Víme, že vás reklamy otravují, můžete nezávislou žurnalistiku podpořit i jinak, například prostřednictvím systému Darujeme.cz.
,

„Akciovka na odpady“ v Olomouckém kraji zatím nebude. Z jednání zastupitelstva byl bod o jejím založení opět stažen

Spolek Odpady Olomouckého kraje vznikl v roce 2015, aby se mohly obce v Olomouckém kraji připravit na plánovaný zákaz skládkování v roce 2024. Před časem inicioval spolek vznik akciové společnosti, která by se o zpracování komunálního odpadu starala. Návrh na její zřízení byl už ale dvakrát stažen z jednání krajského zastupitelstva.

Mělo jít o bod číslo 38 na posledním zasedání zastupitelstva Olomouckého kraje. Při schvalování programu zasedání však hejtman Ladislav Okleštěk (ANO) oznámil, že bod byl z jednání stažen.

Okleštěk krok vysvětlil tím, že chybí pořádné podklady pro to, aby vůbec mohlo dojít k hlasování. A to i přesto že bod předtím na jednání zastupitelstva navrhla krajská rada, jíž je Okleštěk členem.

Jednalo se přitom již o druhý pokus rady, aby se založení krajské akciovky dostalo na program jednání zastupitelů. V prosinci loňského roku měl být bod projednáván, ale i tehdy byl těsně před začátkem jednání stažen.

V navrhovaném bodu se píše o založení akciové společnosti, v jejímž čele by stál náměstek hejtmana Milan Klimeš (ANO) a do níž by kraj investoval 6 600 000 korun.

„Zdroje ze základního kapitálu budou použity zásadně na financování projektu a výběrového řízení na výběr poskytovatele služeb na zajištění využití směsného komunálního odpadu, jakož i na samotný provoz a administrativní náklady akciové společnosti. Náklady na administraci výběru dodavatele budou následně zpětně získány od vítězného uchazeče,“ píše se v důvodové zprávě ke vzniku akciovky.

Zdroj: Shrnutí „Studie proveditelnosti na realizace zařízení k využívání zbytkových směsných odpadů na území Olomouckého kraje“

Samotná akciová společnost by měla sdružit velká města v Olomouckém kraji a obce, které jsou členy spolku Odpady Olomouckého kraje. Cílem akciovky je pak připravit projekt, z něhož by měla vzejít překladiště odpadu a hlavně zařízení, které se o odpad postará. Kraj tak reaguje na blížící se zákaz skládkování v roce 2024.

Porušovala by akciovka zákon?

Ačkoliv byl bod o založení akciové společnosti z jednání stažen, stejně se nesouhlasně ozvala část opozice. Zastupitelka Jitka Seitlová (Koalice pro Olomoucký kraj) upozorňuje na to, že současná podoba návrhu má řadu vad.

„Kraj by zakládal právnickou osobu, která znevýhodňuje část obcí, což je proti zákonu o krajích,“ uvedla Seitlová při jednání zastupitelstva.

Odkazuje přitom k samotnému poslání spolku Odpady Olomouckého kraje, který by měl vznik akciovky iniciovat. „Účelem spolku je vytvořit podmínky pro předcházení vzniku odpadu a zajistit efektivní nakládání s komunálním odpadem členů Spolku,“ uvádí spolek v obchodním rejstříku.

Obce, které by se nestaly členy spolku, by tak byly postaveny do nevýhodné situace a nerovného postavení.

Zákon o krajích totiž stanovuje kraji povinnost pečovat o všestranný rozvoj svého území a potřeby občanů. „Má se za to, že celého území a všech občanů,“ uvedla pro HlídacíPes.org Seitlová.

Návrh kraje jako zakladatele akciové společnosti uvádí vydání 440 tisíc kusů akcií po 15 korunách, pouze pro obce, které jsou členy spolku. „Ve spolku je pouze oněch 440 tisíc občanů prostřednictvím 148 obcí kraje. Kraj má ale 402 obcí a přes 633 tisíc občanů,“ upozorňuje Seitlová.

„Materiál dále uvádí, že cílem navrhované akciové společnosti je zajistit výhodné využití zbytkového směsného odpadu pro obce, které jsou členy spolku – tedy pouze pro členy,“ kritizuje návrh zastupitelka.

