Foto: Petr Topič/ MAFRA/ Profimedia

Když biskupové nemají co říct. Církev jako spolek uctívající sám sebe

Napsal/a Přítomnost 29. srpna 2023
FacebookTwitterPocketE-mail

KOMENTÁŘ. Odvolání Tomáše Petráčka z Katolické teologické fakulty UK a Prohlášení České biskupské konference k aktuálnímu dění ohledně manželství a rodiny nevypovídají jen o nesouhlasu církevních představitelů s Istanbulskou úmluvou a manželstvím pro všechny. Biskupové nedokáží projevit schopnost naslouchání reálným problémům společnosti a vyhledávat a vstřebávat relevantní informace. Místo toho se dopouští nekvalifikovaných a ideologických prohlášení, která pro společnost nemají konstruktivní přínos.

Z Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy byl odvolán známý kněz a uznávaný akademik Tomáš Petráček. Fakulta sice argumentuje pragmatickými finančními důvody, existuje ale silné podezření, že pravým důvodem je něco jiného.

Čeští biskupové vydali 5. července tzv. „Prohlášení ČBK k aktuálnímu dění ohledně manželství a rodiny“ (dále Prohlášení), kde se vymezují proti přijetí Istanbulské úmluvy, argumentují tzv. „genderovou ideologií“ a protestují proti snaze uzákonění manželství pro všechny. Tomáš Petráček se naopak manželství pro všechny zastával a proti ultrakonzervativcům se vymezil.

Za hlavní problém počínání biskupů nepovažuji homofobii (která problémem samozřejmě je), ale jejich celkový nezájem o fakta a o naslouchání potřebám společnosti.

Není to poprvé, co byl někdo z Katolické teologické fakulty vyhozen kvůli spojitosti s tématem homosexuality. Bývalý jáhen a pedagog Jaroslav Lorman musel přestat vyučovat po svém veřejném coming-outu.

Zmíněné případy nejsou „pouhým“ vyhozením z práce, ale také narušením svobod akademického prostředí, kde by o akademické práci a pracovních úvazcích měly rozhodovat jiné kvality než názor nebo veřejné projevení vlastní identity.

Boží záměry s rodinou

Jde ale o mnohem závažnější problém. A tím problémem, který chci zmínit, není pouze homofobie ze stran konzervativců, kteří mají v církvi i na fakultě vliv. Tato homofobie je jen jedním z projevů závažné strukturální nemoci českých ultrakonzervativců, a tudíž i církví, ve kterých mají vliv.


Text publikujeme na základě spolupráce s nezávislým týdeníkem Přítomnost

Titulek a mezititulky jsou redakční, autorem textu je Dominik Obruča, učitel a spisovatel.


Když jsem Prohlášení z 5. července četl, více než názory, se kterými se neztotožňuji, mě zarazila argumentace, kterou zde biskupové používají. Istanbulská úmluva, která si klade za cíl potírání násilí na ženách a sexuální násilí, je podle tohoto Prohlášení nejen nepotřebná a nepřínosná, ale dokonce nebezpečná, protože „degraduje vztah mezi mužem a ženou na antagonistické měření sil a programově relativizuje hodnoty evropské kultury a jejich předávání dalším generacím“.

Biskupové zde píší dokonce toto: „Vnímáme, že (Istanbulská úmluva) slouží plíživému pronikání ideologie genderu.“ Fakta a názory odborníků z mnoha různých zemí, na které Istanbulská úmluva reaguje, biskupové degradují na jakousi nebezpečnou ideologii a reálný problém bagatelizují a de facto vybízejí k jeho přehlížení.

V další části Prohlášení, kde se biskupové vyjadřují k manželství pro všechny, se píše. „Kde bere naše společnost odvahu upřít budoucím dětem právo na to, mít a znát svou matku a otce? Nejedná se o nový druh násilí páchaného na dětech?“

Mám tomu rozumět tak, že násilí na ženách a domácí násilí neexistuje, nebo je „v pořádku“, a jedinou hrozbou jsou tzv. „duhové rodiny“, které opět dle řady výzkumů a odborníků žádný negativní vliv samy o sobě na děti nemají?

Opravdu mám věřit tomu, že dvojice muž a žena jsou dobrými rodiči zcela bez ohledu na množství projevované agrese a násilí, prostě proto, že jsou mužem a ženou?

Jak je možné, že na začátku onoho krátkého textu násilí neexistuje (přestože odborníci praví opak) a na konci je největším problémem druh násilí, které průzkumy zabývající se výchovou dětí stejnopohlavními rodiči potvrzeno nebylo?

