Jak si masový vrah ve válce představoval mír. A co říkal o Češích a Československu

Napsal/a -pes- 26. srpna 2019
FacebookTwitterPocketE-mail

Stalinovu představu o míru na konci druhé světové války lze shrnout asi takto: mír velmocí, založený na trvalém sovětsko-anglo-americkém spojenectví, trestný mír směřující k dlouhodobému omezení Německa a Japonska, etnický mír spočívající v novém etnickém uspořádání střední a východní Evropy a ve spojenectví slovanských států a ideologický mír, jenž přispěje k významnému politickému vzestupu evropského komunistického hnutí.

Stalinova představa o míru se v průběhu války vyvíjela a měnila, ale byl od začátku přesvědčen, že se poválečný svět bude radikálně lišit od toho předválečného zejména s ohledem na centrální roli, jakou bude ve světové politice hrát Sovětský svaz.

Zároveň Stalin v poválečné budoucnosti předpokládal silnou kontinuitu a stabilitu. Poválečné uspořádání, které očekával, mělo obnovit Evropu nezávislých suverénních států a posílit jako základy její politiky etnický nacionalismus a demokracii, ačkoli podstatně pokrokovějšího odstínu.

V tomto ohledu se poválečné uspořádání, jaké si Stalin přál, příliš nelišilo od toho, co stanovila Versailleská smlouva v roce 1920. Stalin zůstával věrný komunistické ideologii, ale jeho prioritou bylo zajištění a posílení sovětského systému jako základu dlouhodobého globálního přechodu k socialismu.


Text je ukázkou z knihy Stalin a Evropa. Napodobit a ovládnout 1928 – 1953. V Edici Moderní dějiny vydala Past Production s.r.o. Tato pasáž je z kapitoly Stalinova válečná představa o poválečném míru. Napsal ji Geoffrey Roberts – profesor a ředitel School of History na University College Cork v Irsku, odborník na sovětskou vojenskou a zahraniční politiku. Ukázky publikujeme s laskavým svolením vydavatele.


Třebaže Stalin doufal, že druhá světová válka bude mít stejný transformační dopad jako ta první, nečekal celoevropský revoluční zvrat a ani po něm netoužil. Společenskou proměnu a politické povstání pokládal za nevyhnutelné a žádoucí, ale doufal, že se podaří změny udržet ve stabilním prostředí míru a mezinárodní spolupráce, které usnadní poválečnou obnovu.

Sjednocení Čechů s Poláky? Těžko

Na schůzce 17. října 1944 si Churchill a Stalin vyměnili názory na budoucnost Německa. Stalin znovu vyjádřil obavu z obnovení německé moci a vysvětlil, že dává přednost rozčlenění země. Když se ho Churchill zeptal, zda by podpořil vytvoření federace východoevropských států na ochranu před německou agresí, dal mu Stalin zajímavou odpověď:

(…) první tři nebo čtyři roky po válce bude v Maďarsku, Československu a Polsku nacionalistická atmosféra. První, po čem budou lidé v těchto zemích toužit, bude uspořádat si svůj národní život. (…) Do jaké míry povzbudil Hitler národní cítění, to vidíme na příkladu Jugoslávie, (…) kde všichni chtějí vlastní autonomii. V prvních letech po válce bude převládat touha žít plným národním životem bez cizího zasahování. Po minulé válce byla vytvořena řada neudržitelných států, které měly malou základnu a trpěly, zhroutily se. Teď existuje nebezpečí zapadnutí do druhého extrému – nutit malé státy, aby se sjednocovaly. Je obtížné si představovat, že by Češi a Maďaři nebo dokonce Češi a Poláci našli společný jazyk. Proto není možné pomýšlet na takové spojenectví, i když není vyloučeno v budoucnosti.

 

 

Tyto Stalinovy úvahy byly ještě další reflexí toho, že si za války čím dál víc uvědomoval etnické problémy, a také jeho sklonu spojovat národy, kdekoliv to bylo možné. Ve vztahu k etnické integritě Sovětského svazu vedl Stalina tento přístup v roce 1945 k vyjednávání o předání Podkarpatské Rusi z Československa do Sovětského svazu. Později vysvětloval:

Svého času, ve třináctém století, ztratili Rusové Podkarpatskou Rus a od té doby vždy snili o jejím návratu. Díky naší správné politice se nám podařilo znovu získat všechna slovanská – ukrajinská a běloruská – území a splnit odvěké sny ruského, ukrajinského a běloruského národa.

