Víme, že vás reklamy otravují, můžete nezávislou žurnalistiku podpořit i jinak, například prostřednictvím systému Darujeme.cz.
Cesta do hlubin študákovy duše
, zdroj

Aleš Rozehnal: Deset omylů, které se děti učí ve školách

Prázdniny se přehouply do své poslední čtvrtiny a tak je tu příležitost procvičit si něco znalostí. Či neznalostí? V průběhu vzdělávacího procesu jsou žáci a studenti často vystavováni teoriím a dogmatům, jejichž nepravdivost je známa, ale přesto jsou vštěpovány dalším a dalším generacím. Zde jsou některé z nich.

1. Haeckelova teorie

Haeckelova teorie byla asi nejdéle vyučovaným omylem, a to jak na školách středních, tak na univerzitách. Tato teorie spočívá v tvrzení, že ontogeneze rekapituluje fylogenezi, tedy že vyvíjející se jedinec prochází stejnými stádii, jakými se ubírala evoluce živočichů.

Živá embrya podle jeho teorie znovu procházejí evolučním procesem, kterým prošli jejich údajní předkové. Lidské embryo tak vykazuje nejdříve vlastnosti ryby, pak plaza a pak člověka. Tuto teorii doložil její tvůrce nákresy embryí nazývanými Haeckelovy obrázky, které zdobily mnoho desetiletí většinu učebnic biologie.

Velmi brzy se však ukázalo, že jeho obrázky jsou podvrhy. Přesto se tato teorie vyučovala další desítky let a odkazy na ni můžeme nalézt dodnes.

2. Jak vypadá atom?

Většina absolventů středních škol je přesvědčena, že v zásadě ví, jak vypadá atom. Jejich představa je taková, že atom je vlastně miniaturní sluneční soustava, kde je jádro atomu Sluncem, okolo kterého obíhají planety – elektrony. Tato představa vychází z Rutherforova neboli též planetárního modelu atomu, kde je atom složen z velmi malého hmotného jádra, kolem nějž obíhají elektrony ve vzdálenosti mnohonásobně větší než je poloměr jádra atomu.

Studentům se však zapomíná říct, že se jedná pouze o zjednodušený myšlenkový model atomu, protože atom vypadá zcela jistě jinak. Představa jádra a elektronů jako malých kuliček je totiž v rozporu s vlnově-částicovým charakterem mikročástic. Stav mikročástic navíc není možno popsat jejich polohou a hybností, ale vlnovou funkcí.

Čtverec absolutní hodnoty vlnové funkce pak udává hustotu pravděpodobnosti výskytu mikročástice, která se nachází v určitém čase a na určitém místě pouze s určitou pravděpodobností.

3. Obíhá Měsíc kolem Země?

Naprostá většina absolventů středních škole je přesvědčená, že Měsíc obíhá kolem Země, která zase obíhá kolem Slunce. Pokud by měli nakreslit pohyb Měsíce ve vztahu ke Slunci, vypadalo by to jako telefonní šňůra obkroužena ve tvaru elipsy okolo Slunce. Taková představa je však nesprávná.

Země a Měsíc jsou dvojplaneta a jsou těsněji spjati se Sluncem než jeden s druhým. Země i Měsíc tak obíhají kolem jednoho těžiště, které se nachází asi 1600 km pod povrchem Země. Oběžná dráha Měsíce kolem Slunce je tedy téměř stejnou elipsou, jako oběžná dráha Země.

4. Lafferova křivka

Lafferova křivka zobrazuje hypotetickou závislost celkové sumy vybraných daní na míře zdanění. Zvyšování daní má od určitého bodu negativní výnos pro stát a zvýšení daňové sazby proto nemusí vést ke zvýšení daňových výnosů. V obou extrémních bodech křivky je daňový výnos nulový.

Při nulovém zdanění je daňový výnos nulový a u 100% daňové sazby se daňovým poplatníkům nevyplatí nic vydělávat, takže je daňový výnos rovněž nulový. Dle Lafferovy křivky někde mezi těmito dvěma body existuje taková míra zdanění, která generuje maximální výnosy. Tato úvaha je samozřejmě správná.

Problém je ale ten, že o průběhu Lafferovy křivky nevíme takřka nic, stejně tak jako nevíme takřka nic o povaze vztahu mezi sazbou daně a příjmy z daní. Různé matematické modely totiž dospěly k tak rozdílným výsledkům, že to aplikaci křivky v praxi takřka vylučuje.

Lafferova křivka je tedy spíše pouze pedagogickým nástrojem ukazujícím, že za určitých okolností snížení daňových sazeb může ve skutečnosti zvýšit příjmy státního rozpočtu a nemůžeme ho označovat za nástroj užitečný pro daňovou politiku.

5. Nacismus a fašismus jsou krajně pravicové ideologie

Tvrzení, že nacismus a fašismus jsou krajně pravicové ideologie, se stalo takřka notorietou. Pravicové ideologie přitom ale podporují zachování tradičních hodnot a sociální hierarchie, svobodu člověka, individualismus, minimální roli státu na společnosti, soukromé vlastnictví, volný trh a tržní hospodářství.

