Víme, že vás reklamy otravují, můžete nezávislou žurnalistiku podpořit i jinak, například prostřednictvím systému Darujeme.cz.
,

Jan Urban: Osvobození od nacismu jako začátek komunistické okupace

Desítky mrtvých a stovky zraněných, statisíce vyhnaných do emigrace a ze zaměstnání – i o nich bude Miloš Zeman v květnové Moskvě předstírat, že nikdy neexistovali.


Co se v textu dočtete

 • je nutné odmítnout představu o Komunistické straně Československa jako o regulérní parlamentní formaci, podřizující se Ústavě a zákonům parlamentní demokracie
 • z původně dělnické hnutí vznikla primitivní zjednodušující ideologie s nekritickou podřízeností vůči sovětsko-ruské expanzi
 • Komunistická strana Československa se zcela podřídila stalinskému světovládnému snu – i teroristickým metodám jeho prosazování
 • mýtus Února 1948 jako „vítězství pracujícího lidu“ byl ve skutečnosti pučem úzké teroristické skupiny
 • není větší obžaloby cynismu a zrady Komunistické strany Československa, než spoluúčast na plánování genocidy vlastního lidu
 • Listopad 1989 byl jedinečnou možností zničit teroristické dědictví a podhoubí sekulární sekty, sloužící výhradně sovětským, a dnes ruským zájmům
 • český prezident by si měl připomenout i stovky, a možná tisíce, ruskými vojáky znásilněných československých žen, desítky tisíc tun „válečné kořisti“ a tisíce odvlečených československých občanů unesených NKVD do Sovětského svazu

Neštěstím a těžko překročitelnou brzdou hledání české moderní národní identity je zhoubný novotvar českého komunismu. Z původně domácí legitimní sociálně demokratické tradice vlivného dělnického hnutí se oddělilo radikální hnutí s primitivní zjednodušující ideologií a nekritickou podřízeností vůči sovětsko-ruské expanzi.

V dějinách Československa existuje ještě jedno politické hnutí v jiné části spektra, které podobným způsobem budovalo svoji legitimitu výlučně na zahraničních zdrojích a prostředcích – Sudetoněmecká strana, známá pod označením henleinovci. Zatímco ti zmizeli s koncem druhé světové války, v Čechách tento „nečeský“ komunismus existuje doposud.

Jeho radikálnost a domnělá „třídnost“, spolu s tvrzením o celosvětové platnosti jeho doktríny od počátku blokovaly diskuzi a hledání odpovědí na “českou otázku”. Pokud komunismus nenajde moderní národní odpověď ani na počátku jednadvacátého století, což se dá s jistotou vyloučit, může se stát brzy znovu i jejím hrobařem.

Už jenom proto, že jeho programově konfrontační iracionalita dokázala rychle nakazit velkou část generací dnešních politiků bez ohledu na stranickou příslušnost.

Teroristické metody práce

To, co po první světové válce začínalo jako radikální kritika asociálních projevů kapitalismu v podmínkách první československé republiky, mělo velkou naději na společenské uznání právě proto, že vyšlo z autentických domácích reálií a potřeb nemalé části společnosti.

Komunistická strana Československa však velmi brzy po svém vzniku rezignovala na hledání vlastních národních řešení a zcela se podřídila stalinskému světovládnému snu – i teroristickým metodám jeho prosazování. Vlastní tradice, kultura, identita a národní diskuze přestaly mít tváří v tvář chiliastickému vytržení cizího mocenského konceptu jakoukoliv platnost.

Vítězství nacismu v Německu v roce 1933 zahájilo osm let dnes opomíjené zločinné spolupráce Stalina a Hitlera proti demokracii v Evropě. Strategickým cílem této nesvaté aliance bylo od počátku zničení postversaillských států střední Evropy, tedy Polska, Pobaltí, Československa, Rakouska, a získání společné rusko-německé hranice.

Českoslovenští komunisté v té době slepě podporovali jakýkoliv požadavek sovětské expanzionistické politiky – ať už to byl odpor proti občanskému principu československé státnosti a podpora sudetoněmecké autonomie až do odtržení na počátku třicátých let, odmítání spolupráce se „sociálfašismem“ sociální demokracie v době nástupu fašismu nebo mlčení o nacistické agresi až do útoku Hitlera na Sovětský svaz v roce 1941.