Prohlášení pak končí konstatováním: „Neexistuje žádný důvod, který by umožnil stanovit podobnost či analogie, a to ani vzdálené, mezi homosexuálními svazky a Božím záměrem s manželstvím a rodinou.“

Jak jsem napsal výše, za hlavní problém počínání biskupů nepovažuji homofobii (která problémem samozřejmě je), ale jejich celkový nezájem o fakta a o naslouchání potřebám společnosti.

Vím o případech, kdy kněz při kázání dával přesné instrukce, jaké straně dát hlas ve volbách. Mluvil jsem s člověkem, který trpěl těžkými depresemi, ale odbornou pomoc nevyhledal, protože mu kněz vysvětlil, že má toto utrpení přijmout jako oběť od Boha.

Stereotypy a atmosféra strachu

Červencové Prohlášení je dobrý příkladem, jak se s informacemi pracovat nemá. Pokud by Katolická teologická fakulta chtěla vykonat nějakou společensky prospěšnou činnost, mohla by biskupům v návaznosti na Prohlášení nabídnout školení o práci se zdroji a kritickém myšlení. Říkalo by se tomu třeba třetí role univerzity.

Nebo celoživotní vzdělávání, jehož cílem by bylo upozornit na chyby, kterých by se měl vysokoškolsky vzdělaný člověk vyvarovat. Prohlášení je také učebnicovým příkladem ideologického textu – přestože sám před ideologiemi varuje.

Tato svévolná práce s fakty a ideologičnost ze strany církevních představitelů není ničím novým. V roce 2015 například tehdejší pražský arcibiskup Dominik Duka v souvislosti s uprchlickou krizí píše:

„Byli bychom ale asi dost překvapeni, a to nemile, kdybychom pomáhali zraněnému a on se po naší obětavé pomoci domáhal našich peněz či zakoupení mobilu, protože si potřebuje zavolat domů.“

Vlastně by stačilo, kdyby se konzervativci inspirovali skutečnou historií církve, do které patří i vznik univerzit, vědeckého bádání, zkoumání a přijímaní nových poznatků a akademické svobody.

Problematické na tomto výroku nebylo jen to, že nahrává hloupému argumentu proti pomoci uprchlíkům postaveném na nesmyslné úvaze, že „kdo má smartphone, ten pomoc nepotřebuje“.

Duka se zde de facto přiznal k tomu, že humanitární pomoci a situaci běženců vůbec nerozumí. A nejen to – i bez znalosti zásad humanitární pomoci (ke kterým kromě materiální pomoci patří také zajištění důstojnosti) musí být každému člověku s minimální mírou empatie jasné, jak je kontakt s rodinou a prosté sdělení „jsem stále ještě naživu“ důležitý.

Duka tehdy do veřejné debaty nepřinesl žádnou konstruktivní ani povzbudivou myšlenku, pouze podpořil negativní stereotypy a atmosféru strachu.

Příkladů bychom našli více. Ve zmiňovaném roce 2015 se z kazatelen poměrně běžně ozývaly zcela neodborné analýzy islámu.

Jakožto společenskovědně vzdělaný člověk jsem předtím i později v kázáních a různých veřejných projevech církevních představitelů zaznamenal poměrně zásadní dezinterpretace různých sociologických fenoménů.

Vím také o případech, kdy kněz při kázání dával přesné instrukce, jaké straně dát hlas ve volbách. Stává se i, že kněží dávají zcela neodbornou psychologickou podporu. Mluvil jsem s člověkem, který trpěl těžkými depresemi, ale odbornou pomoc nevyhledal, protože mu kněz vysvětlil, že má toto utrpení přijmout jako oběť od Boha.

Uzavřenost, ochota naslouchat jen určitým názorům a ideologičnost jsou bohužel výraznými trendy v církevním prostředí i v prostředí nejvyšších českých církevních představitelů.

Zatvrdit se na negaci

Nechci tvrdit, že církev působí ve společnosti pouze negativně. Naopak, existuje mnoho inspirativních kněží i řeholníků, kteří si kompetence svých oborů uvědomují, mají empatii a vůli naslouchat lidem kolem sebe a neuzavírat se v určitých kruzích.

Uzavřenost, ochota naslouchat jen určitým názorům a ideologičnost (která se projevuje mj. vehementním varováním před všemožnými i nemožnými ideologiemi) jsou ale bohužel výraznými trendy v církevním prostředí i v prostředí nejvyšších českých církevních představitelů.

Pokud někdo tvrdí, že katolická církev je ve skutečnosti sektou, může autorům Prohlášení děkovat za argumenty.

Pokud církev reprezentuje skupina strašící pojmy jako „genderová ideologie“ a neustálým samoúčelně negativním postojem k čemukoliv, co se týká tematicky LGBTQ+, tak se opravdu nejedná o komunitu otevřenou všem lidem. Církev v tomto pojetí připomíná spíše politickou stranu nebo spolek uctívající sebe sama.

