Islamolog Zdeněk Müller: Proč mladí muslimové tíhnou k džihádismu

Napsal/a Zdeněk Müller 15. listopadu 2015
FacebookTwitterPocketE-mail

Vyšetřovatelé pátečních útoků v Paříži intenzivně pátrají po identitě atentátníků. Vzhledem k tomu, že se k útokům přihlásil Islámský stát, dá se předpokládat, že jde o mladé muslimy, kteří se dali na cestu džihádu.  Arabista Zdeněk Müller, publicista a esejista žijící v Paříži, v létě pro HlídacíPes.org analyzoval, proč mladí muslimové tíhnou k radikálnímu islámu.

Současnou krizi islámu lze pochopit jako odraz silně prožívaného nábožensko-kulturního sváru. Narážejí v něm do sebe hrdost na náboženství, které dává svým věřícím pocit nadřazenosti, a silná frustrace a pocit pokoření z civilizačního zaostávání muslimského světa.

V moderním světě se setkáváme s důrazným společenským příkazem, který se dá formulovat jako imperativ: „Buď sám sebou!“ Požadavek individuálnosti každého je na první pohled žádoucí a každý z nás na něco takového po svém aspiruje. Praxe je ovšem složitější.

Existovat pro sebe mimo příslušnost k nějakému většímu společnému celku, trvat na své vlastní volbě, být a zůstávat na výši svých vlastních tužeb je těžké a nesnadné. Každý nemá stejné prostředky a není pokaždé vybaven dispozicemi přijmout takovou individuální roli a zvyknout si na ni.

Fundamentalismus jako alternativa

Není zřejmě od věci, že někteří mladí lidé, kteří vycházejí z muslimského přistěhovaleckého prostředí, leč nejen nutně jen oni, mohou mít pocit, že se jim v takovém moderním individualismu něčeho nedostává. Mohou dokonce propadat panice, že nejsou jaksi uzpůsobeni k tomu, aby společenský příkaz být sami sebou přijali.

Při takovém rozpoložení se může náboženský fundamentalismus stát přitažlivou alternativou. Nabízí soubor norem, jak se chovat a jednat, přináší komunitu, s níž se lze spojit, dává tradici, do níž se lze vepsat. Navíc se tu mladým lidem servíruje lákavá možnost oddat se nějaká záležitosti, úkolu, něčemu, co se staví jako vznešené a šlechetné. A skrze takovou odevzdanost věci, která má ráz poslání a překračuje meze individuálního, nabývá takový aspirant na plnění vznešeného, posvátného cíle sám vážnosti a sebeúcty.

Dříve lákal maoismus a trockismus

Útěky mladých k džihádu se dají přirovnat k někdejším útěkům mladých levicových radikálů k maoismu a trockismu coby k náhražkovému náboženství. Také oni hledali ve světě místa, kde se zapojit aktivně a přinést svůj podíl na vizi nového nebo „spravedlivějšího světa“.

Přesto se něčím dosti podstatným lišili od dnešních mladých džihádistů. Byli výrazněji více integrovaní společensky a kulturně do prostředí, z něhož vycházeli, a nebyli stavěni před tak silné téma národní a kulturní identity jako současní mladí muslimští radikálové.

Měli se navíc kam vrátit, když vychladli z horečky dětských nemocí levičáctví. Něco podobného mladé džihádisty sotva čeká. Vzešli z ničeho a nebudou mít k čemu se vracet. Moderní individualistická společnost jejich „zmoudření“ dokáže sotva anticipovat a nezbývá jí než sázet na náhodu, případně na nečekaně probuzenou sebeodpovědnost jedinců.

Evropský rozchod s náboženstvím

Je specifikou evropské historie, že se rozešla s náboženstvím jako svorníkem společenské organizace. Odchod od náboženství v kolektivním smyslu samozřejmě neznamená konec náboženského vyznání v životě jedinců. Náboženství nadále hraje hlavní roli v životě věřících a to jako projekt spásy, tak jako zdroj morálky. Z „odkouzlení světa“ – jak nazval roztržku Evropy se zvyklostí podřizovat se božskému společensky a individuálně filosof Marcel Gauchet ve své stejnojmenné knize v roce 1985 – těží individualismus, nezávislost, rovnost v právech a demokracie.