Osm let exilu vedení KSČ v Sovětském svazu zničilo poslední zbytky naděje na vystavění skutečně domácí komunistické tradice a politiky.

Skrytý výcvik NKVD

Velká část moskevského vedení KSČ za dobu dlouhého exilu prošla podrobným zpravodajským výcvikem NKVD. Už od roku 1944 začala pod vedením sovětských vojenských zpravodajců intenzívní zpravodajská a kádrová příprava na uchopení moci v Československu.

Probíhala pod krytím přípravy „partyzánských kádrů“ v tzv. československém výcvikovém praporu v ukrajinském středisku Obarov u Rovna, stejně jako ve Svjatošinu u Kyjeva, na základě písemné smlouvy, podepsané Klementem Gottwaldem a Nikitou Sergejevičem Chruščovem. Československá vláda neměla o její přípravě ani tušení.

Ve světle těchto historických faktů je tedy nutné poopravit a odmítnout představu o Komunistické straně Československa jako o regulérní parlamentní formaci, podřizující se Ústavě a zákonům parlamentní demokracie.

V letech 1944 – 45 se do země spolu s Rudou armádou vrátila otevřeně protistátní teroristická skupina, podřízená výhradně a bezpodmínečně pouze Stalinovým příkazům – a jednající cílevědomě proti zájmům Československa a jeho obyvatel.

Kryta legendou „normální“ politické strany se v cizím zájmu vydala na pochod k uchopení moci a zničení demokracie v Československu – a zvítězila.

Stalinistické vedení KSČ dokonce už od příjezdu do Prahy v květnu 1945 používalo pro spojení se svými nadřízenými v Moskvě nelegální vysílačku, umístěnou z důvodů utajení přímo ve vile generálního tajemníka Rudolfa Slánského. Radistou byl agent NKVD Karel Smíšek. O jejím fungování a účelu věděli jen členové nejužšího vedení KSČ, kromě Slánského a Gottwalda i později popravený Bedřich Geminder.

Začátek nové okupace

Takzvané „osvobození Československa od fašismu“ bylo ve skutečnosti pouze předstupněm nové, tentokrát komunisticko-sovětské, okupace. Oslavovat v rozporu s fakty toto „osvobození“ ještě sedmdesát let po skončení války je naivním omlouváním vlastní nedůstojnosti, lží a přitakáváním jakémukoliv příštímu agresorovi.

Až se v květnu 2015 bude český prezident sbližovat s novou verzí ruské expanze – putinismem, měl by mu někdo připomenout stovky, a možná tisíce, ruskými vojáky znásilněných československých žen, desítky tisíc tun „válečné kořisti“, zabrané Rudou armádou v československé dopravě a průmyslu, a tisíce odvlečených československých občanů unesených NKVD do Sovětského svazu.

Jejich památka českého prezidenta nezajímá a nedojímá, stejně jako fakt, že Sovětský svaz „osvobozoval“ střední Evropu s jediným cílem ji okupovat. Bude v té chvíli zosobněním totalitární rakoviny, která nakazila československou a českou politiku, která se z ní dodnes, na rozdíl od jiných, nedokázala vyléčit.

Bezcharakternost a slepota prezidenta Edvarda Beneše, který uvěřil v možnost postupné demokratizace stalinské diktatury, stejně jako slabý odpor demokratických politických stran, otevřely komunistické okupaci dveře dokořán.

Sověti v jáchymovských dolech

Nešlo jen o parlamentem neschválené odevzdání Podkarpatské Rusi sovětské anexi. Už v první vládě, na základě v Moskvě a komunisty pod osobním dohledem Stalina napsaného Košického vládního programu, obsadila KSČ bez odporu a protestu demokratických stran všechny strategické a síťové resorty.

Rudá armáda vybavila pro KSČ dokonce několik skladišť zbraní a sovětská, především vojenská rozvědka, vycvičila řadu klíčových agentů pro práci v oficiálních i neoficiálních bezpečnostních složkách. To je jenom stěží činnost normální parlamentní politické strany.

