Víme, že vás reklamy otravují, můžete nezávislou žurnalistiku podpořit i jinak, například prostřednictvím systému Darujeme.cz.
Kandidát na prezidenta ČR armádní generál v.v. Petr Pavel. Foto: Petr Horník/ Právo/ Profimedia
,

Adam Drda: Proč by generál Petr Pavel neměl být hlavou státu

KOMENTÁŘ. Nikdo soudný netvrdí, že s osobní komunistickou minulostí se nelze v pozdějším životě opravdu vyrovnat a že kupříkladu osoba s předlistopadovou historií generála Pavla nemůže být po více než třiceti letech docela jiným člověkem. Předpokládá to ale, že takovou minulost nahlédne jako skutečně problematickou a vyvodí z toho konkrétní závěry.

Letos 5. srpna vyšel na webu Deník.cz rozhovor s kandidátem na prezidenta generálem v. v. Petrem Pavlem, opatřený titulkem Největším soupeřem je pro mě populismus. Interview vedla hlavní politická redaktorka Deníku, předlistopadová televizní „novinářka“, svazácká funkcionářka a spolupracovnice Státní bezpečnosti Kateřina Perknerová.

Svého vrstevníka a někdejšího politického souputníka se mimo jiné s lehkou žoviálností zeptala na jeho vojenskou minulost v době komunistického zřízení: Kdyby došlo před listopadem 1989 k válce, „stál byste s puškou proti tehdejším nepřátelům ze Západního Německa či Francie. Po revoluci se strany obrátily a vy jste stál po jejich boku proti Rusům. Jak jste se s tou změnou barikád vypořádal?“


Text byl napsán pro internetový časopis  Bubínek Revolveru. Publikujeme jej s laskavým svolením autora i vedení časopisu Revolver Revue.

Tento text není určen k dalšímu převzetí jinými médii. Titulek a mezititulky jsou redakční. 


Generál Petr Pavel odpověděl: „To není až tak složité, protože nešlo o ideologii. Voják brání svoji zemi a lidi, kteří v ní žijí. (…) nikdo to necítil tak, že by bojoval za Husáka a za KSČ. Každý voják bojuje za lidi, které má rád a pro něž stojí za to obětovat i život. V případě, že by se tehdejší vedení na obou stranách rozhodla pro válku, naši protivníci a současní demokratičtí spojenci by bojovali proti nám. Kdyby vojáci řekli, že proti demokratickému Západu bojovat nebudou, stejně by na našem území probíhal boj, během něhož by umírali lidé, Češi a Slováci. Těžko lze vojákům vyčítat, že by se tak nezachovali. Oni dělají svou práci, jejich řemeslo je bránit svoji zemi. My jsme tenkrát byli v nepřátelském postavení vůči demokratickým zemím a ony proti nám. Po revoluci ale neměly zásadní problém vzít nás mezi sebe jako partnery, tak proč bychom my s tím měli mít problém?“

Kdo se tady zbláznil

Když jsem ten stručný „dějinný rozklad“ četl, nejdřív jsem si nebyl jistý, jestli se prezidentský kandidát Petr Pavel nezbláznil. Po četbě jeho dalších mediálních vyjádření se spíš kloním k tomu, že má své „vysvětlování“ promyšlené a prodiskutované se svými poradci: nejspíš dospěl/i k závěru, že lidi – rozuměj voliči – u nás na tohle demagogické blábolení z určitých důvodů slyší (tomu ostatně nasvědčuje skutečnost, že generál podle posledních průzkumů patří k favorizovaným kandidátům).

Je-li tento předpoklad oprávněný a je-li to opravdu strategie, jak se popasovat s vlastní i českou minulostí a trhnout na tom co nejvíc, pak není populismus jeho největším nepřítelem, ale spíš nástrojem.

Československá lidová armáda (ČSLA), v níž dělal Petr Pavel v osmdesátých letech kariéru jako voják z povolání (viz níže), nesloužila přinejmenším od února 1948 k obraně země ani lidu, který v ní žil, nýbrž k obraně totalitního systému a sovětského impéria. V srpnu 1968 okupovala Československo sovětská vojska, aniž by ČSLA na rozdíl od podstatné části civilistů projevila odpor (vzdorující jednotlivci prominou). Pokud jde o obranu, byla armáda naprosto k ničemu, vzhledem k předcházejícímu totalitnímu období a zbabělému počínání představitelů strany a vlády se to dalo čekat – Rusáci u nás také setrvali více než dvacet let v počtu desítek tisíc vojáků s nepřeberným množstvím bojové techniky včetně raket středního doletu. O sovětskou vojenskou přítomnost se až do konce roku 1989 opírala kolaborantská komunistická vládnoucí vrstva, a jakkoli se jistě nedá tvrdit, že zdejší totalitní režim v každém jeho detailu plánovali a určovali Rusové, přesto hráli po celou dobu jeho trvání zásadní roli.

Československo bylo jako sovětská kolonie členskou zemí Varšavské smlouvy (bolševická parodie NATO) a bezvýhradně podléhalo zájmům a plánům Moskvy. Čs. lidová armáda tudíž za tzv. normalizace fungovala jako podřízená organizace okupační armády a okupační mocnosti, a je třeba zdůraznit, že neměla žádný jiný vojenský smysl.

Kdyby teoreticky v osmdesátých letech (abychom se drželi otázky Kateřiny Perknerové a času aktivní služby generála Pavla v ČSLA) došlo k válečnému konfliktu mezi demokratickým Západem a sovětskou říší, nebránili by vojáci čs. armády „svoji zemi“ a „lidi, které mají rádi“, nebránili by vůbec nic, co by za obranu stálo, bojovali by pouze a výhradně za sovětské totalitní impérium, které desítky let ohrožovalo demokratický svět. A ať už by to cítili jakkoli, bojovali by zároveň také za Komunistickou stranu Československa a za Husáka (do roku 1987 jejího generálního tajemníka), tedy za převodové páky sovětské moci v Československu.

Kdyby se naopak někteří vojáci ČSLA rozhodli, že proti Západu bojovat nebudou, ani náhodou by to neznamenalo, že selhávají v obraně lidu a vlasti, nýbrž bylo by to přesně naopak: dali by přednost demokracii, svobodě a důstojnosti před sovětskou nadvládou a otroctvím.

Dva roky ztraceného života

Snad by v dané souvislosti také nemělo zůstat stranou, že ČSLA, v níž byl prezidentský kandidát Petr Pavel důstojníkem, byla až do převratu v roce 1989 podstatnou represivní složkou komunistického systému.

Například každý rok nastupovali na roční nebo (častěji) dvouletou nucenou vojenskou službu tisíce mladých mužů, kteří čelili nepřetržité buzeraci a ideologické masáži, po níž se měli vracet domů jako vycepovaní a poslušní socialističtí pracující. Jistě, v řadě případů se cepování nepovedlo, a je dnes také velmi lehké zlehčovat tehdejší roli armády veselými kasárenskými historkami, vzpomínkami na figurky tupých lampasáků, na dobré kamarády a na to, jak „jsme nakonec vojnu jako skuteční chlapi zvládli“ (myslím, že právě na tenhle přihlouplý druh chlapáckého sentimentu generál Pavel hraje).

Pravda nicméně je, že povinná služba v ČSLA představovala jednu z nejvýraznějších demonstrací absolutní moci systému nad občanskou individualitou: dva roky si směl stát prostřednictvím k tomu vyškolených vojenských profesionálů dělat s mladým mužem, co uznal za vhodné, dva roky mohl každého vystavovat odporné šikaně, nutit ho, aby ohýbal páteř a učil se přijímat „politickou realitu“.

Začalo to už přísahou, v níž voják nesliboval, že bude v bránit jen svou drahou vlast a její lid, ale deklaroval: „přísahám před bojovou zástavou věrnost pracujícímu lidu vedenému Komunistickou stranou Československa. (…) Pro obranu socialismu jsem vždy připraven stát pevně v řadách ozbrojených sil Československé socialistické republiky po boku sovětské armády i armád ostatních socialistických zemí v boji proti jeho nepřátelům a nasadit i svůj život k dosažení vítězství. Tak přísahám!“

Co dělal prezidentský kandidát generál Petr Pavel v této armádě? O jeho působení dnes z veřejných zdrojů a archivů víme zhruba následující: Narodil se v listopadu 1961, studoval vojenské školy a po celá osmdesátá léta pracoval na nevábné kariéře nejen v ČSLA, ale i v dalších režimních strukturách.

V únoru 1983 se ještě jako student Vysoké vojenské školy pozemního vojska ve Vyškově stal kandidátem na členství v KSČ (vzhledem k občasným pokusům vysvětlit generálův vstup do strany perestrojkou připomeňme nejen tolik, že je to poněkud pochybná motivace, ale také, že tak učinil skoro dva roky před nástupem Michaila Gorbačova).

V únoru 1985 byl Petr Pavel jako velitel výsadkové průzkumné čety přijat za člena strany a záhy začal působit jako předseda Základní organizace KSČ. V roce 1987 byl prověřován jako zájemce o postup u Zpravodajské správy Generálního štábu (ZS GŠ – vojenská rozvědka). V roce 1988 byl přijat na postgraduální studium pro zpravodajce. Podle dochovaných dokumentů vojenská rozvědka zvažovala, že by mohla Petra Pavla vyslat do západní ciziny. Věděl o tom, v době studia měl krycí legendu (lidé kolem něj věřili, že jezdí do Prahy jako překladatel a tlumočník).

V říjnu 1989 navštívili dva důstojníci Pavlovu manželku a informovali ji, že její muž by mohl v budoucnu působit v zahraničí; doporučili jí, aby se učila cizí jazyky. Když se v listopadu 1989 začal hroutit komunismus, osmadvacetiletý Petr Pavel se v nové situaci rychle přeorientoval, vystoupil z KSČ (takovým lidem se říká „převlékači kabátů“), studia dokončil již v demokracii a jako schopný jazykově nadaný člověk dál stoupal ve vojenské hierarchii až k nejvyšším funkcím.

Jak je to s morálním selháním

V žádném rozhovoru, který jsem četl nebo slyšel, nebyl generál v. v. Petr Pavel schopen upřímně a jednoduše říct, že svou službu totalitnímu systému považuje za morální problém a osobní politický handicap. Vedle výše citovaného prohlašuje například v interview pro Forum24.cz:

„Pokud mluvíme o mém předlistopadovém členství ve straně, mnohokrát jsem zopakoval, že s tím, co vím dnes, s rozhledem, který mám dnes a který jsem tehdy neměl, to rozhodnutí považuji za chybu. Rozhodně ho ale nepovažuji za morální selhání. Krokem, který jsem udělal v necelých 22 letech, jsem poškodil pouze sám sebe. Jestli se dnes mohu za něco stydět, tak to byla moje vlastní naivita a nedostatek rozhledu.“

Pokud kandidatura v letech 1983–1985 a posléze členství v KSČ letech 1985–1989 podle Petra Pavla nepředstavovaly morální selhání, ale pouze chybu, zapříčiněnou naivitou, pak by tomu bylo možné rozumět snad jen tak, že budoucí generál se ocitl v KSČ nedopatřením (nevěděl zhola nic o zřízení, v němž tehdy žil) a že to je známka nižší inteligence, která by ho dnes těžko mohla předurčovat k tomu, aby dobře obstál v roli hlavy státu.

Jenže on prokazatelně je mužem jisté inteligence, tudíž z toho vyplývá, že se mu při nejlepší vůli nedá moc věřit. Lidem, kteří tu dobu nezažili, se to občas obtížně vysvětluje, ale v osmdesátých letech byla odpudivost komunistického režimu i průměrně orientovanému člověku – a mladým mužům, kterým hrozila povinná vojenská služba obzvlášť – naprosto zřetelná: bylo jasné, že jsou v zemi sovětská vojska, že jsou tu zadrátované a ostře hlídané hranice, aby se lidem zamezilo v úprku za lepším životem, bylo zcela zřejmé, že oficiální propaganda produkuje jednu lež za druhou, že na Západě je svoboda a v Československu nikoli.

Do KSČ se v té době dávno nevstupovalo z přesvědčení, ale z pragmatismu, kvůli osobnímu zabezpečení a zpravidla z kariérních důvodů. To byl zjevně i případ generála Pavla, ostatně to sám říká podle citace v článku v Respektu (8. 8. 2022): „Podmínkou, abych mohl dělat, co jsem chtěl, byla červená knížka, bral jsem to jako realitu, která prorůstala všude.“

Právě ty kariérní důvody ovšem znamenaly, že se člověk choval cynicky, odhlížel od toho, co strana páchá, právě proto to zkrátka bylo morální selhání. A co se týká sebeuspokojivé představy, že generál členstvím v KSČ „poškodil pouze sám sebe“: strana byla elitní organizace totalitního systému poskytující svým členům výhody a stavějící je nad ne-členy – z příslušnosti k elitní organizaci plynula také spoluzodpovědnost jednotlivých členů (a funkcionářů i z nejnižších úrovní) za stranu jako celek, za její činy. Snad by se po člověku, který chce být hlavou státu, mohlo žádat, aby si tohle všechno uvědomoval a odpovídajícím způsobem to reflektoval.

Příslušnost ke KSČ je přitom v případě Petra Pavla (podobně jako je tomu u Andreje Babiše) jen součástí celkové osobní a profesní příslušnosti ke komunistické nomenklatuře. Do KSČ vstoupil, aby „mohl dělat, co chtěl“, a to konkrétně znamenalo, že nakonec patřil k vojenské rozvědce, nechal se školit jako (opět) elitní komunistický důstojník, jehož bylo možno vyslat na Západ. Dnes to vykutáleně obhajuje (například v rozhovoru pro Stream.cz tvrzením, že pod rozvědku (ZS GŠ) pouze organizačně spadal jako výsadkář-průzkumník, neboť pod ní náležely „všechny druhy průzkumu“, jednalo se o „standardní zpravodajskou činnost“, o průzkumníky, „kteří jsou nasazovaní na padáku, pěšky, vozidlem, prostě dělají jenom průzkum terénu a zjišťují informace o silách protivníka“.

Sovětský totalitní Mordor

Petr Pavel se tedy snaží vykreslit sám sebe jako nestranného vojenského profesionála, výsadkáře, který se věnoval výhradně své odbornosti (svému „řemeslu“) a s politikou neměl nic společného. Vtip je v tom (a to se zase vracíme k prvnímu citátu v tomto textu), že v Československé lidové armádě žádní nestranní vojenští profesionálové nepůsobili (snad leda s výjimkou nevojenských profesí), bylo to principiálně nemožné, proto byl také Petr Pavel v KSČ a zpravodajci vypracovávali posudky o jeho politické angažovanosti a spolehlivosti.

Studená válka neměla dvě stejně problematické strany (chcete-li bloky): měla stranu demokratickou (Západ) a stranu sovětského totalitního Mordoru, přičemž Petr Pavel pracoval na tom, aby mohl sloužit té druhé.

Z některých generálových vyjádření lze získat dojem, že v listopadu 1989 v Československu neproběhl převrat od totality k demokracii se všemi mezinárodními souvislostmi, ale jen jakýsi plynulý přechod od jednoho systému k druhému, přičemž člověk si nemusel klást žádné složité etické otázky, jednoduše stačilo, když se zorientoval a sloužil v nových podmínkách.

V již citovaném rozhovoru pro Stream.cz Petr Pavel zdůrazňuje, že na konci osmdesátých let nebyl žádný špión, byl jen připravován k práci v cizině v oficiální funkci (údajně nestranný výsadkář se v tomto případě mění v nestranného úředníka, resp. vojenského diplomata):

„Lidé, které máme v zahraničí, na našich ambasádách, ti pracovali také pro Zpravodajskou správu (GŠ), protože získávali informace, ale naprosto legální cestou. A já jsem byl připravován na takovou práci a dokonce jsem na ni potom i vyjel, protože já jsem začal studium v roce 1988 na podzim, první rok jsem tedy (…) absolvoval intenzivním studiem francouzštiny, další dva roky už jsem absolvoval v novém režimu, podle úplně jiných pravidel, a v roce 1994 jsem vyjel na vojenskou diplomatickou funkci do zahraničí.“

Opět je to absurdní bájení o údajně nezávislé profesionalitě – o pojetí, v němž se má vojenský zástupce totalitní země jevit jako ekvivalent vojenského zástupce demokratického státu.

Stoupenci Petra Pavla jakožto příštího prezidenta argumentují tím, že svou polistopadovou armádní službou a funkcí v rámci Severoatlantické aliance (předseda vojenského výboru NATO) dostatečně prokázal své mravní i jiné kvality.

Generál říkává totéž: prošel mnoha bezpečnostními prověrkami na nejvyšší úrovni, vojenští kolegové z ostatních států NATO si ho vážili a respektovali ho, věděli (podle interview pro Forum24.cz), že v souvislosti s ním „neexistuje nic, co by považovali za rizikový faktor“.

A jak generál dodává: „Pokud jsem byl přijatelným kandidátem pro takto vysokou funkci pro 29 zemí, tak je zvláštní, že bych měl být nepřijatelným adeptem na vysokou funkci ve své vlastní zemi.“ Jenomže tohle není dobrý argument.