Některé pravicové směry podporují existenci autority a řádu. Krajně pravicové ideologie jsou tedy ideologie, které z těchto hodnot činí absolutní modlu. Tyto hodnoty ale s nacismem ani fašismem nemají nic společného. Typickými rysy fašistických a nacistických ideologií je rovnostářský kolektivismus, vůdcovský princip, silná ekonomická role státu chápaného korporativisticky, v němž soukromé vlastnictví musí sloužit kolektivnímu prospěchu.

Fašismus a nacismus propaguje revoluční, nadtřídní formu antiliberálního, antikonzervativního nacionalismu. Fašismus i nacismus útočí na velkokapitalistické „plutokraty“ a požaduje účast pracujících na rozhodování v rámci korporativisticky utvářeného státu.

Typické je také převzetí aktivistického, revolučního pojetí politiky. Jak je tedy zřejmé, nacismus a fašismus je spíše krajně levicovou ideologií, která je s pravicovými ideologiemi v rozporu.

6. Jsou kosmonauti v kosmické lodi na oběžné dráze ve stavu beztíže?

Představa, že kosmonauti jsou v kosmické lodi na oběžné dráze ve stavu beztíže, protože v této výšce nad Zemí již není gravitace, je mimořádně rozšířená. Kosmické lodě však létají ve výšce přibližně 400 km, což je poměrně blízko zemského povrchu, takže v této výšce působí téměř stejná gravitace jako na povrchu Země.

Stav beztíže pro kosmonauta není dán slabou gravitační silou Země, ale tím, že kosmická loď i kosmonaut padají k Zemi, právě proto, že na ně působí gravitační síla Země. Jedná se tedy o zcela stejný efekt, jako když se kosmonauti připravují na stav beztíže v letadlech, která klesají střemhlav k Zemi.

7. Proč vyhnal Bůh Adama a Evu z Rajské zahrady?

Jako důvod vyhnání Adama a Evy z Rajské zahrady bývá uváděna skutečnost, že Eva utrhla jablko ze Stromu poznání dobra a zla, rostoucího ve středu zahrady, které pak společně s Adamem snědla. V Bibli však není o jablku ani zmínky a píše se pouze o plodu. O jaký plod se jednalo, však nevíme.

Stejně tak je poněkud nejasné, kolik lidí v Rajské zahradě vlastně bylo. Tradičně se uvádí, že obyvateli zahrady byla Eva a Adam. V Bibli se však píše, že Bůh stvořil člověka jako muže a ženu. Bůh jim požehnal a řekl jim: „Ploďte a množte se a naplňte zemi.“ O kapitolu dále se však uvádí, že Bůh řekl, že není dobré, aby člověk byl sám a uvedl na člověka mrákotu, až usnul.

Poté vzal jedno z jeho žeber a z tohoto žebra utvořil ženu a přivedl ji k Adamovi. Podle tohoto popisu to spíše vypadá, že v Ráji byly ženy dvě. Jednu, kterou Bůh stvořil současně s mužem, a druhá, kterou stvořil z mužova žebra.

Ve středověku si lidé tento rozpor v biblickém vyprávění vysvětlovali tak, že Adam měl nejdříve ženu jménem Lilit, kterou následně zavrhnul, v důsledku čehož se rozhodla obcovat s démony a možná to byla právě ona, kdo v podobě hada přesvědčil Evu, aby ochutnala plod Stromu poznání dobra a zla.

8. Giordano Bruno byl upálen za své tvrzení, že se Země otáčí kolem Slunce

Giordano Bruno je symbolem boje za svobodu vědeckého projevu. V rozporu s obecnou představou však nebyl astronomem, ale filozofem a mystikem. Zastával sice přesvědčení, že Země ani Slunce nejsou středem vesmíru a že vesmír je nekonečný, ale tyto názory ho na hranici nepřivedly.

Přesné záznamy o procesu se sice nezachovaly, ale z nálezu listin ve Vatikánské knihově vyplývá, že obvinění spočívala v popírání několika doktrín, zejména věčného zatracení, boží trojjedinosti, božské podstaty Kristovy,  panenství Panny Marie a transsubstanciace.

Je sice možné, že součástí obžaloby byla i jeho tvrzení, že Země ani Slunce nejsou středem vesmíru, odsouzen však byl za teologickou herezi a obhajobu hermetické tradice. Zdali byly součástí rozsudku i jeho kosmologické představy, nevíme.

9. V létě je tepleji, protože je Země nejblíže k Slunci

V době léta na severní polokouli není Země nejblíže k Slunci a naopak se nachází v nejvzdálenějším bodě své oběžné dráhy od Slunce. V době léta je tepleji z důvodu náklonu Země, protože tento náklon umožní v létě sluneční energii, aby zasáhla Zemi po přímější, resp. kolmější trajektorii.

 10. Mořský příliv a odliv způsobuje gravitace Měsíce

Příliv a odliv není způsoben tím, že by Měsíc přitahoval mořskou vodu svoji gravitací, protože gravitace Měsíce působící na masu mořské vody je ve srovnání s gravitací Země naprosto minimální. Příliv a odliv tak nezpůsobuje gravitační přitažlivost Měsíce, ale rozdíly v jejím působení.