Dalšími příklady etnické politiky, kterou Stalin uskutečňoval za války a bezprostředně po válce, byly: povzbuzování k etnické výměně mezi Polskem a Ukrajinou, podpora návratu Sedmihradska Rumunsku, souhlas s vyhnáním německých menšin z Polska a Československa, požadavky, aby Turecko „vrátilo“ území Arménii a Gruzii, podpora hnutí Azerů za nezávislost v Íránu a také podpora etnicky motivovaných nároků Jugoslávie na Terst.

Margarínoví komunisté

Avšak rozsah, v němž Stalinovy představy míru motivovala etnická citlivost, by se neměl přehánět. Důležitější patrně byly geopolitické a ideologické složky. Když druhá světová válka spěla ke konci, byl hlavním Stalinovým cílem mír velmocí, který by omezil Německo, zaručil rámec pro poválečnou obnovu Sovětského svazu a umožnil postupné uskutečnění komunistických ideologických cílů.

Historik David Holloway tvrdí:

Stalinova představa poválečného světa byla hodně zabarvena vzpomínkou na ožití německé moci po první světové válce a dvojím ohrožením Sovětského svazu ve třicátých letech, Německem ze západu a Japonskem z východu. Předpokládal případné obnovení japonské a německé moci po druhé světové válce, ale přál si je co nejvíc oddálit. Obával se, že Velká Británie a Spojené státy se budou snažit moc těchto zemí obnovit, aby vyvážily sílu Sovětského svazu. Proto bylo tak důležité získat postavení, které by umožnilo odložit obnovení moci Německa a Japonska nebo jí zabránit a zajistit tak dominantní sovětskou pozici v Evropě i v Asii.

V Evropě bylo pro Stalina vyřešení dilematu obsaženého v německé moci a jeho obav z nestálosti západních spojenců vytvoření aliance slovanských států. Na Dálném východě bylo řešením silné čínsko-sovětské spojenectví.

Další paralela s Evropou se týkala role čínských komunistů ve Stalinově poválečném schématu pro Dálný východ. V Číně stejně jako v Evropě naléhal Stalin na komunisty, aby vytvořili národní frontu proti společnému nepříteli, v tomto případě proti Japonsku, a aby přijali perspektivu poválečného pokrokově demokratického režimu.

V rozhovoru s Harrimanem Stalin žertovně mluvil o Mao Ce-tungovi a jeho soudruzích jako o „margarínových komunistech“. Velvyslanec to chápal tak, že to nejsou skuteční komunisté, ale vlastenci, jejichž hlavní starostí jsou národní zájmy jejich země. V Asii i v Evropě dával Stalin svým západním spojencům soustavně najevo, že v bezprostředním programu komunistů už není „sovětizace“.

Spor o Polsko na několik měsíců zkalil sovětské vztahy se Západem, ale nakonec Stalin a Molotov dosáhli u Velké Británie a Spojených států ústupků zásadně důležitých pro sovětské zájmy. Tento úspěch naznačoval, že nevyřčená dohoda o sférách vlivu vyjednaná v Jaltě stále platí a že blížící se vrcholná schůzka s Trumanem v Postupimi bude pokračováním trojstranné spolupráce.

Co chtěla Velká trojka

Hlavní diskuse v Postupimi se týkala budoucnosti Německa a byla uzavřena podrobná smlouva o jeho „úplném odzbrojení a demilitarizaci“, jakož i o decentralizaci jeho hospodářských a politických struktur. Pokud šlo o reparace, což byl pro Sověty velmi důležitý problém, bylo dohodnuto, že podíl deset miliard dolarů pro Sovětský svaz bude vyplacen v podobě průmyslových podniků a dodávek ze západních okupačních zón.