Přitom problém má principiálně jednoduché řešení. Je jím otevřenost a zájem a okolní svět. Vlastně by stačilo, kdyby se konzervativci inspirovali skutečnou historií církve, do které patří i vznik univerzit, vědeckého bádání, zkoumání a přijímaní nových poznatků a akademické svobody.

Koneckonců k této otevřenosti vybízí i samotný papež František, jehož selektivně vybranými výroky konzervativci argumentují i ve zmiňovaném Prohlášení, který nedávno inicioval velký synodální proces.

Jak jsem napsal výše, homofobii nepovažuji za hlavní problém projevů církevních představitelů, ale za jeden z projevů jejich uzavřenosti před okolním světem. Samotný fakt, že si neuvědomují, kolik lidí mohou svými projevy zranit, a negativní zkušeností je tak demotivovat od hledání podpory v církevním prostředí, je zarážející.

Již zmiňovaný papež František přece říká, že církev má být polní nemocnicí. A právě lidem potýkajícím se s různými formy diskriminace, nepřijetí či jinakosti by tato nemocnice měla sloužit. Mohou to být lidé, kteří nezapadají do mainstreamových představ o sexualitě nebo genderu, mohou to být uprchlíci.

Problém tvrzení „Neexistuje žádný důvod, který by umožnil stanovit podobnost či analogie, a to ani vzdálené, mezi homosexuálními svazky a Božím záměrem s manželstvím a rodinou“ nespočívá jen v upření určitého způsobu života homosexuálním jedincům. Biskupové totiž zcela ignorují otázku, co je tedy Božím záměrem pro ně.

Církev by ze své podstaty měla fungovat jako živý organismus, který se časem vyvíjí a proměňuje, stejně jako celá společnost.

Zatvrdit se na negaci (ať už s ní souhlasíme, nebo ne) je zoufale málo. Pastorační práce zaměřená na skupinu LGBTQ+ je v katolické církvi stále velmi ojedinělá, ochota vlivných biskupů naslouchat opravdovým potřebám těchto lidí je nulová. Pokud má církev sloužit svému účelu, musí být otevřená všem, musí hledat místo pro rozdílné lidi celého společenského spektra.

A byla nevěsta panna?

Pokud budou církevní kruhy nabízet homofobii (byť třeba jen latentní, nesdělovanou explicitně, projevovanou třeba jen tabuizací některých témat), případně se zaseknou v jednoduchém postoji „patříš mezi nás, ale svoji přirozenost musíš trvale potlačovat“, tak skutečně bude celé prostředí inklinovat směrem k elitářskému sektářství.

Církev by ze své podstaty měla fungovat jako živý organismus, který se časem vyvíjí a proměňuje, stejně jako celá společnost.

Faktem je, že instituce manželství již prošla celou řadou změn. Manželství v evropském prostředí již dávno nedomlouvají rodiče ženicha a nevěsty, novomanželé nemusí dokazovat vyvěšením prostěradla, že nevěsta byla před svatbou panna, svazky mezi lidmi z odlišných sociálních poměrů již nejsou společensky nepřijatelné, nevěsta nemusí ze své rodiny přinášet věno a později se starat o rodiče manžela.

Z čistě sociologického pohledu na věc nevidím důvod, proč by se tato instituce nemohla i nadále posouvat a přijímat podoby, jaké z minulosti neznáme. Aniž by si to konzervativci uvědomovali, i jejich manželství a rodiny profitují z dlouhé historie postupné liberalizace ve společnosti i v církvi.

Nechci na tomto místě místě podsouvat českým biskupům, jaký by měli zastávat názor na manželství pro všechny. Chci ale projevit lítost nad neschopností diskutovat s názorovými odpůrci, naslouchat jejich argumentům.

Pokud biskupové a další církevní představitelé nebudou naslouchat lidem, kteří to potřebují, a pokud si nebudou ochotni zjišťovat ověřené informace a reflektovat i jiné zdroje než ty, se kterými bez ohledu na faktickou relevantnost ideologicky souzní, nebude možné jejich prohlášení vnímat jako relevantní příspěvek do konstruktivní společenské diskuze.

Kdyby tito lidé neměli díky svému postavení v hierarchii významné organizace vliv na veřejné mínění (a na personální obsazení vybraných akademických institucí), pravděpodobně by jejich Prohlášení žádný rozruch nevyvolalo, protože zkrátka nepřináší nic než opakování negativních a ničím nepodložených stereotypů.

Je smutné, že v situaci, kdy biskupové nemají společnosti co říci, dochází na KTF UK k vyhazovu akademika, který toho společnosti, církvi i studentům může říci dost.

Pop-up mobil Mobile (207451)
SMR mobil článek Mobile (207411)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-2)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-3)
SMR mobil pouze text Mobile (207431)

Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.

Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Skyscraper 2 Desktop (211796-4)