Fakt, že bod nebyl na jednání nakonec zařazen, přivítal další opoziční zastupitel Radim Sršeň (STAN). „Oceňuji, pane hejtmane, že byl bod stažen a že nebyl koaličně prohlasován, ačkoliv by to asi nebylo pro koalici příliš obtížné,“ nechal se slyšet na jednání zastupitelstva Sršeň.

„Jde o krajské téma, ne o politické, proto jsme o něm připraveni vést diskuzi,“ uvedl k tomu hejtman Okleštěk.

Spolek a šibeniční termín řešení

Návrh, který nakonec nebyl projednán, souvisí s čím dál akutnější potřebou připravit obce na novou legislativu Evropské unie, která má začít platit od roku 2024.

V roce 2015 byl založen spolek Odpady Olomouckého kraje, z. s., který zakládal Olomoucký kraj a dalších 13 subjektů.

Členství Olomouckého kraje ve spolku schválilo Zastupitelstvo Olomouckého kraje v roce 2015. V současnosti je členem Spolku 148 měst a obcí z Olomouckého kraje. Spolek čerpá finance převážně z členských poplatků.

Zároveň spolek obdržel od Olomouckého kraje dotaci na studii odpadových center na území Olomouckého kraje v roce 2016, a to ve výši 1 milionu korun. Dotace byla na dva roky.

V roce 2017 obdržel spolek od Olomouckého kraje částku 800 tisíc korun jako příspěvek na studii proveditelnosti. „Z národních ani evropských zdrojů nelze čerpat finanční pomoc pro přípravu na tak zásadní změnu v nakládání s odpady,“ vysvětlovala tehdejší mluvčí kraje Knajblová finanční injekce z kraje.

Zmíněnou studii si spolek zadal k vypracování na konci roku 2016 za 2 286 900 korun včetně DPH u advokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners. Právě tato studie měla spolku vyjasnit, jak se co nejefektivněji připravit na budoucnost.

Odpad končí na skládkách

Jak se lze dočíst ve zveřejněných dokumentech ze zasedání spolku, jedná se v případě studie o obsáhlý dokument, který ukazuje spolku různé cesty po stránce legislativní, právní a technologické k naplnění nových podmínek.

Členové spolku také dostali speciální manažerské shrnutí této studie. Tyto dokumenty by měly údajně obsahovat obecné know how uplatnitelné pro obce v celé České republice spolu s citlivými informacemi, které jsou pro členy spolku interní. Studie samotná je neveřejná, což kritizovala na zastupitelstvu i zastupitelka Seitlová.

Systém svozu odpadu na území Olomouckého kraje v současnosti funguje na principu sběru odpadů a následné přepravě svozovými společnostmi (technickými službami) přímo na skládku, bez zapojení jakýchkoliv mezičlánků (s výjimkou města Olomouce, které provozuje překladiště odpadu).

Výsledkem je vysoký podíl skládkování směsného komunálního odpadu. „Tento stav není udržitelný a od roku 2024, s ohledem na zákaz skládkování směsného komunálního odpadu, ani právně možný,“ upozorňuje však spolek.

Líbil se vám tento text?

Podpořte nás prostřednictvím Darujme nebo převodem pomocí QR kódu

Moc děkujeme za podporu!

QR kód
Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Podpořte novináře

2 komentáře

 1. Jitka Seitlová napsal:

  Vážený pane redaktore, v úterý jste mne oslovil s prosbou o odpovědi týkající se tohoto tématu, nicméně dle mého názoru to hlavní, v čem spočívá problém akciové společnosti zde není uvedeno. Dovoluji si tedy níže zveřejnit své odpovědi. Děkuji a přeji hezký den. Jitka Seitlová

  1)Tvrdila jste, že by vznik akciové společnosti mohl odporovat zákonu o krajích. V čem konkrétně? Podle jakého paragrafu?