Prověrka vysoce postaveného vojáka zkoumá jeho osobnostní kvality a schopnosti v rámci práce v armádě, nepochybně také zjišťuje, zda není napojen na nepřátelskou mocnost či nějaké gangstery, bere v potaz jeho morální profil a spolehlivost v souvislosti s vojenskou službou. Neříká ale vůbec nic o politických předpokladech a politické důvěryhodnosti. U profesionálních armádních důstojníků v demokratickém systému kupříkladu není kariérismus nevýhoda, spíš naopak: mají sloužit, plnit své povinnosti, podávat výkony, stoupat v hierarchii a akceptovat rozhodnutí, která činí politici.

Vyrovnat se s problematickou minulostí

V případě schopného vojáka, jímž generál Petr Pavel nejspíš byl, asi také moc nezáleží na tom, jak v soukromí interpretuje minulost, důležitější je jeho loajalita v současnosti. V případě přímo voleného prezidenta, tedy vrcholného politika, na tom ovšem záleží zásadně.

Politika se k minulosti vždycky vztahuje, kritické zhodnocení nedávných dějin a rozlišování morálního a nemorálního, dobrého a zlého je jeden z jejích klíčových rozměrů, od toho se odráží a posouvá dopředu. Prezident, který se s osobní problematickou minulostí neumí nebo nechce vyrovnat, a uchyluje se proto k populistické demagogii, může napáchat spoustu škod.

Následující a poslední odstavec by se mohl zdát přebytečný, ale píšu ho se znalostí místních diskusí na obdobná témata. Nikdo soudný netvrdí, že s osobní komunistickou minulostí se nelze v pozdějším životě opravdu vyrovnat a že kupříkladu osoba s předlistopadovou historií generála Pavla nemůže být po více než třiceti letech docela jiným člověkem. Předpokládá to ale, že takovou minulost nahlédne jako skutečně problematickou a vyvodí z toho konkrétní závěry.

Například takové, že se může věnovat stovkám různých oblastí a vyniknout v nich, ale že asi není úplně vhodné, aby se ucházel o nejvyšší politickou pozici ve státě – a dál tak snižoval morální nároky, které bychom na prezidenta měli klást a které už v této zemi dostaly dost zabrat. Hezky o těch věcech na serveru Forum24.cz píše Petr Pazdera Payne v článku Jak se z Šavla stane Pavel. O obrácení českých komunistů a (nejen) generálu Pavlovi.

Líbil se vám tento text?

Podpořte nás prostřednictvím Darujme nebo převodem pomocí QR kódu

Moc děkujeme za podporu!

QR kód
Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Podpořte novináře

253 komentářů

 1. Pavel napsal:

  Obávám se, že za prvé po dosavadních zkušenostech s hradním čučkařem už asi není kam snižovat morální nároky na prezidenta, a za druhé pokud dojde na scénář, že by morální nároky na prezidenta přece jen sníženy být mohly, tak bude lepší v druhém kole volit právě Petra Pavla.

  • Amik napsal:

   Řekněte mi, který generál nemá úmysly válčit? Vždy chtějí útočit a je jedno na koho, jak sám řekl.

   • Pavel napsal:

    Blábol. Naposledy jsme měli generála v prezidentské funkci hádejte kdy. Nedávno bylo výročí této události. A válčilo se snad, i když je evidentní, že zrovna v daném okamžiku to bylo třeba. Neválčilo.

    • Jiří f napsal:

     Ale ten generál byl frontový voják. A moc dobře věděl co to je válka . Předpokládám, že na těchto stránkách se vyjadřují lidé narození před r
     1989. Do té doby jsme zde žili, studovali a budovali. Jaký byl člověk v této době a jak se choval bylo jen na jeho svědomí. Ale to co každý získal v té době nikomu nesmrdí.

     • Pavel napsal:

      Jedna rada. Zkuste si příště přečíst celé vlákno, než se opět svou odpovědí ztrapníte. Reč byla o tom, zda mají či nemají všichni generálové úmysl válčit (zjevně ne dle příkladu) a nikoli o tom co komu smrdí.

     • Šniťák napsal:

      Víte, je velice smutné, že v zemi s10 miliony lidí není nikdo, kdo by kandidoval na prezidenta a přitom měl nezpochybnitelný morální kredit. Jakoby lidé, jako jsou třeba,, Čapek, Werich,Patočka či například pan Svěrák neexistovali

  • Jára napsal:

   Není důležité kdo, ale jaké zájmy ho tlačí

  • Linda napsal:

   Tento článek je výčet nelibostí ,kritiky , ale budme konečně lidé ,kteří si budou vážit jeden druhého budeme mít v  sobě úctu ,pokoru , pochopení jeden k  druhému .Vytratila se láska mezi lidmi . až si uvědomíme ,že tady žijem ,aby nám bylo hezky, a bylo hlavně mězi námi pochopení vychovali jsme z  našich dětí slušné občany tomu se říká úspěch ,a dá to hodně práce ,ale práce radostná . Ale tady se stále hrabeme v  minulosti ,nikam to nevede , je to nekonečné téma. Prosím ,budme lidi a mějme radost ze života !

  • Tomáš napsal:

   Souhlasím, nevím proč A.Drda píše takové bláboly.

   • Tom napsal:

    Souhlasím. Drda je stejnej trouba jako byl T.Hanák, když kandidoval Jan Fischer

  • Vasek napsal:

   Komous je Komous je Komanc !

   • Pavel Petr napsal:

    Lepší než eSTBák Babiš!!!!

    • A. S. Pergill napsal:

     Píchni jako řízni.
     Navíc Babiš se vyzná v politice a zájmy „formálně ne jeho“ koncernů jsou v souladu se zájmy občanů Česka. Soudruh generál takové vazby na zájmy občanů této země postrádá.

     • skeptik napsal:

      Jak se Andrej Babiš a jeho rodiče vyznali v politice nám Andrej Babiš se svým tatínkem a maminkou ukázali před listopadem 1989. A opravdu se tehdy dokonale vyznali. Stoupencem Petra Pavla nejsem, ale pokud se dostanou do druhého kola tito dva, nezbyde nic jiného, než volit menší zlo v podobě Petra Pavla. Že Petr Pavel nemá podobné zkušenosti s politikou jako Andrej Babiš, je pro Petra Pavla spíše výhodou. Jistě je lepší nemít na svém dvorečku žádný hnůj, než mít na dvorečku hnoje hromadu. Nejlepší variantou pro české občany by však bylo, kdyby se do druhého kola prezidentských voleb nedostal ani jeden z těch dvou.

     • M. napsal:

      V souladu se zájmy občanů Česka? To jako vážně? Wow, bravo. Vtip týdne vyhrává!

    • Karel napsal:

     Dyt je to komous i estebakco byste chtely

  • milan napsal:

   Pokud má pan Drda lepšího kandidáta, sem s ním. Ale útoky proti jedinému, který má šanci dát nám alespoň naději na rozbořenení té páté kolony u nás, se rovnají nezodpovědnému hazardu.
   Zatímco se Pavel od své komunistické minulosti dostatečně zřetelně odpoutal, jediní jeho alespoň trochu relevantní soupeři se zřetelně přibližují buďto rudé, nebo hnědé budoucnosti.
   To si zvlášťě na pozadí ruské agresivity rozhodně risknout nemůžeme.
   Nevím, proč se najednou doslova rojí takovéhle pseudomoralistní rozklady.

   • skeptik napsal:

    Milane, rýsuje se dokonce několik slušných kandidátů, kteří se nepřibližují ani rudé, ani hnědé budoucnosti. Pokud se o osoby, které by s velkou pravděpodobností mohly na úřad prezidenta kandidovat, budete zajímat více než o žlutý obsah půllitru v hospodě Na růžku nebo o doporučení Parlamentních listů či Sputniku, pak si takového kandidáta najdete.

    • Jitka napsal:

     Jde jen o to, kolik % našich spoluobčanů takového kandidáta bude volit. V každém případě to musí být někdo, kdo má šanci Babiše porazit, a takových bohužel zatím mnoho není a obávám se,že nebude

     • skeptik napsal:

      Pan milan se sháněl po lepším kandidátovi, než je generál Pavel, neptal se po procentech našich spoluobčanů, kteří by jej mohli volit. A lepší kandidáti, než je generál Pavel, případně Andrej Babiš, existují. Že je naši spoluobčané nevolí a nechtějí o nich vědět, je především škoda našich spoluobčanů.

  • Jarmila napsal:

   A proč máme volit pouze mezi dvěma zly ? Zdá se, že demokracie, tedy vláda lidu není schopna vychovat a potom si zvolit čestnou osobnost se smyslem pro odpovědnost za stát a zemi , Evropské monarchie jsou na takovém principu založeny i když velké slovo má parlament. V systému monarchie je významná právě mravní autorita panovníka. Obávám se, že u nás je ta mravní autorita vnímána spíše jako pošetilý archaismus, něco, co přece už dávno není důležité….

   • A. S. Pergill napsal:

    Opět jsou to naše zkušenosti s Habsburky, kteří nebyli někdy od 17. století dodat na trůn jedinou morálně zdravou osobnost. Přehlídka Habsburků na českém trůnu je přehlídkou psychopatů, psychicky nemocných a morálně méněcenných osob. To byl také jeden z důvodů, proč byla monarchie v roce 1918 odmítnuta a mělo to masovou podporu občanů.
    Ostatně, když se podíváte na současné monarchie, tak taky žádná sláva.

   • Masunta nejosvícenější napsal:

    Četl jsem, že kdyby volby dokázaly něco změnit, musely by být zrušeny (volte nás, my už se dohodneme). Stačí, že jsou falšovány výsledky a zejména budou s hlasováním po internetu.

  • Jirka napsal:

   Souhlasím

  • Jaroslav Bouša napsal:

   Je to lampasák, zelený mozek s toho nemůže vzejít nikdy nic dobrého.

 2. Petr napsal:

  Snůšku takových blábolů jsem dlouho nečetl. Pán je jistě HISTORIK.

  • karel napsal:

   Tak jsem si našel něco o Dušanu Dudovi:
   Narozen 07.1971 !!!
   V letech 1988 – 1990 pracoval v dělnických profesích
   byl vyučen kameník a knihkupec
   Po roce 1989 se postupně dostal na tu správnou stranu a začal filosofovat tím správným směrem. Potom už na kladivo nesáhnul !!!
   Takže v době kdy studoval Pavel vysokou bškolu od roku 1983 … byl pan Duda ještě „ucho“… a učil se kameníkem, nebo i knihkupcem – v životopise to má nějaké nejasné !? Opravdu vzor NOVÉHO ČLOVĚKA neposkvrněného vstupem do KSČ – nebo ho nikdo nechtěl ? Tak jeho úvahy nejsou jeho úvahy ale vymyšlené fabulování kvůli penězům.

   • Jarda napsal:

    Fascinují mě postřehy pana Dudy o vojně a motivaci vojáků bojovat za něco. I kdyby stihnul rukovat v 18 letech, tak by šel jen na rok. Co to mele o dvouleté nepřetržité buzeraci a vymývání mozků, když to nezná?
    Jasně že to nebyla sranda, ale vojna kupodivu spojovala celé generace chlapů. Naučila je ovládat zbraně pro případ potřeby a každý měl dost času si promyslet, za co a koho by bojoval. V tom má generál Pavel naprostou pravdu.
    Kolik dnešní dvacetiletých umí dneska to co uměli chlapi po vojně? Od řízení náklaďáku a těžké techniky nebo dosáhnout jako součást jednotky nějakého výsledku? Chlap po vojně byl hotový člověk a mohl dělat cokoli.
    Dnešní „borci“ jen visí rodičům na krku. Když byly diskuse po začátku války, tak většina psala, že by v případě napadení ČR utekla a nějaký boj za vlast jim může být ukradený.
    Generál Pavel prokázal během ostrých misí, že se o svoje lidí umí postarat i za cenu ohrožení vlastního života. Chtěl bych vidět autora, jak zachraňuje svoje kamarády pod palbou. Proto bych ho v dnešní době rád viděl jako prezidenta.

  • Suzana Hartová napsal:

   Zdá se, že jste toho vůbec mnoho nepřečetl. To byste byl poučenější a nereagoval byste takto.

  • Pavel Petr napsal:

   Pán je trochu mimo. Platí ho Babiš?!? Je to snůška blábolů.

  • Richard napsal:

   Jsi příliš málo poznamenaný vzděláním, proto to nechápeš. Právě figurky typu Pavel dlouho prodlužovali agonii komančů.

  • Jarmila napsal:

   Vy jste historik ?

 3. Ondra Buchta napsal:

  Dalsi z dlouhe rady clanku clanku zabyvajici se minulosti generala pred 30ti rokama. Rozebira tu jiz davno neexistujici postupy nebo jak to chodilo za komunismu. Nikoho to nezajma, 100x rozebirana vec neustale dokola. Vsichni tam byt museli, nekdo se z toho poucil (Pavel), nekdo ne (Zeman, etc).
  Cesi jiz daaaavno voli mensi zlo. Ted mi reknete, kdo z tech klaunu tam je lepsi? Jako vazne Babis? Ulhany STBacky monstrum? Tak to diky autore 🙂

  • Milan napsal:

   Taky mi tento článek připadá užitečný asi jako ta, původně možná dobře zamýšlená, zpráva Transparency International o Ukrajině. Teď už jen zbývá, aby to začal citovat Bureš na svém Facebooku…

  • Zdeněk napsal:

   Mě to třeba zajímá, protože všichni tam být nemuseli. Jen kariéristi, kterým šlo o osobní prospěch. Bez potíží jsem vystudoval VŠ, aniž bych byl členem KSČ nebo SSM. Jen jsem si nemohl dělat iluze o nějakém klidném a dobře placeném místě.

   • Surcuf napsal:

    Zřejmě jste straně „nevadil“, já zase znám člověka, kterého vyhodili i ze střední školy jen proto, že jeho otec vlastnil 40ha….

   • Zdeněk Kunzl napsal:

    No, ono to nebylo tak jednoduché. Já jsem také vystudoval VŠ, ale málem mne ve 3. r. „vylili“ neb na mne přišel na školu udavačský dopis (jak jsem se později dozvěděl, pravděpodobně „práce“ jisté s. učitelky ještě ze ZŠ). Takže do KSČ mne nikdy nedostali, ale to SSM jsem „zkousnul“. No a na vojně jako absík jsem to aspoň využil pro organizování takových akcí jako např. návštěva sauny apod.
    A s tím místem v následném životě? Odbornou práci jsem dělat mohl, ale nad ní byla tlustá černá čára … To jsem si už musel počkat do doby pozdější po r. 1989.

  • Leoš Siegel napsal:

   Pokud tvrdíte, že se nemá řešit co bylo před 30 roky a o pár vět nato vyčítáte druhému kandidátovi to, co děla před více než 30 lety, tak si tak trochu protiřečíte, nemyslíte?

  • Milan Slatinský napsal:

   Když chcete diskutovat, nedomýšlejte si představy, které nosíte ve své hlavě, díky své osobní duševní nezralosti a nevyspělosti. Laskavě si uvědomte, že jakmile se trošku víc probudíte a stanete se trošku moudřejším – zjistíte, že
   ty, jenž již dosáhli minimálně vaši úrovně moudrosti – TO MOC ZAJÍMÁ!
   Možná, že vám pomůže, když se naučíte hrát šachy a pochopíte šachisty, když říkají: „Je potřeba vidět na pozici!“
   „Slepý šachy nehraje!“
   Pro nás ostatní platí základní otázka, na níž hledáme odpověď pro zdokonalování života českého národa:
   „Potřebujeme vůbec funkci prezidenta, který o ničem nerozhoduje?“
   „Nenastala již doba, abychom náš politický systém (o nás. bez nás) přebudovali a bez politických stran rozhodovali o svém osudu sami?“

  • Amik napsal:

   Cesi jiz daaaavno voli mensi zlo. S tímto výrokem jste mě fakt rozesmál až k pláči.

  • HawkeyCZ napsal:

   To jste spletl všechno dohromady a špatně.

   Takový Zeman (a to ho nesnáším) v roce 70 z KSČ vystoupil protože nesouhlasil s tehdejší politikou (a 20 let pak nemohl dělat co chtěl). To je poučení se.
   Naopak Pavel ve straně zůstal, dokud to pro něj bylo výhodné…

   Otázka koho z těch klaunů volit je horší a možná Pavel je nejmenší zlo. (ale kvůli tomu není nutno zamlčovat slabé stránky „přijatelného“ kandidáta – autor to napsal velice věcně)

  • Suzana napsal:

   Nikoho to už nezajímá, co bylo za komunismu? A taky byste řekl, že nikoho už nezajímá to, co bylo za nacionálsocialismu, za doby protektorátu a druhé světové války?

   • Eva žárská napsal:

    „Nikoho už to nezajímá, co bylo …“ a to je obrovská chyba, protože pak děláme chyby při volbách, koho volit a opakovaně volíme to horší, jako např. po válce svobodně komunisty s příslušnými důsledky. Kteří věděli, co bylo, je nevolili.