KSČ navíc od léta 1945 vedla rozsáhlou agenturní a rozvědnou činnost uvnitř ostatních politických stran poválečného Československa. A už 11. září 1945 byla se souhlasem prezidenta Beneše Rudou armádou obsazena oblast kolem jáchymovských uranových dolů, přesto, že podle spojeneckých dohod ležela na území pod správou americké armády.

Od okamžiku obnovení těžby byla téměř všechna vytěžená uranová ruda až do konce šedesátých let předávána prakticky bezplatně Sovětskému svazu na výrobu jaderných bomb.

Ze sekty milionová strana

Teroristické jádro KSČ v každodenní spolupráci se sovětskou rezidenturou vytvořilo nejprve nezbytné podmínky pro uchopení moci ve státě. Vedle snadného ovládnutí velení armády a struktur bezpečnosti, ke kterému opět napomohl především bezprincipiální postoj Edvarda Beneše a ministra Svobody, šlo o vytvoření masové politické strany jako zástěrky pro prosazování „vůle lidu“ při příštích krocích k získání moci.

Poválečné nadšení, zátěž tradičního iracionálního slavjanofilství, propagandisticky nafukovaného Benešem a komunisty, mnichovské trauma zrady západních spojenců – to všechno doplňovalo motiv nejdůležitější.

Komunisty od začátku ovládaný Pozemkový úřad rozdával majetek a půdu, které dříve patřily téměř třem milionům vyhnaných československých a sudetských Němců – přičemž jakkoliv čerství členové KSČ byli při přidělování všestranně zvýhodněni.

Během pár měsíců se z válkou zdecimované sekty stala milionová „politická strana“. Ostatní politické subjekty neměly vůči tomuto nástupu sebemenší šanci.

Mýtus Února 1948 jako „vítězství pracujícího lidu“ byl ve skutečnosti pučem úzké teroristické skupiny, podřízené ve všech ohledech zájmům stalinismu, proti lidu Československa a jeho životním zájmům.

Příjezd několika set sovětských „specialistů“ ve dnech únorové krize, a brutální Gottwaldovo vyhrožování zlomenému Edvardu Benešovi pozváním Rudé armády, „která je připravená na hranicích“ – to může za projev „vůle lidu“ považovat jen komunistická propaganda a její oběti.

Plány na jaderný útok

Nejlepším důkazem bezohlednosti sovětského diktátu a teroristické podstaty československého komunismu však nejsou zločiny likvidace právního státu, destrukce vzdělání a majetkových práv, či zbabělé procesy padesátých let, ale přísně tajné štábní mapy Varšavské smlouvy ze sedmdesátých a osmdesátých let, plánující agresívní jadernou válku a vojenské obsazení západní Evropy.

Počítaly předem i s odvetnými jadernými údery protivníka na předpokládané prostory soustředění druhosledových hlavních sil sovětské armády na linii Visly v Polsku, v Čechách a na Moravě.

Zatímco padesát až osmdesát procent obyvatelstva těchto území by během několika dní zahynulo, hlavní útočné síly sovětské armády by se přesunovaly z hloubky lépe chráněného běloruského a ukrajinského zázemí ve stovkách železničních transportů, tažených parními lokomotivami, které Bělorusko a Ukrajina ještě v roce 2003 udržovaly v provozuschopném stavu na speciálních dopravních uzlech.

Není větší obžaloby cynismu a zrady Komunistické strany Československa, než spoluúčast na plánování genocidy vlastního lidu.

Iluze Února 48 a mýtus „vůle lidu“, je dodnes rozšířenou vírou. Přesto, že v roce 1968 titíž lidé ze stejné úzké teroristické skupiny (Šalgovič, Vaš, Kolder) zradili a prodali Československo i podruhé.

Desítky mrtvých a stovky zraněných, statisíce vyhnaných do emigrace a ze zaměstnání – i o nich bude Miloš Zeman v květnové Moskvě předstírat, že nikdy neexistovali. Nechce přece, jak řekl jeho mluvčí, urazit památku sto pětapadesáti tisíc sovětských vojáků, kteří zahynuli při „osvobozování“, ve skutečnosti zotročování a likvidaci Československa.

