Je Agrofert opravdu „bývalá firma“ Andreje Babiše?

Napsal/a Michal Bláha 7. února 2018
FacebookTwitterPocketE-mail

Je to právě rok od chvíle, kdy tehdejší ministr financí a dnes premiér v demisi Andrej Babiš převedl většinu svého majetku do svěřenských fondů. Týkalo se to hlavně společností Agrofert a SynBiol včetně stovek navázaných společností. Od té doby je Babiš označuje za své „bývalé firmy“ a zdůrazňuje, že z nich nebude mít žádný zisk. Je to ale pravda?

Andrej Babiš převedl společnosti Agrofert a SynBiol do svěřenských fondů AB private trust I a AB private trust II, aby vyhověl zákonu o střetu zájmů.

„Odešel jsem z Agrofertu v lednu 2014, přestal jsem byl generální ředitel a předseda představenstva a nyní jsem se zbavil akcií. Jsem tedy osoba obmyšlená, což znamená, že pokud bych odešel z politiky a nějakým způsobem nastaly okolnosti, že by zákon byl neplatný, mohu následně akcie opět získat. Ale v této chvíli nejsem akcionářem, nebudu mít informace o společnosti a nebudu do ní zasahovat. Nebudu mít ani žádný zisk,“ zdůraznil Babiš vloni počátkem února.

Babiš firmy pořád kontroluje

Andrej Babiš je však tzv. obmyšlený fondů. To znamená, že se může kdykoliv stát majitelem veškerého majetku ve svěřenských fondech.

Stejně tak má jako zakladatel právo kdykoliv měnit pravidla fungování fondu. On je jedinou osobou, která má nad těmito fondy plnou kontrolu. Současně, jako obmyšlený, provádí nad fondy dohled.

Podmínky, kdy k rozpuštění fondů může dojít, jsou též plně v rozhodnutí zakladatele fondu (tedy Andreje Babiše): přestane být veřejným funkcionářem, případně pokud by omezení vyplývající ze zákona o střetu zájmů bylo zrušeno.

Obmyšlený (stále Andrej Babiš) rozhoduje i o tom, zda má z majetku fondu nějaké plnění či nikoliv.

Tyto podmínky však nejsou veřejně známé a ověřitelné. Nejsou zapsané ani v obchodním rejstříku, ani veřejně dostupné v rejstříku svěřenských fondů.

Závěr je tedy jasný:

Andrej Babiš sice formálně není majitelem svých firem, ale fakticky má nad nimi stejnou kontrolu jako před převedením do fondů.

Sto procent Agrofertu

Co tedy Andrej Babiš nadále kontroluje?

AB private trust I, svěřenský fond – spravuje 90 % akcií společnosti Agrofert a 100 % akcií společnosti SynBiol, do které patří taktéž společnost Hartenberg Holding. Správcem fondu se stal Zbyněk Průša. Dohled nad činností správce vykonává tříčlenný kontrolní orgán – rada protektorů. Tu tvoří Monika Babišová, Alexej Bílek a Václav Knotek.

AB private trust II, svěřenský fond – spravuje zbylých 10 % akcií společnosti Agrofert. Správcem fondu je Alexej Bílek. Rada protektorů je ve složení Monika Babišová, Zbyněk Průša a Václav Knotek.

 • Zbyněk Průša je předsedou představenstva Agrofertu a šéf chemičky Deza.
 • Alexej Bílek vede právní divizi Agrofertu, před 1990 působil na Vysoké škole politické ÚV KSČ.
 • Václav Knotek je právník Agrofertu, měl na starosti například vyvedení farmy Čapí hnízdo z Agrofertu na anonymního vlastníka před žádostí o padesátimilionovou dotaci.
 • Monika Babišová je dlouholetá družka a od 2017 manželka Andreje Babiše.