  • Marie Dolejšová napsal:

   souhlasím s Vaším komentářem resp.názorem.Tolik různých názorů zabývajících se s minulostí gen. Pavla z doby,kdy vstoupil do KSČ,podle kterých by nemohl zastávat funkci prezidenta naší republiky, mě připadá až neskutečné. Miloš Zeman -dosluhující prezident republiky, byl rovněž členem KSČ ,A.Babiš-býv.STB,člen komunistické strany,trestně stíhaný atd.-nikomu to nevadí a jeho hnutí ANO stojí za ním v  pevném šiku i přes jeho minulost i současnost,a a propaguje jej na funkci prezidenta v nadcházejícíh volbách 2023. Seriozní přístup gen.Pavla,který o své minulosti hovoří na svých setkání velice upřímně a na rovinu se mě zamlouvá a hlasovala bych pro jeho zvolení.

  • Viktor Šedivý napsal:

   V minulosti prokázal, že je schopen být věrným a ochotným služebníkem, který se příliš neptá. To je akceptovatelné (občas přímo žádoucí) vlastnost vojáka, nikoli ale hlavy státu.

  • Petr napsal:

   Leda h…o nikdo tam být nemusel. Komentář má pravdu o všech kteří dělali kariéru, včetně Pavla, Babiše atd. Pravda je taková že těch pár „čistých“ lidí se na takové posty v životě nedostalo… protože byly slušný a na tohle neměly žaludek

 4. Jirka napsal:

  Zeptám se tedy pana Adama, koho koho by případně volil: pana Pavla, nebo pana Babiše? Pokud by ta otázka stála takto natvrdo.

  • Milan napsal:

   Budeme se modlit, aby k tomuto hrůzostrašnému scénáři, tedy duelu dvou komoušů, nedošlo.

  • standa napsal:

   Těžké rozhodování, které zlo je menší aneb vyber mezi dvěma špatnými.

 5. Jindřich Strmiska napsal:

  No zase bych to tak nehrotil, pane Drdo. Mrkněte se na německého politika Kurta Georga Kiesingera: člen NSDAP 1933 – 1945, od 1946 člen CDU. Do NSDAP vstoupil v 29 letech, tj. v poněkud zralejším věku (oproti Pavlovi).
  V letech 1958 – 1966 min. předseda Bádenska-Wurttemberska, 1966 – 1969 německý kancléř. V letech 1967 – 1971 předseda CDU.
  Jak je vidět, tak ani členství ve zločinecké organizaci (viz Norimberský proces) nebylo překážkou pro dosažení nejvyšších postů v (záp.) Německu.

  • Suzana napsal:

   To mají být argumenty? Je to trapné, jak to dělávají malí kluci: Já ne, to on. Případně já ne, to on taky. Když člověk dávno po pubertě vstoupí do KSČ, je to buď duševní chudák a nevzdělanec, nebo kariérista.

  • Ladislav napsal:

   Víte, že náš premiér má politickou fakultu. Dříve vuml. To je legrace co. Už tam asi ti komouši nejsou. Nebo tam vyučují dál?

  • Richard napsal:

   My ale nejsme v Německu.

 6. Vladimír Krauz napsal:

  To je sice všechno pravda, ale zatím jsem jinou alternativu neviděl, Pavel Fišer, kterého bych tam rád viděl, má málo a než stébák Babiš nebo nabob Středula, to přeci jen je lepší gen.Pavel. I když byl komunista, ale takovejch tady je….

  • Vladimír Krauz napsal:

   To je sice všechno pravda, ale zatím jsem jinou alternativu neviděl, Pavel Fišer, kterého bych tam rád viděl, má málo a než stébák Babiš nebo nabob Středula, to přeci jen je lepší gen.Pavel. I když byl komunista, ale takovejch tady je….

   • Amik napsal:

    Kdo chce válčit, volí generála. Kdo nechce, volí třeba Kocába.

    • Petr napsal:

     A kdo si chce říkat Amik, musí jíst jen hamburgery.
     Svatá prostoto.

    • Zdeněk Kunzl napsal:

     Bohužel Kocáb nekandiduje. Velmi si vážím jeho práce při organizaci odsunu osvoboditelů. A také toho, že splnil slib, že po dokončení odsunu odejde z politiky.
     Kdo tady tako plní sliby …..
     Za to je spousta těch, kteří tvrdí, že odejdou, ale neodešli.

     • zdenek napsal:

      V důsledku postupného přechodu obchodu mezi státy RVHP na bázi světových cen se SSSR stával nechtěným věřitelem východní Evropy (Jediná členská země RVHP která k roku 1989 neměla vůči SSSR finanční závazky. bylo Československo, pozn. redakce). , k čemuž nebyl disponován; naopak sám intenzivně hledal solventní věřitele. Východní Evropa se mu stávala přítěží, obtížným břemenem. Doporučoval proto satelitům větší pružnost, samostatnost a odpovědnost při řešení domácích problémů. V této souvislosti již 28. září 1988 Gorbačov vyzval (donutil) neochotné polské vedení, aby se organizováním kulatých stolů s tzv. konstruktivní opozicí, s ní se podělilo o dosavadní výsadní monopol moci! Ke stejnému postupu Gorbačov důrazně a opakovaně pobízel též vedení ostatních socialistických zemí. (Jakeše např. telefonicky během Palachova týdne v lednu 1989).

      Z tohoto pohledu se čs. listopad jeví jako poněkud opožděná reakce. Sovětská vojska z východní Evropy také nevyhnal rocker Kocáb, jak se směle chlubí; nýbrž odcházela dobrovolně na základě suverénního rozhodnutí sovětského vedení, které bylo přijato nejpozději 9. listopadu 1988! Tedy minimálně jeden rok před proslulým pádem berlínské zdi, jenž byl, mimochodem také předem očekáván. Dosavadní výzkumy naznačují, že většina tektonických zlomů ve východní Evropě zřejmě probíhala pod určitou kontrolou Sovětů. Detailní průzkum těchto převratných dějů navíc výskyt nejasností spíše rozšiřuje a objasnění komplikuje. Perestrojka se nepodařila, ostatně stejně jako více věcí v SSSR. Ta akce měla přinést kompletní předělání globální role Sovětského svazu. Situace Sovětského svazu se neustále zhoršovala, až šlo nakonec jen o jeho samotné přežití.

  • Petr napsal:

   lepší Babiš než Fišer.

   • Pavel napsal:

    Upad jsi na hlavičku.

    • A. S. Pergill napsal:

     Bohužel, neupadl. Proti naprosté většině ansámblu, kandidujícím na presidenta, je Babiš etalonem morálky a zdravého rozumu. Bohužel.
     Jistěže se kolem politiky (ale s určitým odstupem) motají i lidé, kterým Babiš z uvedených aspektů nesahá ani po kotníky, ale buď kandidaturu vzdali, nebo nemají šanci se dostat do druhého kola (protože hlas ode mě a pár dalších rozumných lidí na to stačit nebude). Takže v druhém kole zatnu zuby, vezmu si takovej ten pytlík, co se rozdávají v letadle, a půjdu to hodit Babišovi jako menšímu zlu.

     • skeptik napsal:

      Ten pytlík byste si měl vzít už nyní dlouho před volbami.

   • Mirinm napsal:

    Lepší je Ferda Mravenec než Bureš.

   • Mirinm napsal:

    … a taky Brouk Pytlík.

 7. David Zítko napsal:

  Naprostý souhlas!

  • Jindřich Mitter napsal:

   Takže raději Babiš? Jinou volbu mít nebudeme.

  • Emil napsal:

   Dobrý den,
   souhlas a dodávám, že se podařilo postavit hned dva styčné důstojníky vedle sebe a jakoby proti sobě!
   Je evidentní, že oba slouží minulémi režimu, tentokrát už v zájmu kapitálu..
   Tedy oba soudruzi jsou i pro „demokracii“ nepřijatelní

 8. Ivo Němec napsal:

  Předvolební průzkumy hovoří jasně – Babiš nebo Pavel. Vytýkat člověkovi, který zachránil život 52 francouzských vojáků, že měl nějakou knížku? Co je cennější, záchrana života nebo minulost? Kdo z nás v mládí nechyboval a kolik z nás to neopustilo dodnes? Žijeme ve válce (Ukrajina) . Mig startující z Minsku je za 8 min. nad Ostravou. Mně je úplně jedno, jestli člověk, který způsobí, že stratégové z Kremlu raději upustí od napadení našeho území se bude jmenovat Patton, Žukov nebo Pavel!

  • Viktor Šedivý napsal:

   Žádné Migy z Minsku nás neohrožují. Ohrožuje nás slepá poslušnost, akceptování unijní energetické politiky.

   • Pavel napsal:

    Tak to agent bureš, který bez odporu odkýval tzv. green deal, nebude tvým favoritem.

 9. Karel Vaněk napsal:

  A už to začíná. Generál Pavel se podle průzkumů umístil minulý týden na prvním místě v preferencích pro volbu prezidenta a to je zřejmě nutné změnit. Zajímavé, že pan Drda neudělal podobnou, jistě zajímavou analýzu toho druhého, nejvýznamnějšího kandidáta, Andreje Babiše, u kterého podobná minulost, jak se zdá, prostě nevadí. Asi jen proto, že nebyl v armádě, ale JEN v STB a je otázka co je horší. Teď čekám, co napíše pan Drda o Danuši Nerudové. V průzkumech veřejného mínění totiž její „hvězda “ rychle stoupá 🙂

  • Amik napsal:

   Babiš už oznámil kandidaturu? Tak jsem asi zaspal, to mě mrzí, když jsem nemohl poslouchat ČT. Já myslel, že je někde na Floridě, kam emigroval.

   • vankr napsal:

    Neberte méně přemýšlivým právo na názor. I neúspěšná kandidatura je výtahem do Senátu, viz Drahoš a spol. Také dobré koryto.

 10. Majkl napsal:

  Malinko upravit , posadit na koně a hurá na Hrad , jako tatíček Masaryk …

 11. Jana napsal:

  Pan generál Petr Pavel není mým kandidátem na prezidenta.

  • Oskar Steiner napsal:

   Souhlasím,
   zradil přísahu jednou, zradí i po druhé a i prezidentskou přísahu. K zpravodajcům byli vybíraní nejkovanější z kovaných, je to obyčejný kariérista bez charakteru.
   Jde mu o koryto a postavení.

   • Pavel napsal:

    Blábol. Jakou přísahu zradil? Snad ne ke zločinnému komunistickému režimu, který se převážně zásluhou vlastní neschopností rozpadl a při tom ještě zdevastoval společnost, ekonomiku i životní prostředí.

  • Vladimír Majgur napsal:

   Generála Pavla do funkce presidenta republiky může volit jen ten kdo jej osobně nezná a věřím těm nesmyslným žvástům, které idealizují jeho osobu.
   Přemýšlejte!!!
   Kdo navrhuje tohoto člověka, ….
   Jaroslav Štefec píše
   12. srpna 2022 – 03:20
   Dost dlouho jsem přemýšlel, jak mu odpovědět. Apelovat na naše politiky? To nemůže
   fungovat z mnoha důvodů. V první řadě lidé, kteří řídí náš stát, nejsou skuteční politici,
   schopní a ochotní samostatně rozhodovat o směrování našeho státu. Jsou to amatéři, kteří neví
   téměř nic o politice státu a už vůbec nic o tom, jak stát řídit, píše Jaroslav Štefec na
   facebooku.
   Vlastně to ani nepotřebují. Skutečný stát totiž primárně neřídí politici, ale vysoce
   kvalifikovaní státní úředníci, které ČR zoufale postrádá. A co je daleko zásadnější, naše
   republika už dávno není skutečným státem, ale pouhou „exploatovanou kolonií“
   (terminus technicus, kupodivu dohledatelný i na Wikipedii) bez vlastních rozhodovacích
   pravomocí, vlastních ekonomických zdrojů, vlastní zahraniční a bezpečnostní politiky a
   bez bojeschopné armády, připravené bránit její hranice a občany.
   Čeští „politici“ jsou v jejich „rozhodování“ takzvaně „vhodně směrováni“ ambasádou „jisté
   nejmenované velmoci“ (viz úsměvný český film Konec agenta W4C) a pracují v její prospěch
   bez ohledu na zájmy a názory občanů vlastní země. Výběr lidí pro tuto „práci“ probíhá už léta
   v prostředí různých lidskoprávních, genderových a podobně ze zahraničí koncipovaných
   neziskových organizací, které fungují jako startovní pozice pro jejich budoucí politické
   kariéry. Vybraní lidé jsou pak na příslušné role cíleně připravováni v tzv. „institutech“ (Aspen
   Institute atd.), financovaných cestou pro tento účel zřizovaných nadací (Sorosova Open
   Society Foundations a další).
   Důsledně je v nich pěstován pocit výjimečnosti a neomylnosti. Získávají lukrativní
   granty, cestují na zahraniční stáže a zároveň jsou prostřednictvím zmanipulovaného
   volebního systému nasouváni do politiky a na rozhodující posty ve státní správě. Ne
   vždy sice vše vyjde podle představ a něco málo se objeví na veřejnosti (naposledy viz
   „kauza Farský“), ale obvykle to velmi rychle zase zmizí. Publicita není žádoucí. Vše je
   navíc podchyceno „transformovaným“ školstvím a vhodně modifikovaným výkladem
   dějin.
   Tento systém je pečlivě budován už třicet let nejen v ČR, ale na území všech států,
   považovaných za poražené ve studené válce, která skončila počátkem 90. let zhroucením tzv.
   „socialistického tábora“. Velmi negativně ovlivňuje všechny klíčové oblasti našich životů –
   ekonomiku, bezpečnost, obranu, sociální oblast, zdravotnictví a samozřejmě vzdělávání.
   Jsou v něm zapojeni jak mladší lidé (20 až 45 let), vychovávaní v „lásce“ k fiktivnímu
   „západu“ a k nenávisti ke všemu, „co z východu jest“, tak starší „úctyhodní občané“. Ti
   jsou pečlivě vybíráni podle míry ochoty prodat se za peníze a výhody. Do systému jsou
   zapojeny i specifické profese. Například „elitní“ vojáci, vychovávaní v misích k
   bezmezné „lásce a poslušnosti“ vůči dnes už vlastně ryze fiktivní NATO, připravení v
   případě něčeho jako „vzpoury otroků“ na rozkaz „NATOvěrných“ velitelů bez skrupulí
   zopakovat ve svých zemích řecký scénář z roku 1967. Je jich na to víc než dost, a pokud
   se podaří definitivně odzbrojit občany, budou to mít i snadné.
   Apelování tedy viditelně nemůže fungovat. Výměna politiků? Ve stávajícím systému
   vyloučeno. Pokud něco podobného hrozí, bez jakýchkoliv zábran (a bez odporu veřejnosti) se
   prostě změní těsně před volbami volební zákon. A pokud se náhodou objeví někdo, kdo by
   byl skutečně schopen do systému hodit ony pověstné vidle, je buď zkorumpován a stane se
   jeho součástí, nebo nemilosrdně zničen a zadupán do země společensky, ekonomicky,
   psychicky a občas i fyzicky. Víte například, že Andrej Babiš byl za svou vzpurnost
   vyobcován z Aspen Institutu?
   Takže co s tím? Možná hledat inspiraci v Bibli? Řečeno se sv. Petrem k falešným
   prorokům a učitelům: „ … i mezi vámi budou lživí učitelé, kteří budou tajně zavádět
   zhoubná kacířství a Panovníka, který je vykoupil, budou zapírat. Tím na sebe uvedou
   rychlou záhubu. Mnozí budou následovat jejich bezuzdnosti a cesta pravdy bude kvůli
   nim v opovržení. Z hrabivosti budou z vás těžit podvodnými slovy. Ale jejich odsouzení
   odedávna nezahálí a jejich zhouba nespí.“
   Česká společnost je rozdělená. Její významná část víc než ochotně a s jásavým nadšením
   Pepka Vyskoče naslouchá všemožným falešným prorokům. Zatím to, co naši politici
   prohlašují za „vládnutí“, trpělivě snášíme. Včetně řečí o tom, že jsme ve válce od „premiéra“,
   který si vzápětí dovolí odjet na dovolenou do oblíbeného Chorvatska, nulové podpory v
   současné energetické krizi, nebo přípravy tzv. „válečné daně“.
   Jediné, co se dá teď dělat, je mít trpělivost. Analyzovat situaci a připravovat se
   individuálně na nejpravděpodobnější krizové scénáře. Legální „demokratickou“ cestou
   se aktuální systém koloniální nadvlády prostě změnit nedá a náš růžový virtuální svět
   zadlužené hojnosti a neomezených možností pro všechny, který jsme si zvykli považovali
   za neměnný, se blíží svému konci. Probuzení nás nejspíš bude tentokrát skutečně stát i
   krev a utrpení. A ani my, ani naši „politici“ na to nejsme připraveni ani v nejmenším.
   Osobně z toho nevidím rozumné východisko. Snad jen prostě přestat hrát jejich hru.