Listopad 1989 byl na okamžik jedinečnou možností zničit teroristické dědictví a podhoubí sekulární sekty, sloužící v Československu výhradně sovětským, a dnes ruským zájmům. V klíčových týdnech, kdy to bylo možné udělat, však Občanskému fóru chyběla jak znalost problému, tak odvaha. Zhoubný novotvar žije dál.

Líbil se vám tento text?

Podpořte nás prostřednictvím Darujme nebo převodem pomocí QR kódu

Moc děkujeme za podporu!

QR kód
Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Podpořte novináře

36 komentářů

 1. Slávekj napsal:

  – Komunistická strana Československa se zcela podřídila stalinskému světovládnému snu – i teroristickým metodám jeho prosazování: a nespletl sis KSČM s metodami USA?
  – není větší obžaloby cynismu a zrady USA je než spoluúčast na plánování genocidy vlastního lidu a národů planety Země Listopad 1989 byl jedinečnou možností zničit teroristické dědictví a podhoubí sekulární sekty, sloužící výhradně zločineckým zbrojařským koncernům

  • SuP napsal:

   Slávku, asi sám cítíte, jak jste trapný.

  • Jiří Suchý napsal:

   Slávku a už jste dnes měl prášky? Nevím, co teda Vám USA udělaly špatnýho, mně tedy kromě toho, že mi je blízká mentalita jak Američanů, tak obyvatel Západní Evropy, nic. Na rozdíl od rusů, kteří mi jednak svojí primitivní násilnickou a hloupou mentalitou jsou proti srsti a jednak moji zem 31 let okupovali. A to nemluvím o tom, že nás 40 let vyžírali a drželi u moci primitivní nemakačenka (samozřejmě myslím komouše), kteří nás nejdřív okradli a pak 40 let vydírali.

  • Karel napsal:

   Ještě,že bylo co po KSČ rozkrást a to je moc dobře.ABSOLUTNĚ PŘESNÉ !!!Cituji zoufale pravdivý komentář jednoho Američana k situaci v ČR:“Je s podivem, že zemi, kterou nepustoší tornáda,neničí zemětřesení,úrodu nesežerou kobylky, netrápí ji roky sucha,místo sopky sem tam vybuchne parovodní potrubí,nezažila 68 let válku,dokáže dostat na kolena parta zlodějů, podvodníků a lumpů během 25 let.“Myslím, že není co dodat …………………..

 2. J.Němec napsal:

  Číst něco takového co píše pan Urban je hrozné. Ještě hroznější je ,že to je drsná PRAVDA. Rusko nemá jen atomové zbraně ale zrůdnou vojenskou taktiku, která si neváží života vlastních vojáků a občanů. Tato Ruská taktika se nazývá Nás mnogo. Kdyby Rusko spustilo atomovou válku, tak jim ty jejich rakety budou padat na hlavu a budou si zabíjet vlastní lidi. Dnešní obranné systémy jsou dokonalé. A velká škoda, že se u nás nepostavila zamyšlená radarová základna diky našim vlastizrádcům.

  A ta vlastizrada co o nás existuje a všichni víme odkud se šíří, je na věci to nejhroznější. Ne atomová válka, ta nehrozí. Hrozí zelení mužici jako na Ukrajině. My máme částečně rudou polici, slabou armádu a vlastizrádce. Vstanou noví bojovníci jako byl generál Sedláček a další mrtví hrdinové.

  • petrph napsal:

   Jenom možná drobné upozornění, radarová základna u nás nebyla zamyšlená vůči Rusku, na to jsme příliš blízko. Ale proti zemím ležícím až za Ruskem (Severní Korea).
   Ba naopak, Rusko dalo Američanům souhlas s touto radarovou základnou u nás-ale nejen to, součást této dohody bylo že na této vojenské základně u nás bude ruský pozorovací důstojník.
   To jen že velmoci se spolu většinou dohodnou a právě na úkor těch malých států..

