Zprostředkované využívání otrocká práce Ujgurů v Číně? Pro evropské firmy to má být tabu. Ilustrační foto: Demonstrace na podporu Ujgurů (Londýn, červenec 2021) Foto: Profimedia

Čína zneužívá nucenou práci Ujgurů a dalších menšin. Maskuje ji jako rekvalifikace či školení

Napsal/a Sinopsis 23. března 2022
FacebookTwitterPocketE-mail

Porušování lidských práv v Číně potvrdila další renomovaná instituce. Mezinárodní organizace práce při OSN ve výroční zprávě upozorňuje na nucenou práci Ujgurů a dalších turkických muslimských menšin v Sin-ťiangu. Některé vlády a organizace označily tamní situaci přímo za genocidu. Zpráva také popisuje výrazné zhoršení poměrů v oblasti lidských práv v Hongkongu.

Mezinárodní organizace práce (International Labour Organization; ILO) při OSN, jejímž cílem je prosazování sociální spravedlnosti a mezinárodně uznávaných pracovních práv, zveřejnila začátkem roku 2022 pravidelnou výroční zprávu o uplatňování mezinárodních pracovních standardů ve světě. Zprávu připravuje expertní komise na základě informací od hlavního orgánu ILO, Mezinárodní konference práce a jejího výboru. Rozsáhlý dokument obsahuje celkem tři sekce věnované Číně a dvě věnované Zvláštní administrativní oblasti Hongkong.

K Číně se vztahuje kratší podkapitola zaměřená na nedostatečné regulační a kontrolní legislativní mechanismy v oblasti zaměstnávání nezletilých, především však dvě rozsáhlé pasáže na téma diskriminace a nucené práce, primárně v Ujgurské autonomní oblasti Sin-ťiang.

V případě práce nezletilých se komise zabývala hlavně podmínkami nasazení nezletilých na práci v textilním a oděvním průmyslu v rámci studijně-pracovních programů a žákovských praxí. Druhým problémem je uplatnění dětí a nezletilých v uměleckých a sportovních odvětvích, kde nejen nejsou dodržovány některé mezinárodní standardy zajišťující zdraví a správný rozvoj dětí, ale navíc v rozporu s mezinárodně uznávanou legislativou není vyžadován individuální souhlas jejich zákonných zástupců.

Pozdvižení z chudoby nebo nucená práce?

ILO a její orgány vycházejí ze zpráv Mezinárodní odborové konfederace (International Trade Union Confederation; ITUC) a dalších orgánů OSN zabývajících se ochranou lidských práv. Ve svých závěrech zohledňuje platnou legislativu a oficiální stanovisko vlád jednotlivých zemí a poté vydává doporučení k úpravě legislativy či politických opatření.

Odborová konfederace ITUC již v předchozích dvou letech předložila znepokojivé zprávy o čínské politice a vládních programech v Sin-ťiangu, v nichž upozorňuje na plošné a systematické zneužívání nucené práce Ujgurů a dalších turkických muslimských menšin v zemědělství a průmyslu. Podle ITUC se na 13 milionů příslušníků etnických a náboženských menšin v Sin-ťiangu stalo terčem vládní politiky usilující o společenskou kontrolu a asimilaci jejich kultury a identity.

Čínská vláda tuto politiku ospravedlňuje odkazem na celostátní kampaň za „pozdvižení z chudoby“ a nucenou práci označuje za „odborné školení“ či rekvalifikaci, případně ji hájí coby „převýchovu prací“ v rámci boje proti (islámskému) extremismu. V přímém rozporu s touto obhajobou však Peking popřel jakoukoli diskriminaci na základě etnické či náboženské příslušnosti.