 12. Robert Seifried napsal:

  „A jak generál dodává: „Pokud jsem byl přijatelným kandidátem pro takto vysokou funkci pro 29 zemí, tak je zvláštní, že bych měl být nepřijatelným adeptem na vysokou funkci ve své vlastní zemi.“ Jenomže tohle není dobrý argument.“
  Autor se v tomto zásadním bodu velmi mýlí. Žádné argumenty zde vznesené, ani síla morálky autora, dokonce ani potenciální síla morálky všech 10 milionů občanů v naší malé zemi nestačí k tomu, aby vyvrátily dlouhodobě ověřený výsledek posouzení osobnosti generála v.v. Pavla představiteli 29 zemí NATO zastupující sílu morálky téměř jedné miliardy (!) občanů zemí NATO.
  Autor bohužel nahlíží věc pouze z pozice naši malé české reality, a zřejmě (bohužel) není schopen pochopit dosah toho, co generál dosáhl na celosvětové úrovni, a přijmout prostý fakt, že ověření kredibility generála v.v. Pavla na globální úrovni má zcela nepřekonatelnou váhu – neporovnatelnou s jakýmkoliv hodnocením, jaké může komukoliv poskytnout naše země, nebo kdokoliv v naší zemi… Vzhledem k výše řečenému má generál v.v. Pavel skutečně nedostižné vysvědčení, které zcela přesvědčivě anuluje všechny jeho předchozí prohřešky… Jsem zapřisáhlý antikomunista, ale přísnost, jakou ve svém článku uplatnil autor, není založena na logice a posouzení a vyhodnocení všech faktů a jejich vah, ale spíše na faktu, že se sám autor stále nevyrovnal s příkořími, které za komunismu prožíval… Také nesnáším komunisty a vše s nimi a s komunistickým režimem spojené. Ale tento článek zkrátka není v pořádku…

  • Kocián napsal:

   Souhlas

  • Ivo Němec napsal:

   Velmi hezká odpověď

  • RAF napsal:

   Přesně, tak proč se autor nerozepsal o jeho kariéře po 89? Odpovím si sám, nehodí se to do krámu. Někdo kdo byl poradce stoltenbergra, kdo je držitelem radu čestné legie za pomoc francouzským vojákům v 1993. To nezní jako příběh prekabatemeho majora terazky

   Osobně znám bývalého bojového pilota, co velmi podobné popisoval svoji kariéru před 89 – nutnost být ve straně když někdo chtěl létat , ochota položit svůj život za Mordoru atd – o jeho morální integritě nepochybuji – o
   Narozdil od Drdy – kde bud píše o něčem čemu vůbec nerozumí, nebo plní zakázku

  • Bodluck napsal:

   Přesně tak. Souhlas.

  • V. J. Hendrich napsal:

   Dobrý pokus o zmatení pojmů.
   Především nikdo nezpochybňuje generálovu profesionalitu, tedy to, čeho dosáhl na mezinárodní úrovni. Kdo žil na Západě ví, že tam se posuzuje především profesionalita. Vychází to z jejich historické zkušenosti, takže jinak posuzovat neumějí, nechtějí a nemohou. A východní křídlo NATO bylo při kariérním vzestupu generála Pavla rádo, že má svého zástupce, a ještě radši, že svoje zástupce nemusejí zkoumat z jiného než profesionálního hlediska.
   To, že se zkoumáme jeho charakter z pozice české reality (přívlastek malé si diskutér neodpustil a o hodně to o něm vypráví), je přirozené. Tak posuzujeme svoje spolužáky, sousedy a nakonec i přátele. A o některých usoudíme, že morálně zklamali, že se s nimi dá jít na pivo, ale za přátele je nebereme.
   To je příběh generála Pavla. Dostane-li se do druhé kola, vyhraje Babiš, protože já a mnozí bezpartijní z osmdesátých let volit nepůjdeme

  • Peter Bobák napsal:

   souhlas autor asi viděl armádu z ponorky

  • Podnebný napsal:

   Malý český člověk bez znalosti života v demokratických zemích a vyspělé společnosti si skutečně může vytvořil obraz svojí domoviny podobně, jako je v tomto člámku. Ironií osudu se ale může dočkat i toho, že zásluhou dokola omílaných skutečností z minulosti a svojí pravdy, dojde k navýšení hlasů ve volbách o všechny nerozhodnuté voliče. Opačný jev by však nastal, kdyby současná vládnoucí koalice určila svého kandidáta. To by totiž těmto lidem připomnělo někdejší jenotný hlas Národní fronty a bylo by to škoda. Český nevyzpytatelný volič dosti často jedná bezmyšlenkovitě a prtority vidí jinde než jsou.

  • Suzana napsal:

   Píšete, že autor nahlíží věc “ jen z naší malé české reality“. V otázce členství ve zločinecké organizaci, která na mnoho let pošlapala demokracii, se přece nejedná o „českou realitu“, nýbrž je takový postoj všeobecně morálně nepřijatelný, v kterémkoliv národě.

  • Richard napsal:

   Nedělej si starosti, článek je zcela v pořádku. To je vy komunističtí pohrobci mají z toho husí kůži.

  • Vojtěch Valigura napsal:

   Já si myslím, že je dobře, že názor autora článku zazněl, protože je nutné na toto téma vést diskuzi. Nicméně souhlasím s vámi, že výsledky pana generála za posledních léta ve službě NATO jsou pro mě nesporně hodnotnější, než „hříchy jeho mládí“.
   Zároveň pro mě není velkou překážkou „pragmatičnost“ generálova členství v KSČ a ČSLA. Jsem toho názoru a dovedu si představit, že člověk může být morálně v pořádku i jako člen morálně pochybné organizace, pokud se přímo nepodílí na páchání jejich zločinů a snaží se ji „kultivovat zevnitř“. Přece jenom, pokud by tam nebyl, jeho pozici může obsadit někdo s opravdovým úmyslem škodit.
   Jestli je toto případ generála Pavla, to skutečně nedokážu říci. Ale nemyslím si, že výklad autora článku je jediný možný.

 13. Karel Bartošek napsal:

  Vše v tomto článku je asi pravda. Ale přesto dělá dojem, že pochází z pera nějakého marketingového odborníka Babišova štábu. Co říká – generál Pavel se v žádném případě nemůže stát prezidentem, je morálně a politicky nevyhovující, tedy nevolme ho. Tedy: protože Pavel je špatný a žádný jiný kandidát (pravděpodobně) není schopen úspěšně kandidovat, raději Vy, čestní lidé ani (třeba k druhému kolu voleb) nechoďte, vždy budete volit zlo. Tedy další body pro Babiše. Mordoru sloužili v tomto státě nějakou formou až na opravdu řídké a čestné výjimky všichni, narození dejme tomu, před rokem 1968. Pokud žádný čistý bojovník proti němu není k dispozici, či nemá šanci v nadcházejících volbách, můžeme volit buď více-či méně namočeného šlužebníka Mordoru, nebo Mordor sám. Tedy Babiše. Tak to radší toho služebníka, který se určitě ke službě Mordoru nevrátí. Ale to by takováto moralistní cvičení na téma „bývalý komunista je jako bývalý černoch“ musela končit připomínkou, že je mnohem horší a nebezpečnější zlo, které nad námi vyvstává. Nebo – a to si myslím já – autor článku je ve službách toho nejhoršího zla, vždyť ti Babišovi marketéři se skutečně neštítí ničeho.

  • vankr napsal:

   Samý Mordor, znevažujete svoji inteligenci.

  • A. S. Pergill napsal:

   A vy si myslíte, že podnikatel Babiš bude chtít návrat socialistického Mordoru? Jsem toho názoru, že ani toho v bruselské variantě.

  • Richard napsal:

   Lžeš, svůj životopis si psal Pavel sám.

 14. Vojtěch Jírů napsal:

  Dobrý den , doufám , že zveřejníte i moralku ostatních kandidátů.Nejsou na tom žádný o moc líp.

 15. Alena Rešlová napsal:

  Žurnalistika ve veřejném zájmu Adam Drda. Po přečtení článku si nemyslím , že by byl článek psán ve veřejném zájmu, spíše na objednávku. Co takhle napsat něco o Dozimetru, podrobně rozepsat a rozebrat co se vlastně děje. Informace jsou kusé, mlhavé. Když už takový podrobný rozbor pana gen. Pavla, tak by to chtělo aktuálně podrobný rozbor celého hnutí STAN a jeho účinkování v kauze Dozimetr. Dalším tématem by byl podrobný rozbor dosazení pana Mlejnka do funkce ředitele bezpečnostních služeb.Vysvětlení pana Rakušana bylo opravdu ubohé.

  • Suzana napsal:

   Máte pravdu, že je třeba vysvětlit všechny aktuální korupční kauzy. Ale ve své reakci jste sečetla „hrušky s jabkama“, nehledíc na to, že autora poněkud urážíte domněnkou, že píše na objednávku. Volba prezidenta je zájem veřejný, i když svěřit tak významnou událost veřejnosti bylo chybou. A kandidatura někoho, kdo má za sebou službu nedemokratickému bolševickému režimu, je jen známkou toho, že morálka není v Česku domovem.

  • Sámo napsal:

   Ubohá jste asi Vy, paní Rešlová, protože srovnávat ty hloupé smyšlenky Babišových poskoků u Justice a Policie ČR a následné útoky na politiky z vládní koalice je naprosto trapné a soudný člověk má jasno od samého počátku. Babiš je bývalý člen KSS, komunistické ideje nasával přímo z mateřského mléka, protože jeho matka byla hlavní metodičkou ÚV KSS. Také otec byl členem KSS a podle všeho také agent ŠTB, protože jinak by se nedostal k trvalému pobytu ve Švýcarsku, kde s ním pobýval i mladý Andrej. Vrátil se pak k matce na Slovensko, aby zde získal inženýrský titul, což bylo pro mladíka s takovým bolševickým rodokmenem snadná záležitost. Už jako Ing. Babiš byl členem KSS a spolupracovníkem STB. To byla zatím ta čistější stránka jeho života, tou špínou se stal až později, když začal podnikat a bylo to už před rokem 1989.

 16. Pavel Malý napsal:

  Komentář pana Drdy je ukázkou ideologické propagandy a překrucování reality. Především by v  komentáři mělo zaznít kolik let bylo generálu Pavlovi v r. 1989. Není těžké si spočítat, že v 25 nebo 26 letech těžko mohl být významným činitelem v komunistické armádě. Je zajímavé, že jeho členství v KSČ nejvíc vadí takovým pisálkům jako je p. Drda, ale nevadilo to představitelům NATO a jiným demokratickým institucím. Tito, nemohu použít jiné slovo než „pisálci“, dokážou splantat všechno na jednu hromadu a třeba vzpomenout, že dotyčný v mládí nepustil babičku v tramvaji sednout. Inu musíme počítat s tím, že před prezidentským volbami se s takovými „zasvěcenými“ články budeme setkávat stále častěji.

  • Viktor Šedivý napsal:

   Představitelé NATO potřebovali do funkce někoho, kdo plní rozkazy.
   Hlava státu by snad měl být někdo trochu jiný, než poslušný a ke všemu ochotný služebník, ne?

  • Richard napsal:

   Ale vadilo to a hodně a vadí to dodnes.

  • Hela Štruncová napsal:

   Naprosto souhlasím s tímto příspěvkem.

   • Petr Suchomel napsal:

    Také souhlasím. Také proto je podporován v kampani asi 1,5 milionem na měsíc přes nějakou neziskovku, které snad i předsedá. A dodávám, že generál patří do armády, kde mu vládne lid a ne na hrad, aby vládl lidu.

 17. David Starší napsal:

  Pan Drda je trochu zmatený. Proč nenapíšete kdo pana generála jmenoval do generálské hodnosti? Kdo ho vyznamenal za hrdinství? To znamená že prezident Havel morálně selhal. Pane Drdo píšete jen to co se Vám hodí. Jste ubožák, který hledá na lidech jen to špatné a senzacechtivé.

 18. Zahradníček Zdenek napsal:

  Dobrý den,
  ani mne moc nepřekvapuje, že mezi našimy elitami,(Karieristy) je problém najít, charakterově snesitelné jedince. Máme takové elity, jaké si zasloužíme, moc a peníze-kazí charaktery, nezůstal charakterní ani jeden! Vítejte v Česku 2022, hezký den.

 19. Ondrej napsal:

  no a co? v druhem kole ma s velkou pradepodobnosti muj hlas, prvni si jeste rozmyslim podle pruzkumu, kdo bude mit vetsi sanci, ale asi tam dam prednost Danusi Nerudove. ale v druhem nebude co resit, plivejte si na nej jak chcete, ano, byl v KSC, byl u hloubkaru, ale bohate to odcinil a kdyz se podivame, jak vystupuje on a napr agent c 25085 Bures, mimochodem dotacni podvodnik a zlodej firem a unosce vlastnich deti, tak co jako chcete resit?? ja mam jasno

 20. oldřich brázdil napsal:

  A proč by nemohl prezidentovat? Na Hradě sedí ten samý bývalý, Ústavní soud vede desetiletí ten samý bývalý, šéf Senátu byl ten samý bývalý, Karlovu univerzitu vede ten samý bývalý, politický turista Pithart také ten samý, v ODS je jich fůra a tak by se mohlo jmenovat až, až.

 21. Ivan Adámek napsal:

  Dobrý den,
  velmi dobře sepsaný článek.
  Nicméně trochu mi to připomíná hon na čarodějnice.
  Vracíte se do období studené války a to nebyl jeden mordor, ale dva akorát jeden byl modrý a druhý rudý. Snad se lišily formou, ale metody a cíle stejné. Oběma šlo o vliv ve střední Evropě.
  Přijde mi jako by jste nevěděl co to byla americká akce „paperclip“. V poválečném období byli ve spolkovém sněmu bývalí příslušníci SS a v neposlední řadě i jeden z posledních papežů měl minulost v hitlerjugend a demokratický svět byl v klidu.
  To že prošel vysokými funkcemi v NATO přeci taky o něčem vypovídá a nelze to bagatelizovat.
  To že byl v KSČ není v současné době vůbec důležité. Myslím, že Vaše obavy jsou buď zaplacené nebo liché.
  Přestože nebyl mým favoritem, články vašeho typu mě přesvědčují o tom, že
  je jedno značně z mého pohledu nejlepší kandidát na pozici prezidenta ČR.

  • Tom napsal:

   Je to velice důležité…..kdyby to byl Babiš tak to vadí každému…

  • Richard napsal:

   Jednoznačně nejhorší kandidát. Máš naprosto nesmyslé argumenty a že byl v Nato, vypovídá jen o tom, že je válečník.

 22. Josef napsal:

  30 let od doby kdy skončila vláda jedné strany a jeden se diví co oslů si po ní stýská a volí bývalé ,jak prohlásil M. Kalousek ,, bolševické spratky,,Ano souhlasím, komunisté z PČR sice vypadli, ale díky Prognosťáku se dnes v politice drží stejný spratci z býv. KSČ.Dlouhý dokonce šéfuje HK představitelce podnikatelů. K smíchu býv předseda ZO KSČ na PÚ radí kapitalistům.Další komouš ze Slovače nám tu hlásá ,jak to s námi myslí dobře, asi jako Husák a jeho normalizace.30% starých bab tu slintá na jeho .. spanilých jízdách.Prý nám pomohl a jak ptám se ?Přidal 700 stovek cca a díky jeho dluhové politice nám inflace sežere měsíčne skoro 20% což je z důchodu 15450 cca 3090 kč. No Andrej , ic do ri…ci.Čo s takým bolševikom čo nevje hospodarit.Poslať do Mňuku při Užhorodě. Tak by to komentoval major Terazky, který měl s češtinou také problémy.A proto ani Pavel Šavel, ani Andrej Čobol nikdy!!!!! Na Hradčana patří Čech bez komunistické minulosti a může to být i žena proč né! Vždyť už Neruda psal ,, kam s  ním,, A kam s NERUDOVOU no přece na Hradčany. A že to je žena no a co. Na staré pověsti,, Běda mužům, kterým žena vládne,, tak to už dávno neplatí. A že i doma ženy vládnou to ví každý muž.A mnohdy velmi dobře, mohu potvrdit.Často bych to tak dobře ekonomicky neudělal. Tak holky hurá volit, jako chlap se taky už chci podívat na pěknou babu na HRADĚ. Poslední dobou se tam nějak vzhledově nedaří, jeden buk a druhý kuk.

  • Hela Štruncová napsal:

   Promiňte,ale nebylo by nějak moc lidí z Brna ve významných funcích? Paní ekonomka se vyjádřila,že není zatížena komunistickou minulostí. Ano,jak by mohla být,vzhledem ke svému datu narození 4.1.1979.

 23. M.Pokorný napsal:

  Snůška polopravd, lží a špetka pravdy. Pochybuji silně, že autor byl v té době na světě, o které tak zasvěceně píše. Ale protože o tom píše i Forum 24, plátek tuneláře a dámského krejčího Bakaly, tak se ničemu nedivím.

 24. Martin napsal:

  Nejsem si uplne moc jist, proc autor pivazuje Pavlovo uvedene vysvetleni za blaboleni.
  Znam nekolik vojaku a vsichni se divaji na svet podobne. Neresi politiku. Mezi vojaky mate volice celeho politickeho spektra, jsou v armade treba i desitky let, je to pro ne proste prace. Nemaji ambice posuzovat, jestli urcita mise je geopoliticky „spravna“. Za tu dobu se vystridaji mnohe vlady, prijdou a odejdou a vojak si nevybira, hele, ted je tam zrovna jeko vrchni velitel Zeman, tak my ted nebudeme plnit rozkazy…
  Takhle svet nefunguje.