Vzhledem k tomu, že Země a Měsíc rotují kolem společného těžiště, působí na Zemi setrvačná odstředivá síla, která roste přímo úměrně vzdálenosti od společného těžiště. Společné těžiště Země i Měsíce leží pod povrchem Země na přivrácené straně k Měsíci a proto je odstředivý příspěvek nejsilnější na odvrácené straně.

Na přivrácené straně k Měsíci tedy převládá (byť nepatrná) gravitační přitažlivost a na odvrácené straně převládá odstředivá síla. Působením těchto protikladných sil pak vznikají na světových oceánech dvě přílivové vlny. Na příliv a odliv má ale vliv i Slunce.

Kromě vzájemné polohy Země, Měsíce a Slunce a polohy místa na Zemi ovlivňuje výšku odlivu a přílivu dmutí také tvar pobřeží a úhel dna.

 

Líbil se vám tento text?

Podpořte nás prostřednictvím Darujme nebo převodem pomocí QR kódu

Moc děkujeme za podporu!

QR kód
Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Podpořte novináře

45 komentářů

 1. Tondach napsal:

  Ono těch omylů je mnohem víc! například se taky tvrdí, že Sobotka prodal OKD za hubičku Bakalovi a socani, že zavedli sociální dávky …. ale to se (snad) ještě neučí ve školách. Ale třeba bude, až bude ministrem školství třeba Komárek, nebo Jermanová……

  • Franta napsal:

   To je dost běs, když novinář píše o něčem čemu nerozumí případně špatně přeloží cizí text. Co bod to jedna či spíše více chyb. Ano, oběžná dráha měsíce kolem slunce vypadá opravdu jako hodně natažená telefonní (vlnovitá) šňůra do elipsy . Energie v létě nezasahuje zemi po přímější trajektorii nýbrž sluneční paprsky dopadají na povrch kolmo. Trajektorii mají stejnou. Už pojem trajektorie energie je zde nesmyslný… Věta: „Příliv a odliv tak nezpůsobuje gravitační přitažlivost Měsíce, ale rozdíly v jejím působení.“ vypovídá že autor snad nezná ani matematiku ZŠ…
   Nemám elán komentovat všechny zde uvedené bláboly-jen mi uvízly v hlavě ty poslední uvedené… Fakt zoufalost.
   Pokud takto fungují i ostatní zprávy tak alespoň vím na jaké periodik si dát raději majzla.

 2. Janek Wagner napsal:

  Bod 6. je obzvláště vyvedený aneb ševče, drž se svého kopyta!

 3. Petr Kaminsky napsal:

  Pane Rozehnale, casto tady vidim ve Vasich clancich hodne ideologie. Ale tady je to fakt vrchol. Ad 3 – zkuste si to namalovat. Vezmete v uvahu velikost Zeme, Mesice, jejich vzajemnou vzdalenost a vzdalenost „teziste“ od Slunce. Muj zaver – draha Mesice je elipsa, ktera je „vroubkovana“. Takze „telefonni snura“ o 12 zavitech. Muzete dokazat opak?

 4. Tomáš napsal:

  V dějepisu to je ještě všechno složitější.Žákům a studentům se vysvětlují porážka R-U a vznik ČSR schizofréním způsobem, pomíjí se 200 000 padlých mužů a umocńují se ztráty legionářů ,kterých je 5000. V každé vesnici musí trochu vnímavější student, narazit na památníky se jmény padlým o které se starají dobr. hasiči a jsou tam zapalovány svíčky u jejich příbuzných.Ano je to nemoc.

 5. Nemec napsal:

  Největší omyl byl když nás komunisti učili milovat Sovětský svaz, který nás zákeřně přepadl a dlouhá léta okupoval za pomoci našich českých kolaborantů. Nacismus, fašizmus, komunismus, bolševismus nejsou pravicové ani levicové ale zločinecké organizace . To, co píše pan Rozehnal je sice pravda ale neškodné prkotiny. Bohužel , těžko budou naši dnešní učitelé vysvětlovat , že jejich rodiče podporovali zločinecké režimy z kterých vyšli i dnešní oblíbenci Babiš a prezident Zeman.

  • Milan napsal:

   A vy jsrte vzešel z čeho ? Nabo jste schopen doložit že vy jedinný jste se vaskytl ?

  • Karel Rada napsal:

   Nacismus, fašizmus, komunismus jsou ultralevicové ideologie.

 6. Jan Šlégr napsal:

  No, zrovna s tím částicově-vlnovým dualismem bych byl opatrný, to už je sedmdesát let překonaná teorie… V moderní kvantové teorii nejsou elektrony popsány ani jako klasické částice (které jsme zvyklí chápat např. jako kuličky), ani jako klasické vlny. Přestože Schrödingerova rovnice dává řešení, která odpovídají šíření klasických vln, neznamená to, že částice mají vlnovou povahu.
  Co mě štvě mnohem víc je to, že ve středoškolských učebnicích je pořád relativistická hmotnost, přestože nic takového neexistuje.