  Zákon o krajích (§1 odst. 4 zák. č. 129/2000 Sb. stanoví kraji povinnost pečovat o všestranný rozvoj svého území a potřeby občanů. Má se za to, že celého území a všech občanů. Návrh kraje, jako zakladatele akciové společnosti (dále AS) uvádí vydání 440 tisíc ks akcií po 15 Kč, pouze pro obce, které jsou členy Spolku. Ve Spolku je pouze oněch 440 tisíc občanů prostřednictvím 148 obcí kraje. Kraj má ale 402 obcí a přes 633 tisíc občanů. Materiál dále uvádí, že cílem navrhované akciové společnosti je zajistit výhodné využití zbytkového směsného odpadu pro obce, které jsou členy Spolku- tedy pouze pro členy.
  Kraj může jistě stanovit možnost podpory, např. dotací pro určitou oblast, ale na základě plošně platných rovných kritérií. Dotace pak může být poskytnuta jen nejlepším žadatelům. Návrh AS ale předem vyloučil možnost získání akcií pro více než 2/3 obcí kraje se 190 tisíci občanů. Lze tedy jistě pochybovat o tom, zda je postup legitimní a rozpor s výše uvedeným principem právního předpisu nelze vyloučit.
  Návrh postupu při výběru služby zpracování odpadů, dle podkladů poskytnutých zastupitelům kraje, předpokládá ve třech variantách určitý podíl ručení kraje za závazky AS. V návrhu stanov ale není garantováno, že společnost bude tvořena obcemi a krajem nebo těmito osobami alespoň více než z 50 %. Zákon o krajích ovšem v jiných případech možnost ručení nepřipouští.

  2) V čem ještě vidíte problém při založení této akciovky?

  Celý postup náboru obcí do Spolku a návrhu AS u nich budí zcela oprávněně nedůvěru. Obce se mají hned po vzniku AS (předpokládá se do 1-2 měsíců) zavázat na 15 až 30 let, že dodají a zaplatí určité množství jejich odpadů pod sankcí. Přitom ani podle současných obvyklých cen služby za zpracování odpadu a známých informací není proveden odhad ceny a její případný vývoj. Doba závazku předpokládaných smluv je vzhledem k rychlému pokroku vhodných technologií zpracování odpadů neúměrně dlouhá. Závazek vážící se prioritně na jednoho dodavatele a investora zařízení (pravděpodobně energetického využití odpadů) bude omezovat zejména nové možnosti materiálového využití odpadů.
  Závazek tak jde také proti zájmům snížení vzniku odpadů a jejich separace. Zvýšené náklady v důsledku závazku zaplatí občané.
  Návrh dále mimo jiné neumožnuje, aby členy AS byla sdružení, spolky nebo mikroregiony obcí již nyní společně hospodařící s odpady, není možná třetí osoba (mezičlánek) mezi obcí a předáním komunálního odpadu např. k předtřídění nebo jiné úpravě.
  Počet akcií obce podle počtu jejich obyvatel dává předem hlasovací výhodu většiny několika velkým městům.
  Jeví se, že cílem návrhu není nic jiného, než zajištění dostatečného množství odpadu na dlouhou dobu proto, aby měl privátní investor zajištěnou ekonomickou návratnost a zisk z investice do zařízení na směsné komunální odpady.

  3) Máte připravené nějaké alternativní řešení? Mohu poprosit ve zkratce o jeho nástřel?

  Kraj by jistě měl být nápomocen a podporovat využívání odpadů. Již nyní existuje řada aktivit a záměrů obcí a jejich svazků vedoucích k tomuto cíli a zde je koordinační role zcela na místě.

  • Jakub Mikel napsal:

   Vážená paní senátorko,

   děkuji za Váš komentář. Smyslem mého textu bylo informovat o tom, co se událo na posledním krajském zastupitelstvu, tedy respektive, k čemu vlastně nedošlo. Téma akciové společnosti jako takové je tam přiblíženo, aby čtenář měl alespoň hrubou představu, oč přesně jde. Problematika této akciové společnosti je natolik složitá, že si zaslouží samostatný text, na kterém již pracuji, aby měli čtenáři a občané dostatek informací a Vaše předchozí postřehy v něm použiju. Z Vašich odpovědí jsem v první fázi použil pro potřeby článku pouze ty části, které nejvíce korespondovaly s Vaším vystoupením na zastupitelstvu.

   S pozdravem

   Jakub Mikel

Přidávání komentářů není povoleno