 25. Jan napsal:

  Je úsměvné sledovat vyjádření gen.Pavla o své mladické nerozvážností a vstupu do KSČ,když oba jeho rodiče byli členy KSČ a jeho otec byl rovněž vojákem z povolání,takže pokračoval v rodinné tradici.Bral bych to kdyby ho nutili už v 18 vstoupit do KSČ tak jak se dělal všude nábor – školy,učiliště,vojna.

 26. Jane napsal:

  Můžete nám, prosím poradit, kdo by hlavou státu měl být? Když ne Pavel ani stíhaný Babiš, tak kdo?

  • ferdinand matia napsal:

   Kdo prezidentem? – Podle mě, vidím jednoznačně pna profesora MUDr. Bohdana Pomahače. Jenom ho přemluvit.

   • skeptik napsal:

    MUDr. Bohdan Pomahač je bezesporu špičkovým lékařem. Byl by ale také špičkovým prezidentem? Každý nechť dělá co umí a na co se cítí. Mám pocit, že pana MUDr. Bohdana Pomahače by bylo na vykonávání takové funkce, jako je funkce prezidenta, škoda.

 27. Jiří Skladowski napsal:

  Tak jako (dle Vašeho náhledu na věc) nemohl být voják z povolání před rokem 89 apolitický, nedokáže každý novinář být nestranný a informovat fakty. A tak se stane, že využívajíc svého výsostného postavení v možnosti informovat (a manipulovat) davy, staví se mnozí tak, že někoho glorifikují a někoho dehonestují. Vám se daří to druhé. Myslet si, že gen. Pavel je idylická postava bez poskvrnění by bylo naivní. Asi stajně jako přirovnávat charakterové prvky předlistopadového vojáka, který (jak tuším píšete) byl článkem represe k jednomu z vrchních činitelů NATO. Pochopili jsme, že pana Pavla za prezidenta nechcete – jen prosím nemanipulovat. I v tom totiž byli komunisté mistři

 28. Bohumil Vrtílek napsal:

  Perfektní vylíčení „osobnosti “ PP. Také jsem konstatoval, že byl dobrým vojákem za každého režimu. Ať si tedy užívá vojenský důchod a nesere se do pozice presidenta. Problém nastane tehdy, až bude stát proti Burešovi.

 29. Vladimír Palla napsal:

  Naprostý s článkem souhlas

 30. barbarrosa napsal:

  Proč by tento člověk neměl být prezidentem ? Protože koho potkal , toho zradil . Člověka s takovým charakterem se musí každý slušný člověk štítit .

  • ferdinand matia napsal:

   ..přesně !! Jednou špína a kariera postavená do popředí před poctivou prací, vždy už špína a oprvhování poctivým živobytím.

  • Pavel napsal:

   To jsi to burešovi nandal, to si za rámeček nedá.

  • Vladimír Majgur napsal:

   Stručné a velice výstižné. Máte moje sympatie

 31. Luděk napsal:

  Však nikde není dané, že s Vaším komentářem musí každý souhlasit. Obzvlášť pasáž „Prověrka vysoce postaveného vojáka zkoumá jeho osobnostní kvality a schopnosti v rámci práce v armádě, nepochybně také zjišťuje, zda není napojen na nepřátelskou mocnost či nějaké gangstery, bere v potaz jeho morální profil a spolehlivost v souvislosti s vojenskou službou. Neříká ale vůbec nic o … důvěryhodnosti.“ mi přijde hodně přitažená za vlasy.

 32. Milan Walter napsal:

  musím říci, že články na HP jsou zajímavé
  netvrdím, že se vším vždy souhlasím, ale snažím se pracovat s názorem pisatele a porovnávat s tím vlastní názor (pokud jej na danou věc mám)..
  většinou nejsem odborník na žádné téma, ale rád naslouchám a vytvářím si vlastní pohled na danou věc či situaci
  děkuji tímto autorům za jejich aktivitu
  věřím, že právě toto je jejich cílem a ne dogmaticky přesvědčovat o své pravdě
  Milan Walter

 33. JardaB napsal:

  Článek je silně tendenční … slovník je podobný jako za komunistů. Jsem ročník 1952.

  A jeho činnost ve vysokých funkcích NATO ?? To je vosk ??

 34. Miladyk napsal:

  Drdo, ty víš prd jak to tenkrát bylo, tvůj článek akorát plive špínu na férového člověka, kterého osobně znám. Snad si nemyslíš, že by si NATO do svých řad pustilo nějakého darebáka s pošramocenou minulostí. Akorát blbneš lidi a hlavně překrucuješ pravdu jak se Ti hodí.

 35. B. Tesař napsal:

  Informace ve Vašem článku by mně zajímaly, ale abych ho četl, musely by informace přijít na začátku článku – škoda.

 36. dadla napsal:

  Vážený pane redaktore,
  co Vás opravňuje k tomu, abyste se takto stupidně vyjadřoval o člověku, který ve svém životě a za složitých okolností ve složité době, něco dokázal?
  Co jste dokázal Vy? Nemáte ani ponětí o době, která nás v minulosti pronásledovala, je mi 65 let a byla jsem po 89 roce rehabilitována. Nebyl jste možná ještě ani po základním vzdělání, nic jste si neprožil, nemáte právo někoho takto pranýřovat.

  • i napsal:

   Byla to krásná doba pro slušné, pracovité lidi s vysokým stupněm morálky. Vlastizrádci, samozvanci a ztroskotanci měli holt smůlu.

  • Podnebný napsal:

   Vážená paní dadlo, vyjádřila jste se přesně. Pan Drda plave proti proudu a myslí si, že tak zachrání celý svět. Jenže třeba já jsem dosud nepochopil, proč takoví křiklouni a dokonce i vzdělanci kritizují kdeco, ale pro lepší svět dělajií kulový. Proto bych radil panu Drdovi, aby si též podal kandidaturu na pražský Hrad a přestal se utápět pod ním ve Vltavě. Nahoře a v suchu by možná pochopil, co je třeba udělat.

 37. Zdeněk napsal:

  Zajímalo by mne zda autor článku sám zažil základní vojenskou službu nebo o tom šikanování a výmazu mozku jen slyšel z druhé ruky.

 38. Mirec napsal:

  Tak že pan Adam Drda je odhodlaný raději pomoci ke zlolení komunistovi a STBákovi Babišovi? Dost pochybuji o morální integritě pana Drdy, zvláště poté, co tak horlivě zastával názor o povinném očkování lidí a ohrožení jejich základních lidských práv, integrity a nedotknutelnosti těla.

  • Pavel Bukovský napsal:

   vy jste četl nějakou zprávu kterou Babiš někoho udal ? , doplnění povinné zprávy z cesty, kam byl člověk pozván, nic neznamená. Mluví do toho ti kteří o tom nic nevědí. Nejhorší jsou ti co jezdili služebně na západ a nejsou v Cibulkových seznamech, hlásili vše svou přímou komunistickou cestou .

   • Ondrej napsal:

    samozrejme, ze udal, to se musite ale vic zajimat. dochovalo se 12 svazku o jeho cinnosti a evidencni karta agenta StB c 25085. doplneni povinne zpravy z cesty jsou pohadky ovci babicky, aby bagatelizoval svoje konfidentstvi..ty povinne zpravy podavali vsichni co jezdili ven a nemuseli byt upsani agenti, to BAbis ale samozrejme byl narozdil od tech, co se neupsali..takze toto je lez. to sice neznamena, ze ti ostatni nemohli taky neco napraskat, ale nebyli k tomu zavazani, takze to bylo spis vyjimecne prave narozdil od proverenych spolupracovniku jako byl Babis nebo aspon duverniku StB, ti uz byli proste vytipovani jako vhodne osoby pro konfidentstvi a zpravidla tak fungovali.

 39. Pavel Markrt napsal:

  Kolik je asi Adamu Drdovi let? Poznal běžný život v totalitním režimu u nás? Chybí mi tam objektivita. Nebo je to článek na objednávku?

  • Surcuf napsal:

   Platí obojí, v r. 89 mu bylo 18…

  • Hela Štruncová napsal:

   Pan Drda Adam je narozen v roce 1971,tak jak může o totalitě vědět? Jen to, co vyčetl,vydedukoval anebo slyšel od lidí stejného ražení jako např.Mikuláš Kroupa,kamarád z Paměti národa a Post Bellum, nar. v r.1975.

 40. Jaroslav napsal:

  Odvody (narukování) na vojnu nebyly jenom v ČSSR. I na západě byli branci odvedeni a to ve stejném věku jako tady. Přirozeně byly rozdíly v ideologii. Jenže i „na západě“ se v armádě politicky oblbovalo a na vojnu nadávalo ! Musím se přiznat, že mě se komunistická armádní buzerace ani trochu nedotkla ! Dělal jsem co jsem „jaksi musel“ a nahlas jsem se moc neprojevoval, Od rodičů jsem věděl co jsou bolševici zač a tak jsem si o celém systému myslel své, stejně jako si to myslela asi tak polovina se kterými jsem sloužil. Na ty druhé jsme si dávali bacha. Jsem jeden z těch, kteří volili generála „semínko“ Šejnu, bohužel jiná možnost nebyla ?!? A co dodat ? Šejna se později projevil jako zrádce, jenže důvod bylo, že si nakradl a nechtěl jít sedět. Tak prostě zdrhnul za kopečky. Jaroslav

 41. Petr Valden napsal:

  Dobrý den. V úvodu chci říci, že si v řádném případě nepřeji za prezidenta Babiše. V případě, že bych se musel rozhodovat ve 2. kole prezidentských voleb mezi gen. Pavlem a Babišem tak dám přednost gen. Pavlovi. Jde, ale o to , že se v celém narodě nejde žádný morálně čistý a veřejně známý kandidát na prezidenta. 30 let po revoluci se rozhoduje mezi dvěma bývalými členy KSČ.
  Mám osobní zkušenost, která nekorespenduje s názorem gen Pavla. Na vojně jsem byl jako „absík “ v letech 1983-1984. Rozhodně jsem v případě konfliktu nehodlal bojovat za komunistickou ideologii a věděl jsem, že převážná část občanů také ne. S ostatními kolegy absíky jsme například probírali jak by jsme se v případě konfliktu co nejrychleji vzdali Američanům. Pokud bych bojoval na straně komunistického tábora považoval bych to naopak za zradu občanů držených v totalitním zadrátovaném režimu. Nebyl jsem žádný disident ani jsme nebyli aktivními bojovníky proti režimu, byl jsem jen obyčejný mladý kluk v despotickém režimu. Žádný hrdina. Ale nepochyboval jsem o tom co bych udělal. Generál Pavel to vidí, ale i dnes vidí jinak.
  Když jsme byli na náměstí v Kadani nastoupení v říjnu 1983 na vojenské přísaze tak jsem při slovech “ Tak přísahám pouze otevřel bez vydání hlásky ústa. Pro mě osobně jsem tímto nebyl morálně přísaze zavázán.
  V roce 1985 (už za Gorbačova ) mě nabídli členství v KSČ. Známí okolo mě i rodina mě říkali, že bych to měl přijmou jinak si zavřu kariéru. Že by v KSČ měli být rozumní lidé atd atd . Členství jsem nepřijal . Tím jsem si v té době také opravdu zarazil jakoukoliv kariéru . Hned v zápětí udělali mou vedoucí členku KSČ a měl jsem být na věčné časy řadovým zaměstnancem. Já se přece jen rozhodl pro morálku. Nedovedl jsme si představit že bych na nějaké schůzi seděl vedle těch parchantů komunistů , kteří se mu celý život příčili a měl bych se spolupodílet na tom kdo bude moci vycestovat v létě do Jugoslávie- ano i k tomu byl nutný souhlas základní organizace KSČ . Dal jsem přednost vlastní morálce pře kariérou. Za 4 roky přišla revoluce a já byl rád, že jsem se takto rozhodl. Nikdy jsem z tohoto rozhodnutí žádnou výhodu neměl, ale je to důležité pro mě osobně. Teď před důchodem se za nějaké morální selhání alespoň nemusím stydět sám před sebou ani se vymlouvat na nějaké nesmyly jako někteří jiní. Nemusím si svoji absolutní kolaboraci s komunistickým režimem ( absolutní kolaborace bylo právě to členství v KSČ ) nyní obhajovat jako například gen. Pavel. Někdo se vymlouvá na postup a nutnost být v KSČ v souladu s pracovním postem , jiný na to, že by dítě nedostal do školky a podobně.
  Je fakt že klesnout až ke členství v KSČ řada lidí mohla , ale pokud se na to nedokáží podívat zcela kriticky tak je to špatně.

  • M. napsal:

   „… žádnou výhodu neměl.“ – Právě ta zachráněná morálka je ta vaše výhoda. Blahopřeji k tomuto rozhodnutí.

 42. Jiří Přibyl napsal:

  Ani pan Drda jistě nepředpokládá, že jeho nekonečný článek bude někdo číst.

 43. Dan Kraus napsal:

  Co panu Drdovi vadí na tom, že gen.Pavel přiznává, že v době před listopadem 1989 by jednal tak, jak by asi opravdu jednal a nevymýšlí si nesmysly, že by v případě konfliktu se Západem okamžitě revolvoltoval a dezertoval?

  Jsem bytostně přesvědčen, že 99% všech tehdejších vojáků a záložníků by uposlechlo povolávací rozkaz a stříleli by po vojácích NATO. Stejně jako to dělali vojáci wehrmachtu, ať už bojovali na kterékoliv frontě, aniž by nutně všichni sympatizovali s nacistickým režimem. A stejně jako to dělají vojáci RF na Ukrajině, aniž by všichni souhlasili s jejím napadením.

 44. petrph napsal:

  To se obavám, že ten zásadní omyl je uveden až v závěru, kde je napsáno „, že se může věnovat stovkám různých oblastí a vyniknout v nich“ – jenomže právě že nemůže, protože už mu je přes 60 a těch minulých 30 let produktivních let svého života věnoval právě že službě vlasti v demokratické armádě a v NATO.
  Mohl už v těch devadesátkách svléknout komunistickou vojenskou uniformu a jít dělat byznys, nebo rovnou politiku, ale on to neudělal, a dál soužil jako voják státu – to je přece to o čem hovoří..
  Tohle je právě ten zásadní omyl komunistobijců, že se tváří, jako by byl teď leden 1990 a soudili jsme komunisty všeho druhu, co teď odhazují stranické knížky a derou se do funkcí a nových kariér všeho druhu. Což, tedy pro připomínku jich taky tenkrát spousta udělala, ale tenkrát jsme nechtěli vidět, pod dojmy projevů pana Havla, který i těm komunistům tehdy všechno odpustil.

  Takže to je ten vzkaz i pro tyto volby, když budeme vybírat kandidáty, asi nemá smysl dumat o tom co dělali, před 30-50 lety, ale pořádně se podívat právě na to co dělali těch posledních 20-30 let, kdy měli tu svobodu se (a bez nějakých sankcí) rozhodovat se mezi karierou a něčím morálně vyšším..

 45. Jan napsal:

  Pohled na člověka, který je obsažený v článku je příliš přísný, a neodpovídá realitě. Pokud by se takový pohled uplatňoval i v minulosti, tak by čeští důstojníci c.k. armády nemohli být důstojníky čs. armády, důstojníci Wehrmachtu by nemohli být důstojníky Bundeswehru, popř. důležitými dalšími důležitými osobnostmi SRN, ministr komunistické vlády Čalfa by nemohl být předsedou polistopadové federální vlády, volba Václava Havla čs. prezidentem komunistickým Federálním shromážděním by nemohla být uznána jako legitimní a dnešní ukrajinští generálové a důstojníci by nesměli bojovat proti Rusům, protože přece dělali kariéru v Sovětské armádě.

 46. Pithart Petr napsal:

  Pane Drda. Do teď byli a jsou u moci osoby které se podíleli na fungování KSČ a bezostyšně toho využívali ve vlastní prospěch. Po listopadu 89 se všichni dostali do vedoucích pozic, ať ve státní zprávě nebo v soukromém sektoru a opět rozhodují o životě běžných lidí. A vůbec jim nevadí že tyto běžné lidi ožebračují a ničí jenom ve svůj prospěch. Bude trvat mozná ještě jednu generaci, než budeme moci říci, že nejsme zasažení KSČ. V této době bohužel ještě není možné vybrat člověka který není zasažen minulým režimem. Všichni, kteří by mohli být ve vládě nebo by mohli kandidovat na prezidenta ať byli nebo nebyli ve straně tomu režimu sloužili. Pan generál Pavel je z těch možných kandidátů nejschopnější a nejslušnější člověk který má nejlepší předpoklady vrátit našim lidem úctu a zvednout Česku reputaci ve světě.

  • Petr T. napsal:

   Naprosto souhlasím, přesně jste to vystihl.
   Ještě dodám, že zásadně rozhodující by mělo být to,co ten člověk dělal ani ne tak před 30 lety,ale posledních 30 let.

  • skeptik napsal:

   Skutečný Petr Pithart by se zcela jistě prezentoval lepším pravopisem, než nick Pithart Petr. Určitě by nenapsal Pane Drda, ale Pane Drdo. Určitě by nenapsal ve státní zprávě, ale napsal by ve státní správě.