 7. Čestmír Berka napsal:

  Haeckelovy (původní) obrázky nejsou tak úplně podvrhy. Nesprávná je Haeckelova teorie a ne obrázky. „V některých případech připomínají struktury embryí některé evolučně předcházející druhy. Embrya se podobají i napříč druhy (například brzká stádia strunatců) a i na lidech v určitých fázích můžeme pozorovat rudimenty jako faryngální (žaberní) aparát nebo ocas. Jde o struktury, které s ohledem na informační náročnost (genovou) stále v populaci přežívají, protože působící selekční tlaky nejsou dostatečné, aby se selektovala výhodnější forma exprese genů pro brzký vývoj embrya.[13].“….“Obvinění Ernsta Haeckela z podvodu bylo znovu oživeno v roce 1997, kdy Elizabeth Pennisi publikovala v časopise Science editoriál informující o práci Michaela Richardsona a jeho spolupracovníků.[35] Ti provedli srovnání Haeckelových kreseb s fotografiemi embryí stejných druhů ve srovnatelné fázi vývoje. Výsledkem byla série fotografií, které se výrazně lišily nejen od sebe navzájem, ale i od Haeckelových kreseb, a tak na první pohled usvědčovaly Haeckela z podvodu. Richardson to v článku potvrzuje prohlášením „vypadá to jako jeden z nejslavnějších podvrhů v biologii“.[34][35] Richardsonovy závěry se rychle šířily populárním tiskem, například londýnský deník The Times uveřejnil článek obviňující Haeckela z úmyslného podvodu s titulem An Embryonic Liar (česky doslovně „Embryonální lhář“). S obviněním se ztotožnila i řada respektovaných biologů, jako například Stephen Jay Gould.[34] Robert J. Richards ve své práci však ukázal, že Richardsonovy fotografie jsou zavádějící, například proto, že některé zárodky jsou foceny se žloutkovým váčkem a jiné bez něj (Haeckelovy kresby jsou všechny bez žloutkového váčku).[34]“

 8. Čestmír Berka napsal:

  Země OBÍHÁ těžiště pod svým povrchem? Slovo „obíhá“ je podle mne nevhodné.. no, každopádně, pokud Měsíc obíhá nějaké těžiště, které je „uprostřed“ Země, tak tu Zemi prostě současně obíhá. V učebnicích se píše zhruba totéž, co se najde v astronomických textech- nikde jsem nenašel, že by se udávala u měsíců či planet doba oběhu těžiště.

 9. Čestmír Berka napsal:

  jako ateista použiju staré ateistické: „po ovoci poznáte je.“ Fašismus a nacismus měl podporu tradičních konzervativních a křesťanských stran a politiků a velkokapitálu a socialisty, anarchisty, volnomyšlenkáře, ateisty, komunisty zavíraly fašistické a nacistické státy do kriminálů, koncentráků nebo popravovaly.- jistě proto, že vyznávali stejné hodnoty a měli stejné cíle :-DCo se týká vztahu levicových IDEOLOGIÍ ke státu, tak ideolog JEDNÉ LEVICOVÉ IDEOLOGIE Lenin: „Posléze teprve komunismus vytvoří stav, kdy stát bude úplně zbytečný, neboť nebude nikoho, koho by bylo třeba potlačovat — „nikoho“ ve smyslu třídy, ve smyslu soustavného boje proti určité části obyvatelstva. Nejsme utopisté a naprosto nepopíráme, že jsou možné a nevyhnutelné excesy jednotlivých osob, jakož i že bude nutno potlačovat takové excesy. Ale za prvé, k tomu není třeba zvláštní mašinerie, zvláštního potlačovacího aparátu, to bude dělat sám ozbrojený lid prostě a snadno, jako kterýkoli hlouček civilisovaných lidí trhá od sebe i v dnešní společnosti rváče nebo zabraňuje znásilnění ženy. A za druhé víme, že hlavní sociální příčinou excesů, spočívajících v nedbání pravidel společenského soužití, je vykořisťování mas, jejich bída a chudoba. S odstraněním této hlavní příčiny začnou excesy nevyhnutelně „odumírat“. Nevíme, jak rychle a v jakém pořadí, víme však, že odumírat budou. S jejich odumíráním odumře i stát. „…..Pikantní je, že Lenin píše o ozbrojeném lidu-to je přesně to, co chce pan Chovanec, Matějka, a ta paní v maskáčích

  • Milan napsal:

   Vládě elit je úplně jedno jak ji nazýváte. Materialismus, ateismus, komunismus i demokracie nemá nic společného se svobodou. Proto nacismus, fašizmuz socialismus ale i kapitalismus a demokracie jedno jest. Pouze k udržení autoritářského udržení moci a uzurpace ekonomického prospěchu
   používá jinou propagandu. Účel světí prostředky.

   • František napsal:

    Vláda elit to znamená nějaké vybrané třídy takovéto zřízení není možno nikdy nazývat demokracií. Pro takovéto zřízení a různé jeho typy jsou speciální názvy např. oligarchie. Vyjmenování pár absolutně spolu nesouvisících slov není důkaz ani argument. Jinak doporučuji použít slovník cizích slov případně Wiki a najít si význam slov které používáte protože je evidentně nechápete viz. například https://cs.wikipedia.org/wiki/Svoboda.