   • thebearspook napsal:

    Já mám takový pocit, že největšího zločinu se dopustili vaši rodiče.

   • Pavel napsal:

    pro Slavekj… vámi uvedený článek je zpracován ruskými lidmi (viz většina odkazů na ….*ru). Vypadáte jako jejich člověk. Moc se vám tady nedaří, premie budou slabé. Možná by vás přijali v Moskvě na úklid kanceláří…

 3. petrph napsal:

  Tedy nerad to píšu,já samozřejmě souhlasím s tím že to popisované se dělo.“ ale vypíchl bych jednu větu „V dějinách Československa existuje ještě jedno politické hnutí v jiné části spektra,které podobným způsobem budovalo svoji legitimitu výlučně na zahraničních zdrojích a prostředcích – Sudetoněmecká strana“..
  Ony totiž dějiny Československa jsou poměrně krátké, a v době kdy se ujímala totalitního vedení KSČ byly ještě kratší.
  Tuhle větu totiž můžeme přepsat jinak, „Během (prvních) 30 let své existence se 2x (slovy dvakrát) podrobila Československá republika politickému hnutí řízenému ze zahraničí. Když přidáme třetí případ, kdy se cirka za 10 let od listopadu 89 podrobila podobně zájmům EU, je otázka jestli tahle republika a její občané vůbec chápou co to znamená státní suverenita

  • Daniel napsal:

   Srovnání vlivu EU na politiku a fungování České republiky s vlivem, jež mělo SSSR na své republiky a satelity hodně pokulhává a to nejsem kdovíjaký milovník bruselských nešvarů a přebujelé byrokracie. EU je snahou o utvoření silnější a jednotnější Evropy a to jako celku, především z ekonomického hlediska, zatímco SSSR byla příkladem do extrému dovedené ideologie, kde účel světil jakékoliv sebezrůdnější prostředky a cílem bylo ovládnutí všech a všeho. Ne, toto srovnání zkrátka není relevantní ani zdaleka.

   • Michal napsal:

    Ekonomickeho celku, ktery uz hleda jak vytvorit i ten vojensky a ktery zatim pouziva pouze ekonomicke nastroje. Coz se da brat i jako ponauceni z vyvoje WW2 a lepsi pristup k problemu, ktery se nepodaril vyresit vojenskou silou pred 70ti lety.

    Je to jak s vychovou deti, bud to jde silou, coz se vsichni shodneme ze neni dobre, nebo to jde absolutni svobodou, coz ve finale dela v dospelosti stejnou paseku.

    Zlata stredni cesta existuje, ale pro obe extremni kridla je bud slaba nebo moc silna. A to se deje i u nas, z extremu do extremu.
    Btw si osobne myslim ze i kdyby sem RF zautocila a z me nepochopitelneho duvodu chtel 150mil nejvetsi stat na svete obsadit pulku Evropy, tak nam zapadni velmoci opet nepomuzou.

 4. J.Němec napsal:

  Kam zalezli všichni ti ochránci práv a politici co chtěli obvinit prezidenta Klause z vlastizrady. Jiné vlastizrádce nemáme?

  Co to je ta ČSSD za stranu, když si do vedení volí stranického zrádce?

 5. Mgr,Bedřich Nováček napsal:

  Ještě že nás osvobodili Američané…..

 6. SuP napsal:

  Jsem rád, že to Jan Urban takto logicky a přehledně sesumíroval. Pro mnohé je to důležitá informace, která je dodnes minula, byť se jí mnozí budou bránit (aby se nemuseli červenat). Těším se na další pokračování a jen doufám, že tyto informace už v tomhle státě nikdy nebudou trestné.

  • Taoiseach napsal:

   K tomu textu už jsem diskutoval na Aktuálně.cz, tak jen stručně:
   Jana Urbana jaksi dodnes minula informace, že ČR je už přes deset let členským státem EU. Což jí dává silné záruky a je to naprosto zásadní změna situace. Strašení rozhodně není namístě.

   • SuP napsal:

    Nejde přeci o ČR, ale o lidi v ní. A ti jsou ruskými tajnými službami ohroženi ve svém duševním rozvoji. Vám nestačí, že pitomci jsou čím dál hlasitější a arogantnější? A tomu žádné členství, ani v EU nezabrání.

