních skupin (např. Romů, žen starších 65 let) a regionů (např. Severozápad) zůstává vysoký.

Rozdíly v regionech a odvětvích přetrvávají. Systém vzdělávání a odborné přípravy se potýká s výzvami, jak snížit socioekonomické nerovnosti, které ovlivňují výsledky vzdělávání, zejména u romských žáků.

Účast dospělých na vzdělávání je výrazně pod průměrem EU i národním cílem do roku 2030. Přestože 60 % obyvatel Česka má alespoň základní digitální dovednosti, existuje značný prostor pro dosažení národního cíle v oblasti dovedností (80 %) do roku 2030. Úroveň terciárního vzdělání patří k nejnižším v EU.

Potenciál osob vysídlených z Ukrajiny na trhu práce je stále nedostatečně využitý, neboť 80 % pracovníků narozených na Ukrajině zastává zaměstnání s nízkou kvalifikací.

  • Vyrovnávání rozdílů

Region Severozápad jako jediný nekonverguje k průměrnému HDP v EU (v roce 2020 byl tento ukazatel stále nižší než 65 %), ukazuje, že nízká absorpční kapacita přispívá k narůstajícím rozdílům mezi Severozápadem a ostatními regiony.

Regionální rozdíly v Česku zůstávají stabilní, avšak jsou i nadále výrazné. Země má vysoce rozvinuté hlavní město, kde HDP na obyvatele v roce 2020 dosahoval 203 % průměru EU-27.

Ve zbytku země je šest mírně rozvinutých regionů, kde se HDP na obyvatele pohybuje v rozmezí 73 až 85 % (jedná se o regiony NUTS 2 Moravskoslezsko, Střední Morava, Střední Čechy, Jihovýchod, Severovýchod a Jihozápad), a chudší region (Severozápad), kde HDP na obyvatele odpovídá 61 % průměru EU.

České regiony dohánějí průměr EU a přibližují se k němu, i když různou rychlostí. Jasnou výjimkou je však region Severozápad, který trvale zaostává. HDP na obyvatele zde v roce 2021 byl 61 % průměru EU, ve srovnání s 63 % v roce 2010.

Tento rozdíl se odráží rovněž v hodnotách
indexu regionální konkurenceschopnosti (RCI). Severozápad má RCI 86,6, zatímco v regionu hlavního města Praha je RCI 114,3.

V důsledku pandemie COVID-19 a souvisejících opatření proti šíření nákazy došlo v letech 2019–2020 k poklesu HDP na obyvatele ve všech českých regionech.

Největší propad byl zaznamenán nejen v méně rozvinutém regionu Severozápad (–6,4 %), ale také v rozvinutějších regionech, jako jsou Střední Čechy (–7,1 %) nebo Praha (–6,4 %). Nejméně postiženy byly mírně rozvinuté regiony Jihovýchod (–2,5 %) a Severovýchod (–2,0 %). V důsledku toho se mírně snížily regionální rozdíly v rámci země.

  • Lidský kapitál

Investice do lidského kapitálu a výzkumu a vývoje jsou výrazně vyšší v regionu hlavního města. Na opačném konci spektra se nachází méně rozvinutý region Severozápad.

Zatímco v regionu hlavního města má 64,7 % obyvatel vyšší vzdělání, v Severozápadu je to pouze 20,1 %. V regionu hlavního města bylo v roce 2020 zaměstnáno 10,4 % pracovníků v odvětvích vysoce vyspělých technologií, ale v regionu Severozápad to bylo pouze 2,1 %.

  • Stěhování a chudoba

Obyvatelstvo má zjevnou tendenci soustřeďovat se v nejbohatších regionech. V období 2011–2020 vzrostl počet obyvatel ve všech regionech s výjimkou tří, které mají nejnižší HDP na obyvatele v zemi.

Počet obyvatel se snížil o 1,5 % v regionu Střední Morava, 2 % v regionu Severozápad a 3,4 % v regionu Moravskoslezsko. Navýšení počtu obyvatel v regionech Praha a Střední Čechy však v témže období činilo 7,9 % a 10 %, což jsou hodnoty výrazně převyšující národní průměr (2 %) i průměr EU (2 %).

Stejný vzorec regionálních rozdílů mezi méně rozvinutými regiony a ostatními regiony je patrný i v podílu obyvatel, kteří jsou ohroženi chudobou a sociálním vyloučením.

Je však třeba zdůraznit, že tento podíl je v Česku obecně nízký (v roce 2021 se jedná o 10,7 %). V méně rozvinutých regionech byl tento podíl mnohem vyšší, v Moravskoslezsku činil 14,3 % a v regionu Severozápad dosáhl 17,8 % (nejvyšší zaznamenaný podíl v Česku), ale i v těchto regionech zůstal pod průměrem EU.

Obyvatelé Severozápadu jsou také do značné míry postiženi exekucemi a osobními bankroty. V roce 2020 bylo v regionu Severozápad více než 15 % osob v exekuci, což je téměř dvojnásobek celostátního průměru (8 %).

  • Vzdělávání

U žáků z domácností, které se potýkají s problémy s dostupností bydlení a exekucemi, existuje výrazně vyšší riziko opakování ročníku a předčasného ukončení školní docházky. Jedná se zejména o Karlovarský a Ústecký kraj.


Citace pocházejí ze zprávy Czechia 2023 Country Report, najdete ji zde.

Pop-up mobil Mobile (207451)
SMR mobil článek Mobile (207411)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-2)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-3)
SMR mobil pouze text Mobile (207431)

Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.

Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Skyscraper 2 Desktop (211796-4)