„Osvobození jedince od extremismu“

Také výbor pro odstranění rasové diskriminace (Committee for Elimination of Racial Discrimination; CERD) při OSN opakovaně upozorňoval na zprávy o zadržování velkého množství Ujgurů v detenčních zařízeních, často bez jakéhokoli spojení s vnějším světem a rodinnými příslušníky, a to bez řádného obvinění a soudu, jen na základě obavy z náboženského extremismu.

Alarmující je z pohledu Výboru CERD také míra masového dohledu nad obyvatelstvem či zabavování cestovních dokladů Ujgurům a nutnost žádat o zvláštní povolení pro vycestování ze země, které v mnoha případech není úřady uděleno.

Čínská státní rada v letech 2019-2021 vydala v reakci na mezinárodní kritiku politiky v Sin-ťiangu několik tzv. „bílých knih“ specificky věnovaných ujgurské oblasti. V srpnu 2019 vyšla „Bílá kniha o odborném vzdělávání a výcviku v Sin-ťiangu“, v září 2020 pak následoval dokument přímo věnovaný zaměstnanosti a pracovnímu právu v oblasti.

V roce 2021 byly zveřejněny další dvě bílé knihy: o „respektování a ochraně práv všech národnostních skupin v Sin-ťiangu“ a o „populační dynamice“ v oblasti v souvislosti s obviněním z nucených sterilizací ujgurských žen. Podle expertní komise ILO čínské orgány usilují o vytvoření právního rámce pro administrativní zadržování osob za účelem ideologické převýchovy bez obvinění a řádného soudu na základě jejich „ochoty“ podřídit se převýchově, jejíž součástí je i nucená práce. To je čínskými úřady vykládáno nikoli jako omezování osobní svobody, ale jako důležitý nástroj k „osvobození“ jedince od náboženského extremismu a potenciální hrozby terorismu.

Internace, převýchova, omezování pohybu

Expertní komise ILO dále poukázala na komentáře zvláštních zpravodajů Komise pro lidská práva OSN k čínskému protiteroristickému zákonu z roku 2015 a jeho uplatňování v Sin-ťiangu od roku 2016 a potvrdila, že profilování potenciálních teroristů je založené na etnické příslušnosti, původu nebo náboženství. To vytváří atmosféru netolerance a vede kromě dalšího porušování základních lidských práv k diskriminaci na pracovním trhu nebo přímo zapojení do systému nucené práce.

„Reedukační zařízení, do nichž jsou umísťováni Ujguři a další příslušníci turkických a muslimských menšin, je vydělují z běžného procesu vzdělávání a odborného tréninku, odborného vedení a pracovního zařazení dostupného pro jiné skupiny obyvatelstva v oblasti i celostátně. Taková separace aktivně přispívá k formování pracovního trhu umožňujícího uplatnění nucené volby zaměstnání a má diskriminační účinky na etnické a náboženské menšiny,“ konstatovala komise.

Naráží tím na opatření čínské vlády jako je mobilizace venkovského obyvatelstva a organizované transfery za účelem pracovního nasazení mimo bydliště, bezpečnostní dohled nad těmito „zaměstnanci“, hrozby internací nebo převýchovou v případě nepodrobení se „státní administrativě“ a v neposlední řadě také omezování volného pohybu zaměstnanců.

Hlavním požadavkem komise směrem k nápravě je zpřístupnění vzdělávacích a odborných programů určených k pozdvižení z chudoby pro všechny bez rozdílu etnické či rasové příslušnosti nebo náboženského vyznání, ve veřejně dostupných institucích tak, aby je mohly rovnou měrou a svobodně využívat všechny segmenty místní populace.

Podepsat loajalitu režimu

Komise se ve své zprávě věnovala také situaci v Hongkongu. Stav lidských práv se tam výrazně zhoršil zejména po přijetí zákona o státní bezpečnosti 30. června 2020. V oblasti pracovního práva byl dopad patrný hlavně ve dvou oblastech – ve fungování odborových organizací a využívání nucené práce coby trestu v rámci „převýchovy“. V souvislosti s veřejnými protesty z let 2018-2019 a nárůstem policejní represe expertní komise ILO již dříve požadovala, aby místní vláda zajistila svobodné fungování odborových organizací bez hrozby násilí či zastrašování a v rámci systému garantujícího respektování občanských svobod.