 7. J.Němec napsal:

  Hnutí ANO s ministrem financí by si mělo uvědomit, že stát není jen na to aby nás fízloval nějakým hadem a ždímal z nás daně. Ale také na to aby nás chránil před nepřítelem. Pokud si pan ministr obrany začal tykat s prezidentem. Tak bude jistější si budovat v Polsku Českou vlasteneckou jednotku. Klidně ta jednotka může dostat jméno po bratrech Mašínech. Putinovi a jeho voličům také nevadí mimo jiné masový vrah Stalin.

 8. Pleva napsal:

  Díky, skvělé a hororové čtení. Jako vždy ctivé a nabité informacemi, díky, díky, díky.
  A malý dotaz? Počítal někdo někdy cenu vytezeného uranu?. Nikde jsem nic nenašel a když jsem to bez přesné znalosti počítal dospěl jsem k cca 2500 miliardám korun. Ale muže to být od 800 mld až k 5000. Rusko nám nikdy nic nedá, ale tohle je prokazatelná škoda…

  • Pavel napsal:

   v 80-tých letech jsem byl u vážení našeho koncentrovaného uranu (v olověných kontejnerech) za dohledu sovětských důstojníků (vyžadovali co nejpřesnější váhy!!). Většinu našeho uranu si uchovali ve vytěžených dolech a nyní nám jej draze prodávají!! Za uran nám dodávali z Krivého rohu železnou rudu, která měla max. 5% železa..množstevní údaje neznám a myslím, že nám je dluží jak historici, tak významní ekonomové. Holt jsme byli kolonii….

 9. Jarsa napsal:

  Bohužel, autor má absolutní pravdu. Jako vždy.

 10. richard napsal:

  Soudruzi, sice ma soudruh autor pravdu, unikla mi ale podstata tohoto plivance na prezidenta. Soudruh Urban hezky popsal minule stoleti, opomenul ovsem „epizodku“, kterou jde prezident „slavit“…

 11. Maríno napsal:

  Napsat,že vojáci,kteří padli při OSVOBOZOVÁNÍ naší vlasti ji vlastně zotročovali a likvidovali,je nehoráznost !!! Bez těchto hrdinů by jsme zde dnes nebyly a to,že jede náš prezident do Moskvy,aby se poklonil jejich památce,je jen a jen dobře.Každý myslící a slušně vychovaný člověk ví,zač jim vděčíme.ČEST JEJICH PAMÁTCE !

  • Pavel napsal:

   Marino, gramatika odpovídá znalostem. Generál Patton by osvobodil Prahu dřív než vlasovci, kdyby mu to nebylo zakázáno. Bez podpory USA (zbraně, palivo, ppotraviny přes Severní moře) by se SSSR těžko vzchopil. Ano čest všem padlým, konec 2.SV však byl až v září 1945 po kapitulaci Japonska a ne 9.5.45!!

 12. Lojza Suchánek napsal:

  Komunistická strana nabízí řešení nezaměstnanosti, bezdomovectví a dalších nespravedlností kapitalismu. Možná nikoli řešení zcela ideální, ale je jediné, které se nabízí. Návrat ke kapitalismu vrátil existenci komunistů smysl, který se předtím už víceméně vytrácel.

 13. Zamečník napsal:

  V roce 1950 měla KSČ na území dnešního Česka 2.2 milionů
  členů na 8.8 milionů obyvatel.Jen u nás se dostala KSČ
  k moci ve volbách a získala přes 40% hlasů voličů.
  Není tedy divu, že při takové míře kolaborace s režimem
  je dnes situace taková jaká je. Vnuci a děti kolaborantů
  v ničem nezapřou své rodiče a prarodiče a jako se tehdy chovali jejich předkové budou se chovat i oni.Nostalgie
  po starých časech a zblbnutí komunistickou propagandou je pozorovatelné u více než 50% důchodců. Ti zvolili
  prezidentem Zemana a tato díky zlepšující se zdravotní
  péči je stále tato skupina stále početnější.