Role Andreje Babiše se omezuje na pozici takzvaného obmyšleného. Majetek mu bude ze svěřenských fondů opět vydán za předpokladu, že přestane být veřejným funkcionářem, případně pokud by omezení vyplývající ze zákona o střetu zájmů bylo zrušeno.


FAKTA

Kdo má z fondu užitek a jaká pravidla pro fond platí?

Svěřenský fond je soubor majetku bez právní subjektivity vyčleněný ke zvláštnímu účelu, držený a spravovaný jmenovanou osobou (správcem) ve prospěch obmyšleného. Majetek přestává být vlastnictvím toho, kdo svěřenský fond vytvoří, a stává se majetkem anonymním, samostatným.

Svěřenské fondy lze využít především jako nástroj k ochraně a dlouhodobé správě rodinného či firemního majetku, k zachování důvěrnosti informací o majetku či bezpečnému a stabilnímu strukturování budoucího předávání majetku v rodině a zabránění rozmělnění rodinného jmění.

Svěřenský fond je zřízen vyčleněním majetku z vlastnictví zakladatele (v tomto případě Andreje Babiše) smlouvou; uzavře se smlouva mezi zakladatelem a správcem o svěření majetku správci.

Ve smlouvě se definuje účel fondu, zda jde o svěřenský fond veřejně prospěšný, anebo soukromý. Svěřenský správce se zaváže tento majetek držet a spravovat (akceptace ve smlouvě). Zakladatel ustanoví statut fondu, a to formou notářského zápisu.

Statut musí obsahovat alespoň:

 • označení svěřenského fondu,
 • označení majetku, který tvoří svěřenský fond při jeho vzniku,
 • vymezení účelu svěřenského fondu,
 • podmínky pro plnění ze svěřenského fondu,
 • údaj o době trvání svěřenského fondu; není-li uvedena, platí, že fond byl zřízen na dobu neurčitou, a
 • má-li být ze svěřenského fondu plněno určité osobě jako obmyšlenému, určení této osoby, nebo způsobu, jak bude obmyšlený určen.

Svěřenský fond vznikne, když svěřenský správce přijme pověření k jeho správě; je-li svěřenských správců více, postačí, pokud pověření přijme alespoň jeden z nich. Svěřenský fond se nezapisuje do veřejného rejstříku.

Práva zakladatele (Andrej Babiš):

 • jmenovat a odvolávat správce,
 • definovat obmyšleného a určit mu plnění (může své rozhodnutí změnit nebo zrušit),
 • dohlížet nad činností správce.

Svěřenský správce

Svěřenským správcem může být každý svéprávný člověk, případně investiční společnost s licencí České národní banky. V případě fondů Andreje Babiše jsou to jeho nejbližší spolupracovníci z Agrofertu.

Obmyšlený

Zakladatel, v tomto případě to byl Andrej Babiš, má právo jmenovat obmyšleného (což je opět Andrej Babiš) a určit mu plnění ze svěřenského fondu.

Obmyšlenému lze přiznat právo na plody nebo užitky ze svěřenského fondu nebo právo na majetek ze svěřenského fondu, případně na podíly na nich. Právo obmyšleného na plnění ze svěřenského fondu vzniká za podmínek určených statutem fondu.

Dohled

Dohled nad správou svěřenského fondu vykonává zakladatel (Andrej Babiš) a osoba označená za obmyšleného (Andrej Babiš), popřípadě další osoby (dozorčí rady fondů), určí-li tak statut.

Na žádost toho, kdo má právo dohledu nad správou svěřenského fondu, umožní svěřenský správce kontrolu dokladů o svěřenském fondu a předloží mu vyžádané vyúčtování, zprávu nebo jinou informaci.

(s využitím informací z https://cs.wikipedia.org/wiki/Svěřenský_fond, pozn. autora)

Pop-up mobil Mobile (207451)
SMR mobil článek Mobile (207411)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-2)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-3)
SMR mobil pouze text Mobile (207431)

Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.

Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Skyscraper 2 Desktop (211796-4)