 47. Surcuf napsal:

  Tipuji, že autor nezažil ČSLA, ani žádnou jinou vojenskou službu, leč kázat dovede…., Na jednu stranu je fakt, že , “ když je v zemi nepřítel, ušlechtilý člověk kariéru nedělá…“ na druhou je třeba se podívat, koho máme na hradě nyní (bývalý člen KSČ), koho hrozí , že mít budeme (agenta StB) a že Pavel byl akceptován do vysokých struktur NATO spojenci a jistě jejich rozvědkami….
  Takže za mne, vést tuto nechutnou antikampaň proti němu je chucpe, pokud autor tedy netouží mít na hradě Bureše v jehož žoldu by toto svinstvo psal….jinak to logiku nedává…cui bono?

 48. Alt napsal:

  Článek se točí na jedné myšlence, na jednom faktu, který každý zná, a na deset způsobů se z něj snaží vyždímat nějaký dojem nehoráznosti. Marně. Text je jednorozměrný a prázdný jako sám Pavel. Stačilo říct, že jeho život je jedna přímá linka bez ohledu na režim, bez odboček, ale taky bez zásluh (nebereme-li jako zásluhy karierismus, konformismus a sebeprosazení). Nečekejme košatost, lidskost a charakter, ale spíš vypínavost, morální ohebnost a šeď diplomatické neurčitosti. Ve stojatých vodách usazených režimů (jako byl ten pozdně komunistický nebo je ten současný) takovéhle lehké charaktery vyplouvají nahoru. Zákonitě.

 49. Jiří David napsal:

  Proboha,už žádného vojáka.Naposled si pamatuju gen.Svobodu jak přistoupil na vše co mu Sověti v 68.roce dali podepsat(sovětská vojska umístěná u nás pro lidi dočasně,normalizaci podle ruských not a td.)To nemáme normální pěknou a vzdělanou ženu?Slováci ji mají,už žádnýho chlapa,tisk neustále tepe do chlapů(Babiš,Špidla a Zeman),všem kteří tam ve vedení byli,nedali pokoj!Tak dejte na ženskou,snad daj pokoj!

  • petrph napsal:

   Pokud by šlo o podobnou situaci jako v roce 1968, tak to si nemusíte dělat starosti, takových hrdinných politiků co by odmítli podepsat jménem státu kapitulaci (nebo jak tenkrát, souhlas s pobytem) u nás ani dneska ve funkcích hodně nenajdete. ( Tím chci napsat, že ti aspoň trochu hrdějších odjedou hned do emigrace).

   A jestli by byla u nás lepší žena? No, nejsem obecně proti, jistě by se jich zopár našlo. ale to se napřed o to musej přihlásit a kandidovat, že áno??
   Takovej luxus , aby čekal/a někde v koutě a ž si ho/jí vyvolí pražská kavárna a odveze zlatým kočárem na Hrad, halt čekat nelze..

 50. Old Harold napsal:

  Budu stručný.
  Jsem volič ODS, TOP 09, podporovatel Ukrajiny a rozhodně nekomunista…ale generála i s jeho „škraloupkem“, chcete-li, bych bral všemi deseti.
  Po dvou 20-ti letech s prezidenty, agenty Kremlu z prognostického ústavu (mimochodem, co jste psal při jejich kampani?) by to byl jasný signál pro východní hordy i EU, že Česko míří konečně z mnohými milovaných, přilísaně korupčnicko-klientelistických východních stepí, konečně směrem k západním demokratickým hodnotám. A to mi stačí. O vnitřní politiku ať se stará (dá-li bůh) další pravicová vláda (i když už tato je v našem „panslovanském“ kanálu už vlastně zázrak).

 51. Pavel napsal:

  A co jeho členství v aspen institutu?

 52. Gabriel Seth EL napsal:

  Dlouhý článek. Dal vám jistě hodně práce. Dokážete se stejným zaujetím popsat kvality i jiného kandidáta, který by měl být tím, kdo splňuje ? A je vůbec někdo takový, kdo by splňoval ? Nejspíš nikdo z těch, kteří by vyhověli, o tuto funkci nejeví zájem. Mýlím se ?

 53. Karel napsal:

  Zajímalo by mne kolik je Adamu Drdovi let. Kdyby žil v době kdy generál Pavel studoval, tak by tokové tlachy z neznalosti nemohl vypustit. Pokud jste chtěli dělat práci která vás bavila a chtěli jste profesionálně růst, bylo členství ve straně povinné.
  Každý nebyl hrdina v tom aby zničil sebe a svoji rodinu. Je potřeba si uvědomit, že v té době si málokdo dovedl představit že je změna režimu vůbec možná. Věci je třeba posuzovat vždy ve vztažnosti k době kdy se staly. Věřím, že pan Drda by se určitě zachoval jako opravdový hrdina a vztyčenou hlavou se nechal poslat i do GULAGU.

  • sqr napsal:

   ergo logický závěr: předpokladem zločinnosti nebylo samotné členství v KSČ, ale karierní postup v této zavrženíhodné organizaci.
   Prachobyčejných členů této ‚organizace‘ bylo u nás ostatně početně celkem dost – a stejně tak jich spousta byla v ulicích při manifestacích roku 89, kdy o dalším osudu Českla nebylo ještě nic jistého a naopak prostí členové strany tím riskovali víc než kdokoli ‚nerangažovaný’…

 54. Dušan napsal:

  Dívat se na minulost prizmatem dneška lze, ale takto odsuzovat někoho je přinejmenším nefér.
  Ono se po revoluci stalo to samé co v Německu po válce. Všichni se divili, kam se ztratili komunisti, respektive nacisti.
  Předpokládám, autore článku, že byste nikdy v životě nevstoupil do KSČ, nikdy by nepodepsal spolupráci s STB, natož Antichartu, ani by nehlasoval pro kolektivizaci, nepodepsal se pod tresty smrti „vlastizrádcům“, nepochodoval coby člen LM a ani neprovolával slávu Gottwaldovi.
  Vážím si vás a stejně tak si vážím ostatních 10 mil Čechů, co by to nikdy neudělali. Jsme skvělý národ!
  Vážím si vás pro vaší morální sílu, jež vás plně opravňuje kritizovat.

 55. Honza napsal:

  Z ideologických důvodů tak, jak byl postaven lustrační zákon původně proponovaný na 5 let, ve skutečnosti na věčné časy, je nominace převlékače kabátů a křivopřísežného bolševického lampasáka, na prezidenta naprosto nepřijatelná. Ale v kontextu doby (a blbostí lustračního zákona) se lustrační zákon s plným dopadem, vztahuje na vykonávání funkce vedoucího počišťovačů (metařů) v okresním městě, ale pozitivně lustrovaný může být klidně i ředitelem zeměkoule. Takže se na tu hnusnou zelenou bolševickou gumu těším. hlavně že mě s největší pravděpodobností přežije.

 56. Jan Hrubý napsal:

  Ve vašem článku jsem nezaregistroval váš názor na morální status Andreje Babiše. Oba dva jsou nejspíš budoucí prezidetští kandidáti. Z článku jaksi vyzařuje tendence z mého pohledu jaksi farizejská. Jste Babišovec???

 57. Slavomír Šiška napsal:

  Dobrý den,
  Pane Adam, co se týče roku 1968 jste nebyl na světě a ještě dlouho ho nevnímal.
  Dobře se Vám soudí život před, že ano. Bavila mi stavařina. Při pohovoru na VŠ, technické téma mi položena otázka, Váš otec vystoupil nebo byl vystoupen z KSČ. Mimochodem vystoupil v březnu. Byl jsem nekompromisně vyhozen. Moje sestra se nedostala na střední školu. Nemáte žádné právo soudit lidi. Každý režim pronásleduje své protivníky. Když chtěl někdo vykonávat svou práci, která ho bavila, prostě podlehl. Jestli je generál Petr Pavel ten správný nebo ne, nechme na lidech. Jedno je důležité, že je ČECH a umí mluvit česky, nežaloval (nedonášel) na jiné. Neříkám koho budu volit, vadí mi jedinci, jako vy. „Prd“ zažili a teď jsou „děsně“ chytří.
  (kdyby jste žil v kapitalismu a propagoval komunismus, hádejte, jak by s Vámi zacházeli???. Jste dost inteligentní na to, aby Vám to došlo. Ještě dnes vidím, jak v československé televizi ukazují, jak zacházejí s demonstranty proti kapitalismu v dnes s námi spřátelenými zeměmi)
  Slavomír Šiška

 58. Ing. Miroslav Had napsal:

  Drda je „Kandrda“. Vojáci vždycky přísahají tomu, kdo je u moci a i když kdysi přísahal jak bylo popsáno, neznamená, že jde o v současných podmínkách o vlastizrádce. Naopak, Navíc situace mezinárodní bezpečnosti je složitá a jeví se, že Russáci mají zájem rozpoutat širší mezinárodní konflikt, který může přerůst až ve 3. světovou válku. V takovém případě je lepší mít za prezidenta, který je zároveň vrchní armádní velitel, vojáka s přímočarým uvažováním a rozhodováním a ne jakéhokoli politika neschopného bez souhlasu svých partajních komilitonů rozhodnout ani to, jaký toaletní papír použije v sídle své politické strany na WC. Proto myslím naopak, že generál Pavel by měl v kontextu současné situace tím prezidentem být. není věcí vojáku kdo a kam je pošle bojovat a umírat. Smrt vojáka bojujícího za komunistické vládce neboli o nic míň než smrt vojáka bojujícího za demokratické vládce. Vytahování špíny na lidi, kteří nikoho nezradili je mrzké a pan Drda nejspíše skončí v pekle za takové hříchy. 30 let po převratu je dost dlouhá doba na to, aby podobné články byly odsuzovány. Je otázka, kdo si páně Drdovy duševní výpotky ve skutečnosti objednal a v čí prospěch jsou zveřejňovány.

  • Jana Lacinová napsal:

   Geniální komentář, pane inženýre, vzdávám Vám veliké díky !!! Vystihl jste situaci tak lapidárně, že není co dodat. S pozdravem a úctou Jana Lacinová ( 78 let )

 59. krag1 napsal:

  Číst tyhle předvolební, zajisté protistranou motivované cancy, je někdy úsměvné, někdy k upřímnému smíchu, jindy k minutě ticha, jindy zase k slzám, či fakt upřímnému pláči. Bohužel jsou málokdy k zamyšlení- jedině snad nad autorem a faktem, čeho jsou lidé schopni. K tomuto sáhodlouhému článku snad jedno. V určité době byli téměř všichni v KSČ. Někdo dělal kariéru (a pokud se zadařilo, je dnes mezi těmi, co využili převratu a následné privatizace k rozkradení majetku republiky, zničení strategických výrobních technologií a hlavně prosazení svých vlastních zájmů), někdo se chtěl jenom věnovat své vysněné práci, což u některých odvětví- jako je například armáda, bez členství ve straně prostě nešlo. A když dělal svou práci dobře, mohl se propracovat vysoko, hodně vysoko, aniž by měl mimo členství se stranou cokoli společného. A to je podle mne případ generála Pavla.

 60. Ing. Miroslav Had napsal:

  Omluva za několik překlepů.

 61. Jan Fojtík napsal:

  A jaké je to s jeho údajným půlročním školením na Akademii generálního štábu Sovětského Svazu?

 62. Ctirad Bednář napsal:

  Výborný komentář, logický a do detailu promyšlený.

  Za sebe bych jen dodal, že může nastat situace, kdy bude nutné volit menší zlo. Co když ve druhém kole budou mít oba kandidáti komunistickou minulost?

  Pro mě je potom rozhodující jejich nynější postoj k politické realitě, ve kterém mohou prokázat schopnost zdravého úsudku a morální hodnoty, za kterými si stojí. Generál Pavel i tady selhává na celé čáře. Ani dnes nestojí na straně demokracie a svého národa, ale jakožto kovaný sluníčkář a sluha globalistů znovu selhává.

  Ostatně tvrdím, že v očích myslícího voliče by dnešní sluníčkářství politika mělo být obecně závažnějším problémem než komunistická minulost.

 63. Antonín Thurnwald napsal:

  Vážený pane Drdo,

  ačkoli Vaše závěry vypadají na první pohled logické, z vlastní zkušenosti mohu říci, že takto jednoduché to prostě nebylo. Všichni jsme za dob socialismu žili ve značné nejistotě.
  Nicméně, otázka „obrany vlasti před demokratickm západem“ není výsostnou záležitostí socialismu a „satelitismu“ SSSR. Já sám jsem sloužil na vojně v letech 1991 – 1993, tedy v době po pádu komunismu, kdy jsme již žádným satelitem nebyli. A přesto měla republika a armáda bojové plány na obranu proti útoku ze všech stran, včetně obrany před útokem z demokratického Německa. Do NATO, jak jistě víte, jsme vstoupili teprve v roce 1999, tedy téměř 10 let po sametové revoluci. A kdyby nás v té době někdo (byť i demokratický Západ) vojensky napadl (jakkoli to bylo nepravděpodobné), jistě by po nás vojácích (a dalších vojácícch během oněch 10 let) bylo požadováno,a by bojovali… Tak to prostě je.

 64. herman napsal:

  Ani náhodou! Volím Petra Pavla.

 65. Josef Novák napsal:

  Tento článek se snaží pošpiněním generála Pavla nahnat body jiným kandidátům. Kdo v minulosti něco znamenal musel být v KSČ. Pane Drda sice nevím kolik Vám je ale takovéto věci vám musí být jasné. To že byl někdo v KSČ je už obehraná písnička. Vymírající strany se dnes už nikdo nelekne. Jiný Kamenák tam nemáte?

 66. Zdeněk Vybíral napsal:

  Dobrý den pane Drda.
  Váš komentář je velmi zajímavý a vyčerpávající. Chtěl bych Vás poprosit o podobný komentář k ostatním prezidentským kandidátům. Určitě by mi to pomohlo v rozhodování. Poprosil bych Vás o stejnou důslednost a kritičnost i k ostatním kandidátům. Jinak by si někdo mohl myslet, že jste nějakým způsobem zaujatý.
  Děkuji, Zdeněk Vybíral

 67. Oldřich Vícha napsal:

  Sice velice obšírně komentováno, ale musím i jako pamětník konstatovat, že je to velice výstižně popsáno. Ano, je velký rozdíl mezi komunisty, kteří profitovali ze svého členství a najednou vystupovali z KSČ až po roce 89 a těmi, kteří měli hrdost a odvahu a dokázali odejít v roce 68 a 69. Tento kandidát je podle mě úplně obyčejný prospěchář, kterých bylo v té době velmi mnoho a dnes si může vymýšlet a překrucovat co chce, my pamětníci o tom víme své.

  • Vladimír Petr napsal:

   Již jsem také pamětník, starší než pan generál, ale ve straně byli i lidé, kteří nebyli prospěcháři, jen chtěli pokračovat ve své práci a bez toho to nešlo, nebo byli nuceni, jinak by šli od válu, a v jiném zaměstnání či práci byste již nikdy neslyšeli o nějakém panu Pavlovi, to jsem nikdy v žádné straně nebyl…

 68. Aleš napsal:

  Z celého článku na mě plyne jediné…. Pane Drdo, Vy prostě jen pana Pavla nemáte rád! :o))
  Sám píšete, že prošel bezpečnostní prověrkou a mohl být vysoce postaveným úředníkem-vojákem v NATO. Věřím, že od NATO je ta prověrka více důvěryhodná, než „prověrky“ stovek a stovek našich ůředníků-politiků-podnikatelů, kteří této zemi dnes vládnou politicky i ekonomicky.

 69. Josef B. napsal:

  Další zbytečnej blábol..To je taková nuda že se to nedá dočíst do konce…
  Vzhledem ke komunistickému prognostikovi kterého jsme si zvolili a máme teď(osobně jsem ho nevolil) si myslím že pan Pavel je inteligentní,charismatický a slušně vystupující kandidát..
  A je mi uplně u pr… jakákoliv bulvárem kvitovaná minulost..

  • Aleš napsal:

   a dědeček Adama Drdy byl kdo? Zasloužilý umělec, spisovatel Jan Drda, komunista. Takže by si pan autor měl zamést před vlastním prahem a vyrovnat se nejdřív s komunistickou minulostí svého děda. Do roku 1989 jsme pro režim všichni statečně pracovali, jsme tedy generace kolaborantů.

  • Dorian napsal:

   Souhlas.

 70. Zavazal napsal:

  Hezky se to cte, ale je to Svejk na druhou stranu ma vyhodu,ze zna bolsevickou ideologii jestli by byl schopen ji pouzit na obranu demokrecie nebylo by to spatne ,nez nejaky naivni politik ktery umi jen kecat a nema zkusenosti s KGB politikou.
  V1968 jsem byl u pruzkumaku v Janovicich n .Uhlavou tam bylo videt kdo s kym tahne banda opilcu zmatenych. Byl tam jeden Major Bystricky ktereho si do smrti vazim ktery se zachoval jako opravdovy vlasetenec. Rekl na bojoven rozdeleni v cervnu, ze nanaem uzemi jsou vojska cizi armady a za par dni mel autonehodu a byl poslan do duchodu.To byl pro mne VOJAK .

 71. Kocián napsal:

  Pan Drda by měl takto vyčerpávajícím způsobem probrat životopisy všech kandidátů. Myslím že pan Pavel za třicet let dokázal že stojí za touto republikou. Babišova minulost a současnost bude barvitější. Ten šel tvrdě za kariérou se stranickou knížkou, podle soudu i jako spolupracovník STB. Protože v době socialismu jsme svým způsobem všichni nějak kolaborovali s režimem. kdopak asi tenhle článek platil?