    • petrph napsal:

     Mimochodem, ony se ty pojmy i historicky míchají. Dejme tomu staří Řekové označovali vládu demokraticky nezvolených panovníků tyranií, i kdyby vládli sebelépe a sebemoudřeji.
     Ale na druhé straně, to že v rámci demokracie mohou nejvyšších funkcí ve státě formou volby dosahovat pouze členové nejbohatších a nejvznešenějších rodin (chcete – li elit), to považovali za zcela přirozené. Nikdo jiný zkrátka potřebné vzdělání zkušenosti, schopnosti kontakty ani osobní prostředky neměl. Jejich demokracie zkrátka sloužila k udržení existence a síly jejich (městského) státu, nikoliv k nějaké tehdy bezučelné rovnosti..
     A je samozřejmě dosti složitá otázka, kdo je či není členem elit, a podle čeho to má kdo určovat

     • ČERT napsal:

      Přesto bych ale dodal, že už politické myšlení v antickém Řecku, resp. tehdejším helénském, tj. řeckém světě přece jen jaksi rozlišovalo mezi demokracií („vládou lidu“, kde hlasy svobodných mužských občanů, míněno samozřejmě neotroků, skutečně rozhodovaly o lecčems zásadním, jako i o dosazování do úřadů apod.), systémem, kterým se dlouho pyšnily především Athény, a systémem vlády oligarchie, tj. v podstatě nějakých elit. Tak jistě, že ta athénská demokracie byla fakticky v nejvyšší pozici spojena s osobou nějakého vůdce – jakým byl třeba Periklés v 5.století př. Kr. (či chceme-li př. n. l.) a další. Ale to víceméně všelidové rozhodování mohlo nabrat až takové podoby, že bychom dnes možná řekli, že se ta demokracie v Athénách často zvrhla až v jakousi lidovou tyranii (ostatně, asi i od toho pojem „ochlokracie“- tj. „vláda lůzy“). Je známý případ trestu smrti nad filosofem Sókratem v r. 399 př. Kr., ale ví se, že obdobných případů bylo více – např. z dob tzv. peloponnéské války atd. Jsou známy také tzv. střepinové soudy, které rozhodovaly o posílání nepohodlných (nepopulárních, třeba jen podezřelých) osob do vyhnanství apod.

    • Jura napsal:

     Já si myslím, že chápe dobře, jenomže mluví o rozdílu teorie a praxe. Mám totiž z té naší demokreatury podobný pocit.

  • Springfester napsal:

   Dovolím si trochu sociálního darwinismu: fašisté (nacionální socialisté) šli po socialistech, komunistech ne protože by se s nimi názorově příliš rozcházeli, ale proto že se s nimi v mnohém shodovali, a tudíž přišla na řadu „potravní konkurence“. Bylo třeba eliminovat konkurenční strany ucházející se o podporu stejných sociálních skupin. Anarchisty přirozeně nenávidí všichni 🙂

 10. Petr napsal:

  Perfektní článek.

 11. Franta napsal:

  Neříká se „ne, ale“, nýbrž „ne, nýbrž“. #češtin.

 12. dušan napsal:

  Vo vnútri zemegule je ešte jedna, omnoho väčšia než je tá, čo po nej chodíme.

 13. ČERT napsal:

  Vyjádřil bych se jen k těm bodům č. 5 a 8. Tak k tomu bodu 5… Možná nemusí být ani tak podstatné, do jaké míry lze za až tak kardinální omyl považovat tvrzení, že fašismus a nacismus jsou krajně pravicové ideologie… Ono to může vycházet už z reality 20.let 20.století, kdy se fašismus a posléze německý nacionální socialismus konstituovaly jako hnutí, jež se stavěla do protipólu leninskému bolševismu, komunismu, který sám byl ultralevicovým proudem, vycházejícím ze socialistického (marxistického) hnutí – a vlastně i do protipólu marxismu, tj. i socialistickým a sociálnědemokratickým stranám, jako takovému. Možná lze připomenout, že zatímco komunisté často definovali fašismus jako „nejreakčnější formu vlády velkokapitálu“, britský historik Paul Johnson ho při jedné příležitosti („Dějiny 20.století“) nazývá za fakticky „zmrzačenou odnož marxismu“ – což je jistě zajímavé a stojí to za zamyšlení… – – – A k tomu bodu č. 8… K tomu dosti zafixovanému omylu, že hlavní příčinou upálení Giordana Bruna byl jeho odmítavý postoj ke geocentrismu či heliocentrismu možná do značné míry opět přispěly v podstatě politické faktory, tj. antiklerikalismus liberální epochy druhé poloviny 19., počátku 20.století, silný v té době v řadě (nejen) evropských zemí – a nejspíš snaha zveličit roli římskokatolické církve jako „nepřítele vědeckého zkoumání, pokroku“ apod. Nakonec, s politickým antiklerikalismem je dávána do souvislosti i skutečnost, že v r. 1889 byla z podnětu italské vlády G. Brunovi vztyčena socha na římském náměstí Campo dei Fiori (kde byl Bruno v r. 1600 upálen) – a možná je známo, že vztahy mezi italským státem a papežským stolcem od dovršení tzv. risorgimenta, tedy italského národního sjednocení, které v r. 1870 „pohltilo“ i území papežského státu ve střední Itálii, nebyly obecně vůbec, vůbec vynikající. To se pak podařilo „spravit“ až Mussolinimu v r. 1929.