 14. Kolář napsal:

  Souhlas.Mentální stav značné části české populace je
  hlavním faktorem ovlivňující negativně úroveň demokracie u nás.Nelze to svádět jen na elity, ty jsou přece také
  jen součástí společnosti.

 15. Zámečník napsal:

  Proč se cenzurují příspěvky týkající se počtu členů
  kolaborantů s komunistickým režimem.Těch bylo za ta
  léta víc než dost a tato skutečnost ovlivňuje dnešní
  dění víc než jsme si ochotni připustit. Vyrovnání se
  s minulostí není jen pojmenování komunistických zločinů,
  ale také přiznání míry kolaborace národa s komunistickým
  režimem.,

 16. H. Zemanová napsal:

  To, že Stalin využil porážku Německa k zotročení východních částí Evropy, je jedna věc, samotná porážka německých okupantů, za kterou zaplatilo životem obrovské množství vojáků Rudé armády, je věc jiná, ač spolu pochopitelně souvisejí. Jisté je, že Češi tenkrát přijali konec německé okupace s nesmírnou úlevou a že radost a vděčnost, kterou v květnu 45 projevovali, byla spontánní, stejně jako uznání oběti padlých.
  Za důsledky mocenské hry, jejichž tíže Čechům docházela pomalu a postupně /některým nedošla nikdy/, ti mrtví nemohli.

  • H. Zemanová napsal:

   Dodám, že prezidentovu návštěvu v Moskvě za současné situace, kdy se většina hlav evropských států snaží Putina a jeho režim ostrakizovat, pokládám za nevhodnou. Uctít památku padlých lze i jinak.
   Mohl by tam tedy aspoň Putinovi připomenout, kolik životů stála druhá světová Ukrajinu, ale obávám se, že to neudělá.

 17. Alex napsal:

  Klasický příklad „spin doctoring“. Byly doby, kdy Ivan Urban jako disident, chartista, mohl mít respekt u svých spoluobčanů. Jeho současné články jenom potvrzují, že ne každý se stal disidentem pro dobro svých spoluobčanů, své vlasti. Jeho nenávist k reliktům komunismu je celkem pochopitellná a lze jí akceptovat. Smutné je, že po sametové revoluci se začal stále více profilovat jako militantní představitel tak zvaných kulturních a politických elit a přátel Nového světového pořádku. Že se svoboda a demokracie, kterou se on a jeho přátelé stále zaštitují, se v jejich pojetí stala pouze jakýmsi klišé, to potvrzují jejich nepříčetné reakce po prohře Karla Schwarzenberga v druhém kole prezidentské volby. Že v jejich případě nepůjde o žádné vlastence ani demokraty, ale naopak, to se projevilo hned následně po zvolení prezidenta Zemana a po porážce ODS a TOP09 v parlamentních volbách. Škoda, řada lidí si, podobně jako já, myslela, že by tito lidé mohli pro svobodnou Českou republiku být reprezentanty jakéhosi nového českého národního obrození. Žel zatím je to spíš naopak. Na útěku z marasmu bolševické totality uplatnované KSČ se stali reprezentantem těch nejhrubších metod potlačování české samostatnosti a suverenity v zájmu jakéhosi Nového světového pořádku ale spíš zájmu vlivu nadnárodních korporací. Jako vždy vyvstává známá otázka „Komu to prospěje?“. Části společnosti reprezentované i těmito lidmi snad. České repuplice, jako suverennímu, nezávislému státnímu ůtvaru asi rozhodně ne.

  • Karel napsal:

   Ať napíše skutečně po pravdě,zda měl v totalitě ten chartista problém sehnat zaměstnání,když nebyly Úřady práce?KOMUNISTICKÁ TYRANIE:Ano byla to neskutečná hrůza! Každý musel do práce a to si ještě mohl vybírat, zda přijme práci, kde se upíše třeba na 10 let a oni mu dají podnikový byt nebo nenávratnou půjčku na stavbu rodinného domku. Například jistota, že pokud budu makat a neudělám průser, budu mít práci třeba až do penze, lidi neskutečně deptala.

Přidávání komentářů není povoleno