Aleš Rozehnal: Případ Michaláková pohledem mezinárodního práva

Napsal/a Aleš Rozehnal 9. října 2015
FacebookTwitterPocketE-mail

Českou veřejnost pobořilo rozhodnutí norské krajské komise o tom, že mladšího syna českých rodičů Michalákových pošle k adopci k jeho současným pěstounům a že ke staršímu ztrácí matka rodičovská práva a nebude se s ním smět nadále vídat. Jaké má tento verdikt aspeklty z pohledu mezinárodního práva? A jak by na věc mohl nahlížet Evropský soud pro lidská práva, u kterého případ s velkou pravděpodobností skončí?

Jakkoli se zdá, že jde o rozhodnutí, které se řídí výlučně norským právem na ochranu dětí, které vychází z fundamentálně jiných ideologických pozic než právo české, má tato kauza i svůj mezinárodněprávní rozměr. Ochrana dětí a uznání dětských práv je jedním ze základních principů evropské sociální a právní politiky. Pokud zde hovoříme o Evropě, nejde pouze o státy Evropské unie, ale o státy, které jsou signatáři Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.


Psali jsme: Reakce na kauzu Michaláková: V Česku silná slova, v Norsku naprosté ticho


Je však nutno konstatovat, že mezi evropskými národními systémy ochrany dětí existují velké rozdíly. Ty nejsou dány ani tak heterogenitou národních právních řádů, ale komplexem rozdílných ideologických základů, kulturní a sociální filozofie jednotlivých společností a rozdílným pojetím role rodiny. Z tohoto důvodu není realistické a možná ani žádoucí vytvořit evropský systém ochrany práv dětí, ale existuje snaha o aproximaci právní kultury jednotlivých států vytvořením společně sdílených principů. Mnoho těchto principů bylo zakotveno v řadě mezinárodněprávních dokumentů a judikatuře Evropského soudu pro lidská práva.

Dva modely: „rodinný“ a „etatický“

Přístup rodinného práva k ochraně dětí v Evropě osciluje mezi dvěma modely. Prvním modelem je model ústřední role biologické rodiny dítěte a druhým modelem je model soudní intervence, který straní možnosti odebrání dětí z rušivého prostředí a jejich umístění v adoptivních rodinách.

Nejdůležitějších zásadou ochrany práv dítěte je to, že musí být favorizována péče o dítě biologickými rodiči. Vzájemné soužití dětí a rodičů je jedním ze základních prvků rodinného života, který je chráněn Úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod.

V případě, že dojde k oddělení dětí od rodičů, musí státní orgány vyvinout maximální snahu o znovusjednocení rodiny. Tato snaha musí zahrnovat použití veškerých prostředků, které jsou možné. Zásadou, která je vyjádřena již v Úmluvě o právech dítěte, je to, že pokud je dítě odděleno od jednoho nebo obou rodičů, má právo udržovat pravidelné osobní kontakty s oběma rodiči, pokud to není v rozporu s jeho zájmy. Nepřípustný je úplný zákaz styku nebo komunikace rodičů s dětmi, neboť tím se značně snižuje možnost znovusjednocení rodiny, což by mělo být hlavním cílem.

Trvalá separace je výjimečný krok

Oddělení dětí od rodičů musí být zcela výjimečné a může být ospravedlněno pouze relevantními a dostatečnými důvody. Evropský soud pro lidská práva uznává, že úřady jednotlivých zemí mají relativně velkou míru svobodného uvážení v přístupu k posuzování potřeb dítěte a zejména jeho odebrání rodičům. Nicméně jejich rozhodnutí musí korespondovat s vážností důsledků, které vyvolá.

Evropský soud pro lidská práva vyžaduje, aby takový zásah úřadů byl odůvodněn jasně, relevantně a dostatečně. Není přípustný vágní popis situace nebo odkaz na dokumenty ve spise apod. Soud vyžaduje zejména, aby byly zváženy všechna další podpůrná opatření, která jsou alternativou k nejextrémnějšímu opatření, kterým je odebrání dítěte.

Nepřípustné je také odebrání dítěte z důvodu nedostatku finančních prostředků rodičů nebo nevhodného ubytování dítěte. Odebrání dítěte by tak mělo být omezeno pouze na případy, kdy setrvání dítěte s rodiči ohrožuje jeho život. Pokud se rodič dlouhodobě domáhá obnovení jeho rodičovských práv, většinou je to známkou tohoto, že prokazuje zájem o dítě a že jeho život neohrozí.

Pop-up mobil Mobile (207451)
SMR mobil článek Mobile (207411)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-2)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-3)
SMR mobil pouze text Mobile (207431)

Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.

Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Skyscraper 2 Desktop (211796-4)