 14. Jan Merta napsal:

  U přílivu a odlivu je podle mě zbytečně komplikované dívat se na to z neinerciální vztažné soustavy a uvažovat odstředivou sílu. Stačí vzít, že ve směru od Měsíce k Zemi se mění gravitační síla, kterou Měsíc působí na jednotkovou hmotnost v různých místech. Na přivrácené straně je větší, na odvrácené menší. Pak může vzít průměrnou sílu na jednotku hmotnosti Země a brát ji, jako že Zemi jako celek urychluje k Měsíci. Když tu průměrnou sílu odečte od síly na přivrácené a odvracené straně, na přivrácené zbyde určitá síla směrem k Měsíci, na odvrácené straně určitá síla od Měsíce, ty se snaží natáhnout Zemi. A daří se jim to hlavně s vodou, protože ta se dá snadno deformovat. U toho vysvětlení z neinerciální vztažné soustavy se člověk může ptát, proč by měla na jedné straně vyhrát ta gravitační síla a na druhé odstředivá. Dá se říct, kde každá z nich bude větší, ale o tom rozdílu se bez výpočtu asi moc říct nedá.

 15. Tomáš Kysela napsal:

  Včera jsem tenhle článek četl v angličtině, bohužel už si nepamatuji kde. Proč tu nemáte uveden zdroj, když je to jen překlad? Nebo je chlubení se cizím peřím normální i na Hlídacím Psu? Hnus.

  • Jiri Janecek napsal:

   To je asi příspěvek k Týdnu kritického myšlení a zdejšího obecného boje proti dezinformacím…

 16. Tom Kůs napsal:

  V tomto okamžiku, přátelé , mne ani tak nezajímná původní rozehnalský text ale komentáře. Dvacítka. Především, text původní není a udání zdroje chybí stejně jako udání stautu mluvčího případně formátu textu, tedy komu je určen a proč proto tak vypadá. Jasné publicistické zločiny či alespoň hrubky, protože nevíme, jestli autor chtěl někomu ublížit. Dost hrůza. U humanitních záležitostí…co to je fašismus a tak, to je stejné, jako u kterýchkoliv humanitních jiných – jen hypotézy, zcela neprokazatelné a legitilované sílou hlasu mluvčího a jeho odvahou někam něco veřejně napsat. U přírodovědných námětů mohu tak akorát žasnout, jaká že to smršť odborných námitek až invektiv se se na pisatele snesla. O těch věcech dohromady vím kulový a celá kauza mne vede k tomu, že pisatel nemá ani ty kule a že ve“vole lehni“ vždy bude tím volem. Fakt platí: ševče, drž se svého kopyta. Když ne, dopadneš jako autoři horoskopů v dámských časopisech jako Blesk pro ženy, Ahoj, Vlasta a podobně. Jo, kdybys býval mlčel, byl bys filosofem. Takhle se pisateli můžeš jevit jen jako nedovzdělaný panák, který si kdesi cosi jakoby skandálního ale jistě pro list zajímavého (pro ty čtenářky Květů) přečte, ve své nedovzdělané bohorovnosti si to předžvejká šup s tim na veřejnost. Možná to o sobě pisateli ani nevíš. Tak teď už to víš a když se jednoduše chytneš za nos a příště se už nebudeš pouštět do toho, na co nemáš hlavu ani u knih odsezená léta, tak tě budem‘ jenom chválit. Tuhle jsem urazil jednoho přítele novináře, když jsem nadhodil, že žije v systému, kde jedna jedna zpravidla nejsou dvě, takových „placených lhářů“. Jo, mnozí jsou v té branži takoví. Ale tohle, co jste předvedl, to je snad ještě horší. Jako starý kantor podškrtávám, komentuji, neznámkuji a přeji polepšení. Tom

 17. petrph napsal:

  Ten článek je sám o sobě důkazem proč je současný pedagogický trend „neučit děti fakta, ale učit je hledat vztahy mezi nimi, protože ty fakty si můžou najít na internetu“ zcela nesprávný a pro většinu dětí škodlivý.
  Není prostě možné – a taky se to nikdy nedělalo aby se učily děti ve školách přímo úplně a konečné definice vědeckých teorií, ale stejně o nich nemohou na této plné vědecké úrovni uvažovat a hledat mezi nimi vztahy. Protože na to nemají ještě potřebné myšlenkové vybavení. Ani mentální, ani patřičně zažité vědomosti z vyšší matematiky, fyziky, popř. i společenských předmětů.
  Tudíž, vždycky, vždycky bylo úkolem škol, aby děti učily fakta i vztahy v postupně navazujících modelech, od těch nejjednodušších k těm složitějším, přičemž k těm nejsložitějším (na plné úrovni dnešního vědeckého poznání, tak aby dokázali pochopit jejich vztahy) docházejí třeba až VŠ studenti (či absolventi) příslušného oboru. Přičemž – a to je další věc, zejména ve společenských vědách existuje vedle sebe řada alternativních teorií, takže říct „kde je pravda“ není tak jednoduché…
  Sice se dá o správnosti jednotlivých teorií diskutovat – jak je vidět zde v diskuzi, ale takto „vědecky správně“ se tyto znalosti ve školách učit nedají.. Ostatně, kdo by o tom pochyboval, vidí to na výsledcích státních maturit. Ti studenti „bezpečně “ neznají ani ty základní znalosti a vztahy které by vědět nebo odvodit měli—