Apel však nebyl vyslyšen a od roku 2020 začalo docházet k rozsáhlému zatýkání, o němž informovala i Mezinárodní odborová konfederace. Zatčen byl dokonce i generální tajemník hongkongské odborové konfederace Lee Cheuk Yan, který byl obviněn za účast na demonstracích. Později byli zatčeni další odboroví vůdci, kteří byli mezi 55 aktivisty a politiky zadrženými kvůli primárkám konaným na konci roku 2019. V červenci 2021 bylo následně zatčeno pět členů vedení Hongkongského logopedického svazu kvůli publikaci materiálů s „protistátním obsahem“.

Hongkongská vláda hájila tyto represivní kroky snahou o potlačení podněcování k násilí a odmítla, že by se jednalo o zákonné aktivity příslušející odborovým organizacím. Zpráva ILO k tomu konstatuje, že zákon o státní bezpečnosti je systematicky využíván k zastrašování a narušování činnosti odborových organizací a jeho uplatnění vedlo k ukončení činnosti a rozpadu mnoha z nich.

Odborová konfederace ITUC uvádí celou řadu konkrétních příkladů. Například v prosinci 2020 bylo 180 tisíc vládních úředníků donuceno složit přísahu a podepsat prohlášení o loajalitě Číně a vládnoucí komunistické straně (podle článku 6 zákona o státní bezpečnosti), což jim fakticky znemožňuje svobodné vyjadřování názorů, členství v organizacích a účast na aktivitách, jež úřady vyhodnotí jako podněcující nepokoje, ohrožující pro společenskou stabilitu nebo podvracející činnost vlády. Svaz nových státních zaměstnanců proti této přísaze vyjádřil výhrady a hned nato byl v lednu 2021 rozpuštěn. Všichni zaměstnanci, kteří odmítli přísahu složit, byli propuštěni.

Zákaz nucené práce? V Číně ne

Druhá část zprávy týkající se Hongkongu se věnuje otázce nucené práce na základě úmluvy č. 105 o zrušení nucené práce. Expertní komise ILO již dříve upozorňovala na skutečnost, že v rámci hongkongského právního systému lze za některá provinění uložit jako součást trestu nucenou práci. Konkrétně je to například za tisk, publikaci, prodej a distribuci pobuřujícího obsahu nebo za nedovolené shromažďování a jeho organizaci.

Rada pro lidská práva OSN rovněž dlouhodobě poukazovala na konkrétní formulace v nařízení o veřejné bezpečnosti, jako například „porušování veřejného pořádku“ nebo „nezákonné shromažďování“, které mohou usnadnit nepřiměřené omezování občanských a politických práv. Mezi lety 2017-2020 bylo několik lidí na základě tohoto nařízení odsouzeno za organizaci protestních akcí a ničení veřejného majetku. Po zavedení zákona o státní bezpečnosti je nyní ještě snadnější zadržet jedince jen na základě toho, že uplatňuje své legitimní právo podílet se na politickém a veřejném životě.

Přestože mezinárodně platná úmluva č. 105 zakazuje jakoukoli formu nucené práce včetně povinné práce vězňů či převýchovy prací, v Hongkongu, podobně jako v Číně, jsou takové tresty zakotveny v legislativě. Expertní komise ILO tedy ve zprávě vyzývá hongkongskou vládu, aby žádná forma nucené práce nebyla zneužívána jako trest za pokojné vyjadřování politických názorů.

Pop-up mobil Mobile (207451)
SMR mobil článek Mobile (207411)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-2)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-3)
SMR mobil pouze text Mobile (207431)

Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.

Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Skyscraper 2 Desktop (211796-4)