 72. Jaroslav Bauriedl napsal:

  Milý pane Drdo,
  se vším respektem shledávám Vaše hledaní krystalické čistoty v politice, oboru, který je ze své podstaty koncentrovanou špínou, naivním až pošetilým. O to víc, nahrává-li do karet Pavlovu protikandidátovi, který si těch „hříchů minulosti“ na hrbu vláčí přeci jen o pár tun víc a narozdíl od generála se stranickou knížkou nějaké poučení ani nehodlá předstírat. Jakkoliv nechci Pavlovo stranické angažmá zlehčovat, ve Vašem ani v podobných článcích jsem se nikdy nedočetl o konkrétních lidech, kterým by svým působením Pavel ublížil. Narozdíl od Babiše, který za zasebou dosud nechává jen „mrtvoly a spálenou zem“. A toho bychom tedy podle Vás měli volit? Neb statisticky vzato jsou nyní ve hře pouze tito dva.

 73. Patrik F. napsal:

  Pane Drdo, nemyslím si že váš článek nepřesvědčí rozumné a inteligentní lidi, chápu že se jich proti kandidátům vyrojí teď hodně, jak na pana Schwarzenberga před volbou prezidenta. Je mi líto takových pisálků jako jste vy, kteří budou v zapomnění, snažíc se naklonit misky vah, snažíc se vyplodit cokoliv, aby se zviditelnili a prosadili nejmenovaně svého lídra. Nicméně jsem zvědav jak budete psát i o ostaních kandidátech a schválně, který bude ušetřen, od tam vítr fouká 🙂

 74. Pavel Záleský napsal:

  Milý pane Drdo!
  Je mi moc líto, že právě Vás, který jste udělal desítky reportáží s politickými vězni bolševického režimu u nás pro Paměť národa, obviňují z marketingu pro Babiše. Buďte klidný, před dvěma tisíci lety na tom byl Kristus podobně. Prý ze sebe dělal Božího Syna, tak ho raději ukřižovali. Vy jste snad zatím naživu.. Kdysi jsem Vám řekl, že mnoha lidem zrůdná komunistická morálka již nevadí, prostě si na ni zvykli. Vždyť máme komunisty dalších víc jak 30 let na všech vedoucích pozicích státu a dalších 30 let se bez nich neobejdeme. Takže přeji svatou trpělivost a radost ze života! Pavel

 75. MH napsal:

  Autor článku ještě zapomněl na pionýrský slib. Fakt mám pocit, že to psal nějaký usnoplenec, který tu dobu vůbec nezažil.

 76. Aleš Ingr napsal:

  1) Vypadá to skoro, jako by nám pan Drda chtěl říci koho volit, když si dává tolik práce s jedním kandidátem a tím proč jej nevolit. Úsměvné.
  2) Nevidím nikoho, kdo byl byl pro mě morálně čistější a čitelnější ve vyjádřeních než Petr Pavel. Ano, je tam paní Němcová – ta je ale svázaná se všemi skandály ODS od kterých se nikdy nedistancovala. Podle mě věděla co se děje, jen s nimi držela a drží basu. Paní Bradáčová bohužel nekadiduje… Pan Fišer – kolega vyplnil dotazník sounění s kandidáty u minulé volby ve všech bodem „nevím“ a jako nejvhodnější shoda mu vyšel pan Fišer…
  3) Petr Pavel jak všichni víme, zcela jistě nejhorším prezidentem nebude.
  To by asi nedal nikdo, protože tam je jednička jasná…
  Je srozumitelný ve vyjádřeních, hájí zájmy ČR, má charisma, je reprezentativní a jak je z článku vidět, někomu hodně vadí…

 77. Petr Dohnal napsal:

  Pane Drdo, to je ale hodně špatný článek.

 78. Jiri Bicak napsal:

  Vazeny pane Drdo,

  souhlasim plne s Vami, nikdy jsem v KSC nebyl (ani v pionyru), jako fyzik jsem mel mnohem tezsi podminky cestovat a profesorem na UK jsem se mohl stat az po 1989. Presto musim bohuzel rict, ze Vas clanek mi pripada jako nerozumny. Mel jste se mnohem vyrazneji postavit proti vestsimu zlu babisovskemu a propaovat explicite napriklad Pavla Fischer. Bohuzel mam trochu obavu, ze jste si podvedome byl vedom, ze to by vrhalo negativni pohledy ruznych Vasich kolegu a tak jste tak neucinil, ac vite, ze Pavel je zrejme jediny mozny hrac proti zhoubnemu ANO. Ano?

  Srdecne Vas zdravim a preji hodne sil a napadu do Vasi dalsi cinnosti
  Jiri Bicak MFF UK

 79. Tom napsal:

  Naopak on patří na Hrad již na MLP byl dobrej a výborně hodnocenej , jen škoda že si to nechal s životopisu vyretušovat 🙂 ČSLA Od roku 85 komanč jak poleno v posudku z 88 byl v hodnosti kapitána hodnocen jako: „třídně uvědomělý a politicky vyspělý nadějný kádr ,který jako člen strany při výkonu své funkce u vojsk napomáhá prosazovat vedoucí úlohu strany mezi podřízenými.“ a k lidem co si jej pamatují od vojska jako Komanče a kdy lepením stranických známek důstojníka komunisty si honil frčky na rozdíl od těch co si to odsloužili jako nestraníci na základních funkcích a co pak po revoluci nemuseli předběhnout ostatní soudruhy ve frontě u politruka pluku, aby mohl odevzdat stranickou knížku jako první no tak k těm se dnes ani raději nehlásí 🙂

 80. JiCh napsal:

  Hmmm. Pečlivý rozbor. Zajímalo by mne jestli pan Drda podobné úsilí věnoval také rozboru komunistické minulosti své rodiny. Jestli se nepletu, jeho dědeček Jan Drda sice „prohledl“ s příchodem vojsk, ale do té doby 1945-1968 působil v řadách KSČ řekněme velmi aktivně. Za což se mu v té době dostalo i řádných ocenění. Vidím tu určitou morální paralelu, která by rovněž stála za autorovo zamyšlení, ale mezi jeho články jsem nic v tomto duchu nenašel. Škoda…pak by tento článek působil trochu objektivneji a přesvědčivěji.

 81. Aleš napsal:

  Dost by mne zajímalo, jak se autor článku Adam Drda vyrovnává s komunistickou minulostí svého dědečka, spisovatele Jana Drdy, zasloužilého umělce?
  Roku 1945 vstoupil do Komunistické strany Československa, nicméně inklinoval k ní již před druhou světovou válkou a již tehdy tvrdil, že bude třeba pozavírat některé spisovatele, kteří se stavěli proti komunistickému vidění světa.[2] Po Únoru 1948 zastával významné kulturní i politické funkce. V roce 1955 obdržel Řád republiky.[3]

  Ve volbách roku 1948 byl zvolen do Národního shromáždění za KSČ ve volebním kraji Praha. Mandát obhájil ve volbách v roce 1954 a v parlamentu zasedal až do konce funkčního období, tedy do roku 1960.[4][5] V letech 1949 až 1956 byl předsedou Svazu československých spisovatelů. Společně s Václavem Řezáčem se podíleli na vylučování nekomunistických autorů ze svazu spisovatelů, u některých z nich má podíl i na jejich odsouzení a věznění.[2] Drda a Řezáč nevybíravě postupovali zejména proti katolicky orientovaným a ke katolicismu inklinujícím autorům jako byli Jakub Deml, Jan Zahradníček, Václav Renč nebo Bohuslav Reynek.[2] Dvojice Drda a Řezáč si v této době vysloužila posměšnou přezdívku „Drzáč“.
  Každý ať si zamete před vlastním prahem, než se pustí do kritiky těch druhých.

 82. Jiří Zatloukal napsal:

  Každý člověk ve svém životě prochází nějakým vývojem své osobnosti, důležité je jestli se z toho poučil a jestli jeho charakter se nepřeklopil jen za honbou po moci a majetku. To co nám je zatím nabízeno na předním místě vpreferencích na zvolení prezidenta je flustrujici . V demokracii má každý národ má takové vedení jaké si zaslouží. Tím chci říct že na sobě jako občanské společnosti musíme ještě hodně zapracovat.

 83. Karel Flieger napsal:

  Tohle může napsat pouze člověk který v době socializmu a normalizace nežil anebo naprostý ignorant. Odmítám věřit tomu, že se jedná o příznivce Babiše protože tím by degradoval sám sebe. Volit budu jednoznačně pana Pavla protože je to jediný kandidát splňující kritéria prezidentské funkce!!!

 84. Milan napsal:

  Jsem většinou spíš čtenářem reflexu. Občas sem nakouknu. Tento text patří mezi to nejlepší, co jsem zde četl. Děkuji

  Podobný názor už na reflexu zazněl (tuším tak před půl rokem), ale zde autor vysvětluje důvody svého pohledu více do detailu. Tragédií je, že nakonec asi budeme vybírat mezi dvěma oportunistickými kádry…

 85. barbucha napsal:

  Souhlasím. Buď byl PP mentálně znevýhodněný (jiný by z přesvědčení do KSČ nelezl), nebo vychytralý prospěchářský kariérista.
  Chceme na Hradě blba nebo vychcana či kombinaci obojího? Tak to už můžeme rovnou zvolit Babiše.

 86. Jiří Koťátko napsal:

  Po událostech v letech 1938, 1948 a 1968, kdy byla zčásti vybita, zčásti emigrovala inteligentnější část českého a moravského obyvatelstva a zvláště po roce 1989 kdy se stala emigrace legální, těžko hledat někoho „kdo umí jíst příborem a neolizuje nůž!“
  Bylo by dobré uvažovat, než si opět vygenerujeme novou inteligenci (to trvá!) o někom, kdo tuto společnost která neví co chce, ale nechce nic jiného, stmelí alespoň ze 75%.

 87. Jiří Zatloukal napsal:

  Mít prezidenta v době stavu dnešní občanské společnosti který by nebyl spojen v minulosti s komunisty je neuskutecnitelnym snem. Snažme se aby to spojení bylo co nejmenší. Za posledních 75 let byl výjimkou jen HAVEL kterého paradoksne zvolilo komunisticke národní shromáždění .

 88. sqr napsal:

  …problém propagandisty spočívá mimo jiné v tom, že může začít pokládat své smyšlenky, domněnky a případně i přání za fakta a případně je přisuzovat i někomu jinému…

 89. Oldřich Hein napsal:

  Už jsem se k této problematice několikrát vyjadřoval, leč znovu.
  Pan Drda si plete pojmy s dojmy a není schopen jasného kategorického vyjadřování. Morálka totiž není totožná s mravností (už jsem na toto téma vykonal řadu přednášek). „Převlékání kabátů“ o vojáků zaniklých států i režimů je naprostá pitomost. Značná část příslušníků prvorepublikové armády i policie totiž byli bývalí vojáci i policisté Rakouska-Uherska (jen převlékli uniformy) a část z nich byli bývalí legïonáři, o nichž by si v té době NIKDO neodvážil tvrdit, že jsou to nemorální zrádci, kteří zradili císaře pána. Podobná situace nastala i po rozpadu SSSR a ČSSR. Např. bývalí ukrajinští důstojníci sovětské armády (dokonce komunisté) se po osamostatnění Ukrajiny stali důstojníky Ukrajiny (převlékli uniformy) a stěží by někdo odvážil označit je za zrádce SSSR. A ti z nich,
  kteří se nezbavili příchylnosti k Rusku, nyní nemravně zrazují Ukrajinu a paradoxně se chovají morálně, protože zachovávají morální pravidla Ruska.
  Morálka totiž může být i nemravná, zatímco mravnost může být považována
  za nemorální.
  Podobné paralely nalezneme po celém světě. Panu Drdovi by trocha studia historie i filosofie rozhodně neuškodila.

 90. varuz napsal:

  Co je tohle za blábol, takovou snůšku blbostí jsem dlouho nečetl. To jako že si příslušník ozbrojených složek může vybrat, proti komu bude bojovat, když bude válka? Pan Adam Drda jistě v armádě nebyl, jinak by nemohl napsat takovej blábol.

 91. Václav napsal:

  Jasně, takže raději budeme mít za prezidenta slovenského STBáka, ale my se budeme moct morálně povyšovat, jak jsme nevolili Pavla.

 92. Martin Daniš napsal:

  Petr Pavel není moje první volba. (Z principu nechci, aby se stal hlavou státu někdo s armádním profesním životopisem.) Ale podle všeho to vypadá na souboj mezi ním a Babišem. (Pokud tedy Babiš skutečně bude kandidovat, což podle mne vůbec není jisté. Průzkumy veřejného mínění – a věřím, že i ty jeho marketingové – konstantně a jednoznačně ve druhém kole favorizují Pavla a je otázkou, jestli má pro Babiše smysl se účastnit předem prohraného boje.) Pokud tedy bude druhé kolo Pavel × Babiš, pak jednoznačně preferuji Pavla a to paradoxně kvůli jeho vypořádání se z komunistickou výchovou.
  Pavlův otec jako vojenský politruk synovi od dětství vtloukal ideály komunismu. Na střední internátní vojenské škole žil v socialistické sociální bublině. Na vojenské vysoké to samé v bledě modré (resp. rudé) a pak armáda… Myslím si o Pavlovi, že vzhledem ke své výchově od útlého dětství dělal věci dle svého subjektivního pohledu jako morálně správné. Když dostal příležitost po revoluci nahlédnout, jak to na tom „prohnilém imperialistickém Západě“ opravdu chodí a co je to skutečná demokracie, dokázal svůj „morální kompas“ správně překalibrovat a za posledních 30 let mnohokrát dokázat, že je to čestný člověk, který se bohužel narodil na špatné straně bipolárního světa.
  Proti tomu Babiš celé své mládí prožil na Západě a moc dobře věděl, jaké svinstvo to „budování komunismu“ bylo. Tato životní zkušenost mu vůbec nepřekážela se z kariérních důvodů stát členem KSČ a spolupracovníkem obávané státní bezpečnosti, která tu sloužila k mocenskému prosazování KSČ resp. Kremlu. Babiš byl amorálním karierním členem strany a komunistický udavač. Pavel byl komunistickým vojákem, který v rámci své životní výchovy a zkušenosti byl charakterním člověkem, což se projevilo, po pádu železné opony.
  Ovšem doufám, že volbu Babiš × Pavel nebudu muset dělat. Že Babiš celé prezidentské volby skrečuje a ve finále se utká Pavel s někým bez vojenské i komunistické minulosti, komu budu moci dát svůj hlas s lehkým srdcem.

 93. Hanáková napsal:

  Celý problém je v tom, že u nás se po 1989 komunisti nezakázali. Nebyl by Babiš a ani pan generál…tak je to. Teď se rozebírají zásluhy toho či onoho. Pro mě je víc důležité, co ten daný člověk dělá, než co říká. To je ostatně na těchto dvou příkladech dost vidět.

 94. Pavel Liška napsal:

  Po dlouhé době se mohu na 100% ztotožnit s článkem na HP. Než tohoto generála, to už snad raději tu Nerudovou. I když nejraději bych na Hradě viděl Vondru.

 95. Jiří Pavlík napsal:

  Jděte už ……. ukažte mi ve vládě kdo nebyl komunista. ať je klidně marťan .Pokuď bude myslet na stát a bude dobře reprezentovat stát a zájmy ČR tak ať v klidu vyhraje!
  Mě je jedno z jaké strany ten člověk je hlavně aby dělal pro lidi . U nás na vesnici při volbách vyhrála jedna strana a chtěla za starostu člena který byl za KSČM okamžitě přijeli z kraje a to nejde a tak ( nový starosta za celých 12 let neudělal tolik ) jako předcházející starosta ( ale bohužel byl za KSČM ) tento člověk udělal za 4 roky co byl starostou . a NEJSEM PŘÍZNIVCEM KSČM ,ale chci aby to někam už konečně vedlo

  • Hela Štruncová napsal:

   Pane Pavlíku,máte naprostou pravdu. Myslím si též,že nezáleží na tom, z jaké strany kdo je, hlavně,aby to k něčemu vedlo a abychom konečně přestali mluvit o tom,zda někdo byl či nebyl ve straně. Důležité je,aby ten,koho si zvolíme, pracoval pro všechny občany naší krásné země.

 96. Marek napsal:

  Opravdu zajímavý článek. Možná je třeba připomenout, že KSČ se zde dostala k moci v demokratických volbách a ne revolucí, jako v Rusku. Vojáci nejsou politici, takže asi nemají v popisu práce řešit politickou situaci. Navíc nejen Pavel otočil po revoluci, ale celé Česko se ideologicky otočilo z východu na západ. Dělat z toho něco, co není morální, by snižovalo Česko jako celé, nejen tohoto kandidáta.