 18. Jakub napsal:

  Jasně, že předmět článku není žádná novinka: https://www.youtube.com/watch?v=kKWTNhAKhEE. Každý z nás si může stvořit svých 10 žvástů, které do něj ve škole učitelé tlačili. Mnohem zajímavější jsou tady ty všeználkovští opakující se komentátoři.

 19. Zdeněk napsal:

  Příliv a odliv tak nezpůsobuje gravitační přitažlivost Měsíce, ale rozdíly v jejím působení.
  😀
  a tak dále… Ten člověk je idiot.

  Podle mě je docela hezké, že se autor tak pěkně diskreditoval, člověk alespoň hned a bez práce ví, co je zač a jakým způsobem má číst ostatní jeho články: jedině pro pobavení.

 20. Zdeněk napsal:

  Tak jsem si článek přečetl. Celkem hezky vysvětluje slapové jevy.
  Článek ovšem nikde neříká, že by za slapové jevy nemohla přitažlivost Měsíce. Celkem logicky tvrdí naprostý opak.
  K tomu ještě dodávám, že věta „…nezpůsobuje gravitační přitažlivost Měsíce, ale rozdíly v jejím působení“ nedává sama o sobě smysl, ať už si do ní člověk místo gravitační přitažlivosti Měsíce dosadí, co chce.

 21. Zdeněk napsal:

  Protože pokud za slapové jevy nemůže přitažlivost Měsíce – pak při neexistenci gravitační přitažlivosti Měsíce by stále mělo ke slapovým jevům docházet, ne? Nebo co teda znamená věta „Za příliv nemůže přitažlivost Měsíce.“?

  A když už jste se do toho, pane Břešťane, pustil, zjusil byste mi vysvětlit, co jsou to ty „rozdíly v působení“? Jestli se tím myslí to, že na vzdálenější tělesa působí menší síla než na blízká, tak to přece není žádný rozdíl v působení, to je naprosto základní vlastnost gravitačního pole. A jestli má Rozehnal pocit, že se to na střední neučilo, tak asi jen prostě nedával pozor. 🙂

 22. Zdeněk napsal:

  Vy mi mažete komentáře?

  Tak píše se v tom článku, že za slapové jevy nemůže přitažlivost Měsíce, nebo se to tam nepíše?

  😀

  • Robert Břešťan napsal:

   Vy jste nějaký útlocitný. Komentáře tady neschvaluje žádný automat, tak si holt musíte počkat. Třeba jako na příliv a odliv. V čláenku se píše: Na přivrácené straně k Měsíci tedy převládá (byť nepatrná) gravitační přitažlivost a na odvrácené straně převládá odstředivá síla. Působením těchto protikladných sil pak vznikají na světových oceánech dvě přílivové vlny. Na příliv a odliv má ale vliv i Slunce.

   A mimochodem, tu „strašně nesmyslnou“ větu, že za slapové jevy nemůže gravitace Měsíce, ale rozdíly v jejím působení, uvádí rovněž např. Marcus Chown, konzultant na poli kosmologie pro časopis New Scientist a Govert Schilling, jehož články se pravidelně objevují i v časopisech Science, New Scientist.

 23. Zdeněk napsal:

  Tak nejdřív jazykově:
  Marcus Chown to píše takhle hezky česky? Nejspíš ne. nebo ano? Kde je odkaz? A i kdyby to napsal, zkuste na chvíli odhlédnout od jeho autority a zamyslet se vlastní hlavou, zda ta věta dává smysl, nebo ne. Je to asi na úrovni věty: Za to, že mě každé ráno bolí hlava, nemůže ten chlast, co jsem večer vypil, ale rozdíl v jeho působení.

  A věcně:
  Citujete věty, kterým asi moc nerozumíte, a vyhýbáte se tím odpovědi. Vlastně jste neodpověděl na jedinou otázku. Zkuste to. Třeba jen ty dvě základní: Tak může za slapové jevy přitažlivost Měsíce, nebo ne? Kdyby nebyl Měsíc, byly by slapové jevy?

  • Robert Břešťan napsal:

   Absolutně nevidím důvod odpovídat vám na otázky z fyziky. Řeším text autora, který vy zpochybňujete a já tvrdím, že je v pořádku. V tom textu navíc čtu, že vliv přitažlivosti Měsíce tam je. Může se vám to nelíbit, ale to je tak vše, co s tím naděláte.

   • Zdeněk napsal:

    No jo. Jenže ten text je o fyzice (jeho diskutovaná část), takže bránit text a zároveň neřešit fyziku dost dobře nejde.