Složitější to bylo, pokud šlo o zacházení s německými válečnými spojenci Itálií, Bulharskem, Finskem, Maďarskem a Rumunskem. Zatímco Britové a Američané vyžadovali zvláštní zacházení pro Itálii, Stalin se snažil hájit zájmy států ve své sféře vlivu – chtěl, aby Západ uznal jemu nakloněné vlády vytvořené v Bulharsku, Finsku, Maďarsku a Rumunsku.

Nakonec byl problém předán radě ministrů zahraničí, která byla na konferenci zřízena, aby vyjednala podrobnosti mírových smluv se státy Osy. Sověty zklamalo, že byli vyloučeni z postupimské deklarace, vyzývající Japonce, aby kapitulovali, nebo budou „rychle a úplně zničeni“, ale ještě k tomu se na konferenci o Dálném východě moc nemluvilo, jen Sověti potvrdili, že v polovině srpna vyhlásí Japonsku válku.

Když se druhá světová válka blížila ke konci, předpovídal Stalin velké koalici velkou buducnost. Úspěch Postupimi byl slibný pro první schůzku rady ministrů zahraničí, která se měla v září konat v Londýně.

Trojstranná spolupráce přečkala Rooseveltovu smrt, vyřešila se řada obtížných problémů ve vztazích mezi spojenci. Sověti měli vyhlídku, že spolupráce velmocí potrvá dlouho, což omezí Německo a zachová stabilní podmínky pro poválečnou rekonstrukci.

Stalin byl stále bolševik a ani zdaleka neupustil od socialistických cílů, ale k těm se mělo dospívat postupně, šířením vlivu komunistů a jejich spojenců. Bylo nepochybné, že by z prosazování sovětských ideologických i diplomatických cílů vznikalo napětí, což byl ostatně spíš typický rys sovětské zahraniční politiky, ale mír a spravedlivé rozdělení válečné kořisti představovaly nadřazený zájem pro všechny účastníky Velké aliance – nebo tomu Stalin aspoň věřil.

Studenou válkou k míru

Když v září 1939 začala druhá světová válka, představoval si Stalin mír jako poválečný svět ovládaný sovětsko-německou aliancí. Poté, co Německo v červnu 1941 přepadlo Rusko, se těžiště Stalinovy vize velmocenského míru posunulo k myšlence trvalé velké koalice mezi Velkou Británií, Sovětským svazem a Spojenými státy.

Zároveň očekával v Evropě radikální politickou změnu ve prospěch sovětské a komunistické věci. Předpokládal také etnické přeorganizování Evropy, které stabilizují hranice na kontinentu, nejen ty sovětské. V této souvislosti Stalin usiloval o jednotu Slovanů a spojenectví slovanských států, jak coby tvrze proti obnově Německa, tak jako pojistky proti rozpadu velké koalice.

Osudy Stalinovy představy o míru byly smíšené. Velká koalice se po válce rozpadla, ale studená válka, jež po ní následovala, se vyvinula jako poměrně stabilní mírové mezinárodní uspořádání. V padesátých letech zjistili Sověti, že čelí nově vyzbrojenému západnímu Německu, ovšem omezenému vstupem do Severoatlantické aliance a vyvažující silou Varšavské smlouvy.

Se sovětskou pomocí se komunisté dostali ve východní Evropě dost daleko, ale komunistická výzva západní Evropě ke konci čtyřicátých let ztratila přitažlivost. Poválečná Evropa byla (a stále je) kontinentem nezávislých suverénních států, ale etnická přestavba, kterou předpokládal Stalin, nebyla dokončena.

Po druhé světové válce sice existovalo spojenectví slovanských států, ale jeho tmelem byla komunistická politika a vláda Moskvy, a ne pocit slovanské solidarity. Na rozdíl od Stalinovy vize konečného globálního sovětského socialistického řádu se po čtyřech desítkách let studené války Sovětský svaz zhroutil – a dlouhodobě převážil kapitalismus, a ne komunismus.

Pop-up mobil Mobile (207451)
SMR mobil článek Mobile (207411)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-2)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-3)
SMR mobil pouze text Mobile (207431)

Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.

Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Skyscraper 2 Desktop (211796-4)