Skoro pět století trvají evoluce „odbožštění světa“ přinesla svobodnější a lidskému pokroku příznivější kulturu. Její výhody jsme přijali a už dávno nemyslíme, že by mělo být jinak. Přesto lze pochopit, že náš způsob organizace života a společnosti působí v jiných společnostech pokud nikoliv přímo rozkladně, tak alespoň s destabilizujícím efektem.

Některé společnosti si přejí převzít výdobytky západní modernosti a přitom si uchovat svou vlastní identitu historickou a náboženskou. Znamená to nadále se organizovat podle náboženských zásad a předpisů. To je případ celé jedné části muslimského světa.

Nechybí tu ovšem ani odmítání Západu, nezřídka vyjadřované velice halasně a okázale násilnickým způsobem. Velmi zjednodušeně řečeno, důvod k tomu lze najít v konfliktu mezi povahou islámu a jeho objektivní historickou situací.

Islám se cítí nadřazen i ponížen

Islám se vydává za „konečné“, dovršené zjevení, za důsledný monoteismus, který navazuje a „napravuje“ ostatní jednobožská vyznání, která se měla zpronevěřit důslednému abrahamskému teocentrismu. Logicky z toho vychází závěr, že islám je ostatním monoteismům chtě nechtě nadřazen.

Ovšem pokud tento pocit nadřazenosti trvá nebo se v aktuálním světě pěstuje, stíhá ho nesmazatelná realita civilizačního neúspěchu muslimských společností, pokud jde o ekonomický růst, materiální blahobyt, vědecký a technický pokrok, apod. Tento konflikt věroučné představy a objektivní skutečnosti podněcuje a živí velice hlubokou krizi v muslimském vyznání a provokuje žárlivý nesouhlas a výtky na adresu Západu.

V takovém kontextu lze pochopit, proč se někteří muslimové uchylují k naději, že pomocí důsledného dodržování „božího zákona“ se podaří muslimům navázat na minulost pokládanou za zářnou a slavnou. Nesoulad mezi náboženskou příslušností prožívanou jako výlučnou a nenapodobitelnou a ponižováním pociťovaným muslimy v každodenní praxi se může projevit jako islný zdroj motivací pro obrat k džihádu u části mládeže, která krizi islámu bere osobně.

Džihádistický kolektivismus vs. individualismus

Protijed na džihádistické pokušení je třeba hledat v širších souvislostech moderního individualismu. Co je potřeba učinit, aby mladá generace konfrontovaná s krizí národní a kulturní identity svého prostředí a sváděná lákadly džihádistického kolektivismu našla cestu k individuálnímu uplatnění a víru, že práce na sobě a vlastními silami přináší nejsladší ovoce?

To je nová společenská otázka dneška. Jako průmyslová revoluce postavila otázku uplatnění tříd, vznáší moderní dnešek otázku uplatnění jedinců. Jak k tomu nabídnout prostředky všem? Cestu k odpovědi otevírá jen hluboká reflexe zaměřená na vzdělávání. Neboť hlavně a především od vzdělání se odvíjí schopnost každého jednotlivce k vlastní nezávislosti a pochopení individuální hodnoty své i všech ostatních.

Fanatismus džihádismu, podobně jako rasismus či nacionalismu, je odpovědí na úzkost, kterou vyvolává vykořenění z jistot rodné obce. Vzdělání a kulturní růst mohou toto vykořenění kompenzovat. Pokud modernost chápeme jako rozplynutí se moci, kterou měly rodné obce a mateřská řeč nad každým člověkem, pak dáváme najevo, že jde o jev samovolný. Na něj musí ovšem navázat akt voluntaristický, jehož obsahem je předefinování vlastní identity pomocí argumentů a kritiky sebe sama, což se neobejde bez vzdělání a kultury.

Patos modernosti, který se charakterizuje samovolným a uvědomělým odstupem od rodné obce, se ocitá v konfrontaci s islámem, ale i s naším západně moderním světem. Staví nás před volbu naučit se žít v universálně lidském společenství nebo setrvat v iluzi o konečném vítězství jediné civilizace.

Pop-up mobil Mobile (207451)
SMR mobil článek Mobile (207411)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-2)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-3)
SMR mobil pouze text Mobile (207431)

Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.

Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Skyscraper 2 Desktop (211796-4)