    A je fakt, že s tím nic nenadělám. Nezveřejňovat nesmysly by ostatně měl být hlavně váš zájem, já se vám jen pokusil pomoct. Ono se to asi nikde hned neprojeví, ale kdo ví – časem třeba zjistíte, že čtenáři vnímají server hlidacipes,org jako web, který se věnuje zveřejňování nesmyslných článků o věcech, kterým autoři nerozumějí, a můžete se divit, kde se to vzalo… I když popravdě, to asi bude lepší než pověst serveru, který na počkání a bez zbytečných otázek zveřejňuje kompromitující materiály, které nikdo jiný nechtěl. 🙂

 24. Zdeněk napsal:

  Nevím přesně, co se snažíte dokázat, ale v článku, který odkazujete je přesný opak toho, co tvrdí pan Rozehnal:
  Tides on our planet are caused by the gravitational pull of the Moon and Sun.
  Tak je to teda omyl, nebo to není omyl? 😉

  • Robert Břešťan napsal:

   … tidal streching commes from the difference in the gravitional pull…

  • Robert Břešťan napsal:

   The Earth experiences two high tides per day because of the difference in the Moon’s gravitational field at the Earth’s surface and at its center.

   http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/tide.html

   A tím bych tuto debatu ukončil. Máte-li zájem o její pokračování, můžete oslovit třeba právě experty v NATO. Děkuji za zájem.

   • Zdeněk napsal:

    Chápete ale že ty věty které citujete nerozporuji větu kterou cituji já ale jen ji doplňují? V čem má tedy spočívat ten pane Rozehnaluv omyl?

 25. Andrew napsal:

  Dobrý nápad byl napsat článek o 10 největších omylech, ale třeba ten bod 5 je sporný, je vůbec otázka, jestli lze používat pojmy levice a pravice, má to smysl? Nebo jestli používat 2 k sobě kolmé osy. Nacismus má rysy levicové (Volkswagen pro každého, hromadná dělnická rekreace slova „dělnická socialistická“ v názvu strany), ale má i pravicové rysy kult vůdce (levice spíš kult lidové masy nebo třídy) nebo podporu ze strany bohatých průmyslníků jako byl Krupp a potom takový von Papen, který zastupoval zájmy finančníků. Nacisté rozlišovali kapitál negativní „rvavý“, který připisovali Židům, plutokratům a spekulantům a kapitál pozitivní „tvořivý“, který byl v rukou árijských kapitalistů a sloužil Říši a národu. Spíš než se donekonečna hádat o levicovost/pravicovost nacismu, radši bych použil dvě kolmé osy, které vytvoří 4 kvadranty. 1. osa osobní svoboda a 2. osa ekonomická svoboda. A i třeba bod 6 o gravitaci je bohužel skoro nesrozumitelný.

  • ČERT napsal:

   Tak souhlasím s tím, že nemá cenu až tak příliš se hádat o tom, jestli byl fašismus s nacismem krajně pravicový nebo levicový. Ono totiž tohle dělení na politickou levici a pravici má své kořeny v období Velké francouzské revoluce, kdy už údajně v generálních stavech, tedy v podstatě starém stavovském parlamentu, jenž se ve Francii sešel zase v r. 1789, seděli nalevo zastánci zásadních změn, kdežto napravo přívrženci starých pořádků, spjatých s monarchistickým absolutistickým režimem. Podle tohoto už vzhledem k situaci ve Francii sklonku 18.století můžeme tedy za krajní levici označit ty nejextrémnější revolucionáře a republikány (jako jakobíny apod.), kdežto za pravici naopak royalisty (šuany), stoupence staré bourbonské monarchie. – – – Teď mě napadá srovnání se situací u nás o celých 200 let později, po r. 1989, kdy bychom, na obdobném základě, mohli za krajní pravici označit tedy komunistické stoupence starých pořádků před listopadem 1989… To si nyní nevybavuji, že by někdo právě o nich hovořil jako o krajní pravici, ale… V každém případě, v souvislosti s událostmi v Rusku v r. 1991 a později byli u nás takoví ti „skalní“ prosovětští komunisté naprosto běžně označováni za konzervativce. Ano, má to svou logiku, ale kdybychom šli k počátkům komunistického hnutí někam do první fáze 20.století- komunisté a konzervativci (třeba nějací klerikálové apod.), to je docela protiklad, ne…? – – – A pokud jde o tu krajní levici a krajní pravici (v podobě fašismu a nacismu) a nějaké úplně jednoduché geometrické znázornění, již v první polovině 20.století se to pokusil vystihnout náš spisovatel a myslitel Karel Čapek – že prostě vlastně celou politickou scénu nelze znázornit jako nějakou úsečku s oběma extrémy na jejích krajních stranách, ale jako kružnici, kde se oba extrémy stýkají.

 26. Jarda Physicist napsal:

  2,10 jsou blbe, mate tam vecne chyby. 3 je tak nejasne, ze nerozumim, co chcete rict.

  V 7 – to neni moje specializace, ale spis konicek – misinterpretujete text jako logicky rozporny, ale to je vzhledem k pozvaze textu nesmyslne. Neni mi jasne proc by se mely deti ucit o jakesi povere, plynouci z neporozumeni textu.

  Vysledek, kazdy se ma radeji drzet sveho, internet neni vsechno.

Přidávání komentářů není povoleno