 97. Jan kratochvíl napsal:

  Já myslím, že by se mělo také připomenout, jak se pan genarál zachoval v opravdové bitvě… chtěl bych vidět každého z nás na jeho místě. Kolik našich současných vojáků má medaile za statečnost….
  https://cs.wikipedia.org/wiki/Vypro%C5%A1t%C4%9Bn%C3%AD_francouzsk%C3%BDch_voj%C3%A1k%C5%AF_ze_z%C3%A1kladny_Karin

 98. Petr Hrbek napsal:

  Řeči, řeči, řeči. Jako většina věcí v politice je i volba prezidenta vždy z nějakého důvodu volbou menšího zla. Na každém kandidátovi se dají nalézt chyby a nedostatky. Reálná situace je taková, že když nebudeme z nějakého důvodu volit generála Pavla, bude nejspíš -bohužel- zvolen pan Babiš. Takže kdo nechce, aby se tak stalo, měl by volit generála Pavla a bohužel si nedopřát ten přepych respektovat jeho nedostatky a nevolit ho. Tečka.

 99. Monarchista napsal:

  Na rozdíl od Vás, kteří jste na vojně nebyli, já si generála vážím. Čestný, rovný chlap, ale na tuto funkci se určitě nehodí. Jinak má moji úctu. Vy ostatní jděte se svými názory ne Neumětel.

 100. Dorian napsal:

  Článek pomáhá pouze Burešovi. Já mám jasno už dávno. Volím Petra Pavla!

 101. Josef Havránek napsal:

  Fakt, že horkými favority blížících se prezidentských voleb jsou kandidáti, kteří otevřeně, z kariéristických důvodů kolaborovali s komunistickým režimem, je 30 let po Listopadu, hotová tragédie. Cosi nepěkného to o nás vypovídá…
  Pavel mi přijde jako nestydatější pokrytec

 102. petr napsal:

  Cíl nejlepších generálů není válčit – není jejich „touhou“ zničit desetiticí životů. Pokud nemusí vojensky bránit svou zemi. Jeho prohlášení, že by bránil svou vlast – buď proti Západu a nyní proti Východu je naprosto správné (je to součástí jejich přísahy). A tento postoj je vlastní i např. USA (tedy správným velitelům – např. capt. Richard Marcinko, zakladatel SEAL 6). Pokud by se novináři chtěli opravdu dobrat reálných informací, pak by se měli pokusit kontaktovat spolupracovníky Petra Pavla a od nich získat informace, jak Petr Pavel reálně fungoval jako velitel v prostředí bývalého režimu. Článek staví jen na prohlášeních Petra Pavla a jejich kombinací s předpoklady, které jsou s bývalým režimem spojené.

 103. Toky napsal:

  Když peníze dorazí na účet, tak pro Drdu je Babiš ten nejlepší.

 104. Jarda C napsal:

  Lidi, doufejte že Babiš kandidovat nebude a nebude nutno ve druhém kole ohnout záda. Vždyť mnozí z ostatních kandidátů mají na rozdíl od generála páteř – tak jim dejte hlas hned v prvním kole!
  (Osobně je mi z mého vrstevníka pana Pavla na zvracení).

  Jarda

 105. Martin K. napsal:

  Jsem jediný komu věta „mají sloužit, plnit své povinnosti, podávat výkony, stoupat v hierarchii a akceptovat rozhodnutí, která činí politici“ sedí i na jakéhokoliv začínajícího straníka?

 106. Karl Maria napsal:

  Pokud bude v druhém kole prezidentských voleb stát proti Petru Pavlovi někdo jiný než estébák Bureš, tak budu o slovech pana Adama Drdy přemýšlet. Teď je to předčasné.

 107. Miloslav P. napsal:

  Co se v článku popisuje velmi vnímám a chápu…., je mi 60 let. Ale i tak mi přijde Petr Pavel jako poměrně dost vhodný kandidát na jím uvažovanou pozici.

  Miloslav P.

 108. Jiří Choun napsal:

  PP není moje první volba, ALE: pamatujete si na volbu r.2013 a obří billboardy Milicionář prezidentem? Řekl bych, že za tím stála Zemanova klika, neprůhlední sponzoři a k tomu plno užitečných idiotů. Dnes mám s antikampaní na PP dost podobný pocit. Opravdu si někdo myslí, že jsme si tím, že jsme místo prozápadního a relativně slušného Jana Fischera dostali proruského švába, dnes chovance LDN Lány, pomohli? Já tedy rozhodně ne.

 109. Václav Karger napsal:

  Souhlasím s autorovým hodnocením p. Pavla. Je to určitě dobrý a schopný voják. Znal jsem několik schopných a zdatných mužů, kteří by rádi sloužili v armádě. Ale nikdo by je nedonutil sloužit tehdejšímu režimu. Proto si vybrali nebo byli nuceni vybrat jinou práci a dál snít o svobodě. Vím určitě, že nevěří, že by člověk – poslušný voják, který se pro svou kariéru nezdráhal zařadit do komunistické elity – mohl stát v čele státu a podílet se na jeho směřování. My nepotřebujeme v čele poslušného vojáka, ale kvalitního člověka, který si cení svobody a demokracie, ví co je morální a správné, miluje svou vlast a pokusí se pro ni dělat to nejlepší dle svého svědomí. Bez ohledu na momentální popularitu, přízeň tisku atd. Problém je, že zatím takového kandidáta neznám. Kéž bychom zase nemuseli vybírat pouze mezi menším zlem a potom se stydět před celým světem nebo bát komu nebo čeho je poslušným a dobrým sluhou… Václav

 110. Šebesta napsal:

  S autorem článku souhlasím. President republiky by MĚL a to zdůrazňuji MĚL být morální autorita. Petr Pavel to určitě není. a nebude.

 111. Jan Celta napsal:

  Za mne, je mi jedno v jaké straně někdo byl a v jaké straně momentálně je. Obecně hodnotím člověka jaký je, můžeme se názorově i velmi lišit , klidně se s ním v debatě pohádám do krve, ale pokud je to člověk , který může být přínosem pro tuto zemi , tak s tím nemám problém.

 112. Kristián F. napsal:

  Informace v článku jsou čtenáři předkládány jednostranně, s naprosto jasně „čitelnou“ averzí vůči řešené osobě generála v.v. Pavla. Čtenářům jsou podsouvány myšlenkové závěry a soudy pana Drdy, který pro jistotu uprostřed článku nezapomene zmínit, že pokud je čtenář mladšího věku, tak tomu o čem píše prostě nemůže rozumět protože tu dobu nezažil. To dá přece rozum… Ikdyž nejsem slepý zastánce pana Pavla a uvědomuji si problematiku jeho dřívějšího působení ve straně a nelogičnosti některých jeho výroků, takovýto článek kdy pisatel není schopný ani projevit snahu o jakousi formu nezávislé žurnalistiky mi přijde skutečně smutný. Tlačítko „podpořte nás“ mi v tuto chvíli příjde víc než úsměvné…

 113. A. S. Pergill napsal:

  Ta prověrka může souviset s tím, že v USA, dominující zemi NATO, je armáda důsledně apolitická a politické preference jejích důstojníků se nemají promítat do jejich práce. Tedy naprosto opačná situace než v RVHP.
  Pokud se týká samotné osoby, tak jsem kdesi četl, že se prověřuje i případná možnost nemanželského původu (z důvodu vydíratelnosti v některých státech).

 114. Laura napsal:

  Promiňte, ale máte tam i jiné důvody, proč Pavla nevolit? Nejsem z jeho předlistopadové příslušnosti k ruďákům nijak nadšená, ale když se podívám na jeho pozdější vojenskou kariéru, názory i proslovy za posledních 20 let, tak víceméně není co vytknout. Je to bezpochyby schopný člověk, který na rozdíl od jiných alespoň slušně artikuluje a jako hlava státu, tedy v roli reprezentativní, by dle mého nemusel vůbec zklamat.

 115. Vladislav Pintera napsal:

  Petru Pavlovi věřím,že ten etický uzel do kterého je zapletený zvládne díky svému plastickému charakteru a bude řádně sloužit demokracii tak jako posloužil gen. Ludvík Svoboda Rusům .P.Pavel už se v té věci osvědčil,protože posloužil Francouzům a dostal za to i vyznamenání.
  Vzhledem ,vystupováním a zdravotním stavem nám ostudu neudělá a jako generál má dlouhodobě a bez námahy či rizik vysoké příjmy,takže možná není úplatný,což zvyšuje jeho důvěryhodnost.Taky si nechal ušít takovou světlejší uniformu,která mu sluší a když vystrčí bradu vypadá rozhodně.Proto ho budu volit,protože ten druhý je ještě horší.

 116. Tomáš napsal:

  Drda má asi někoho lepšího. Nejsem dokonalý dělám chyby. Myslím že je důležíté se z nich poučit a jít dál.
  Petr Pavel se narodil do složité doby. Je pravda že byl členem strany a armády. Jeho kariera i po roce 1989 stále pokračovala vzhůru a všichni víme kam až sahala. Můžeme si stěžovat na to že byl generál a vedl NATO ale takto si můžu stěžovat na kohokoliv pro jakoukoliv věc. Důležíté je jestli chce bý opravdu prezidentem nás všech nebo jen vlastní firmy. Část lidí chce změnu a v něm jí vidí. Pokud je tak špatný jak se tvrdí proč ho podporuje třeba Svěrák a další známí lidé? Že byl v NATO mu paradoxně pomůže, na takto vysokou funkci se nikdo bez důvěry a schopností nedostane. Proč by to nemohl využít na konci své životní dráhy?
  Andrej donášel na vlastní národ a nikdy to nepřiznal. Ondráček stále sedí v PS, chová se jak dobytek a nikomu to nevadí. Dejme Pavlovi šanci před soudně potvrzeným agentem STB, majitelem holdingu, lhářem, stíhaným podvodníkem, Slovákem jenž stále neumí česky a člověkem, který bez mrknutí oka prodá celej národ za zisk Agrofertu a moc. Pavel furt náš a pokud neuspěje radši všichni emigrujme.

 117. Petr F napsal:

  Tak nevím, hodně se tu hovoří o větším a menším zlu a o tom, že by se mezi nimi nemělo volit. Tyto řeči jsou v teoreticky správné, ale dejte mi jméno jediného kandidáta na presidenta, který by nemohl být někým označen ze menší zlo a to v tom lepším pčípadě.
  Komunistická historie pana Pavla jistě není šťastná, ale kdo si myslí že dnes se prosazování vlastních ambicí obejde bez morálně pochybných kroků a činů je naivní.
  Tento článek semi zdá napsaný hodně zaujetou formou a to buďto z důvodu osobních antipatií, nebo zadání. Těším se až pan Drda vytvoří stejný dějinný rozklad a hodnocení morálních hodnot pana Bububabiše.
  Jo a ještě mimo téma: Víte jaký první návrh, když si hnutí ANO vybíralo jméno? Ali Babiš a 40 loupežníků.

 118. Arnošt napsal:

  Nikdo není dokonalý, ani Masaryk a Havel nebyli. Každý v životě prochází vývojem, poznáním. Někoho nechtěli ani Komančové – a teď by se mohl prsit že má jeden / 100x poblitej / kabát ? Komu je ku prospěchu tohle zpochybňování, relativizace, známé „rozděl a panuj“ ? S Mikešem mě pan Drda mohl pobavit, tady je to jinak. Nevím, zda za 40 let bude psát stejně a kritizovat nebo hájit stejné věci…také se mění. Pokud budou lidi držet pohromadě, zvolí si dobrého demokrata. Pokud ne, rozdělí se a vyhraje kampaň 20 %, podporovaná novináři a kritiky. Jsem optimista, Češi se občas semknou a třeba zrovna teď.

 119. jenicek54 napsal:

  komunistická strana měla být dávno postavena mimo zákon. komunisté vládnou po r 1989 dál .

 120. Ester Peggy Šťastná napsal:

  Dobrý den, jsem o necelý rok mladší než generál Pavel a tu dobu jsem prožila stejně jako on, nikoli jako autor tohoto článku. To znamená, že těsně před rokem 1989 jsem již byla po studiu VŠ a pracovala jsem u ČSD, dnešní ČD. Železnice tehdy byla tzv. modrá armáda a opravdu to tam fungovalo jako na vojně. Nosili jsme uniformy i v kancelářích, nechodili jsme do práce ale do služby, strojvedoucí dostávali jízdní rozkazy atd. Místo politruka jsme sice měli kádrováka, ale choval se obdobně. Kdo chtěl být strojvedoucím, dostal hned přihlášku za kandidáta člena KSČ. Kdo nepodepsal, na lokomotivu se nedostal. Totéž se dělo i v ostatních oborech, nejen na dráze. Členství ve straně se začalo brát jako „řidičák“ na auto. Po roce 1989 zhruba 80% straníků vrátilo své průkazky, protože pro výkon své práce už tento „řidičák“ nepotřebovali. Mám je snad za to odsuzovat, když neměli jinou možnost pro výkon práce, o níž měli zájem? V žádném případě. A co se generála týká: Pokud by to byl kariérista jako Bureš, jistě by ho v nejvyšším velení NATO prokoukli a brzy by se s ním rozloučili. To se však nestalo a generál má nejvyšší bezpečnostní prověrky, jaké lze v NATO získat. Pro mě je prezident v prvé řadě reprezentant státu na mezinárodním poli, zatímco faktickým vládcem země je podle názvu vláda v čele s premiérem. Prezident je rovněž nejvyšším velitelem ozbrojených sil. A kdo jiný rozumí armádě lépe než generál? Jsem přesvědčena o tom, že kdyby Petr Pavel přijel na zasedání NATO ve funkci prezidenta naší země, ještě by se před ním nejméně polovina velitelů podvědomě postavila do pozoru. Pokud autor článku ignoruje tato fakta a snaží se jen rýpat v něčem, co už je starší víc než 30 let (a je to tudíž z právního hlediska promlčeno) – buď si tím řeší nějaký mně neznámý vlastní komplex, nebo generálovi závidí jeho popularitu a velkou pravděpodobnost výhry v prezidentských volbách. V tom případě si dovolím dát mu jednu radu: Nechť si sežene 50.000 podpisů a sám kandiduje. Nikdo mu to nemůže zakázat a má na to plné právo, jako kterýkoliv jiný kandidát…

  • A. S. Pergill napsal:

   Jenže naprosto to samé o tom „řidičáku“ můžete uvést i u toho Babiše. I on potřeboval „řidičák“, aby mohl dělat svou práci. A na rozdíl od předchozích vlád i následující vlády toho zbabral relativně málo.
   Budu hodně ošklivý: „Babišovy“ koncerny tady potřebují obyvatelstvo o určité minimální kupní síle, jinak jim hrozí krach. Proto bude sabotovat (a dělal to i jako premiér) všechny aktivity EU, bez ohledu na to, k čemu se „zavázal“. Prostě proto, že pokud by to vedlo k pauperizaci lidí a ztrátě jejich schopnosti si kupovat jeho potraviny, tak to bude pro něj znamenat těžké ztráty a riziko krachu.
   Uvědomte si, že prakticky vše, co EU produkovala a produkuje, nemá cenu ani cáru použitého toaletního papíru, a tak je třeba k tomu i přistupovat (čehož by asi pan generál schopen nebyl, to by chtělo spíš Švejka). Konec konců, „bruselistán“ stále víc připomíná chcípající habsburskou monarchii. Teď jsem řešil jinde v jiné diskusi, že tam jakási naivka citovala bruselský blábol o tom, že „emisní povolenky jsou nástroj liberalizace trhu“. Přitom pravý opak je pravdou.
   U toho pana, dříve soudruha, generála bych se obával, že jako vycvičený voják bude bez přemýšlení dělat vše, co se po něm bude chtít, bez ohledu na to, zda je to nesmyslné nebo dokonce zločinné (na vojně musíte splnit i zločinný rozkaz, akorát máte právo si dodatečně na jeho autora stěžovat). Člověk vycepovaný takovou morálkou IMHO není dobrým představitelem státu v turbulentní době, do níž se řítíme.

   Budu hodně ošklivý: Dokonce i nějaký mafián, pokud by se u něho podařilo dosáhnout soulad jeho zájmů se zájmem státu, by byl lepším presidentem než pan generál a i lepším premiérem, než pan profesor. A pokud to berete coby nemorální, tak USA hodnotily některé spojenecké představitele zemí 3. světa slovy „je to sice zk…syn, ale náš zk…syn“, a tudíž bylo to hodnocení kladné 🙂 A když mohou takto přistupovat k hodnocení politiků USA, tak proč ne my?

   • skeptik napsal:

    Jenže Andrej Babiš si pro jistotu ty „řidičáky“ pořídil dva. Nejen stranickou legitimaci KSČ, ale i vázací akt spolupráce StB. Ten druhý „řidičák“ přece jen Petru Pavlovi chybí. V případě, že se tito dva „řidiči“ dostanou společně do druhého kola, by byl Petr Pavel kvůli chybějícímu druhému „řidičáku“ menším zlem. V kole prvním nemíním volit ani jednoho z nich.

 121. Babočka napsal:

  Máme jediného vhodného kandidáta na prezidenta naše státu. A to je jednoznačně Pavel Fischer. Žádný krasavec ale charakter.

 122. A. S. Pergill napsal:

  Soudruh generál se tč. projevil svým výrokem o Mašínech, kteří „vraždili“. Jako vycvičený paragán přitom musel vědět, že malé jednotky, pracující v týlu nepřítele, zajatce neberou. Ne proto, že by nechtěli, ale proto, že je to technicky nemožné. Takže sorry, starej komunista a ještě blábolič nepravd. Nevolitelný.

Přidávání komentářů není povoleno